Régi idők kocsijai

A minap mozi­ban vol­tunk a Duna Pla­za c. bevásárló‑, szó­ra­koz­ta­tó- és pénz­köl­té­si köz­pont­ban. A par­ko­ló­ban készült e két fény­kép.4 Replies to “Régi idők kocsijai”

  1. hey, ez a németh kris­tóf eskü­vői kocsi­ja. Men­tünk szom­ba­ton almá­di­ba a rama­dá­ba, mert egész nap beto­noz­tunk, és alig tud­tunk meg­moz­dul­ni, és úgy érez­tük, ezen csak a sza­u­na segít­het, és ami­kor áll­nánk be, jön szem­be egy böhöm nagy ilyes­mi autó, ben­ne igen sokan, pél­dá­ul egy öltö­nyös bará­tok köz­tös ex-rossz­fiú és a meny­asszo­nya meny­asszo­nyi ruhá­ban. “Apa legyint, és Apa kocsit hajt.”

  2. Huhh hát igen. Az olyan kocsik­ról mint ami a fel­ső képen (Régi old­ti­mer. haha­ha­ha) van a tipi­kus fee­ling jut az ember eszé­be, ami­kor még azzal is küz­de­ni kel­lett, hogy egye­nes sza­ka­szon úton tartsd a kocsit… jah és igen sok hely van gon­do­lom hátul… :P
    Az alsó meg csak egy­sze­rű­en egy öreg Jagu­ar, nem? Ellen­ben ez a fej kísér­te­ti­e­sen hason­lít az évkönyv­ben lévő fény­ké­pe­den lévő fej­hez. (Aki már lát­ta, tud­ja mire gon­do­lok. :o )

  3. V1: a Die Hard 4.0‑t. Előt­te meg Regi­nek le kel­lett vetí­te­ni az első hár­mat, mert NEM LÁTTA MÉG!

    V2: ez egy direkt beál­lós és pofa­vá­gós kép. Vál­la­lom. Az évkönyv­ben ettől tel­je­sen füg­get­le­nül került kép, ott csak szimp­lán szív­dög­lesz­tő vagyok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *