Alcatel OT-S853

Tudom, hogy egy cso­mó­an mond­tá­tok, hogy “az Alca­tel tele­fo­nok sza­rok”, meg hogy “ne vegyél Alca­telt”. És tény­leg mennyi­re iga­za­tok lett: éle­tem leg­rosszabb tele­fon­ja immá­ron hiva­ta­lo­san is ez a fent neve­zett ször­nyű­ség.

Amit érde­mes elő­re leszö­gez­ni: soha ennyit még nem keres­tem tele­font, mint anno tavaly októ­ber­ben. Hete­kig néze­lőd­tem, hogy melyik mit tud, és végül az Alca­telt válasz­tot­tam, mert olcsó volt, volt ben­ne min­den, ami nekem kel­lett, ráadá­sul még 2.1‑es “hang­rend­szert” is tar­tal­ma­zott. Oké, ez utób­bi nyil­ván nevet­sé­ges, de tény­leg jól szól raj­ta min­den zene.

No de ennyi elég is a jó dol­gok­ból, lás­suk, hogy miként értünk el odá­ig, hogy jövő héten — éle­tem­ben elő­ször — azért fogok tele­font ven­ni, mert ele­gem van a régi­ből.

 • Átvált fran­cia nyelv­re, ha egy­szer­re két SMS érke­zik.
 • Nem lehet lené­mí­ta­ni akkor, ha töl­tőn van.
 • A gyá­ri Alca­tel PC Sui­te bugos, kép­te­len­ség ren­de­sen fel­rak­ni és hasz­nál­ni.
 • A néma üzem­mód nem vál­toz­tat a fen­ti han­go­kon: mind­egyi­ket jó han­go­san lejátssza a tele­fon, akkor is, ha egyéb­ként min­den hang le van véve róla.
 • Még kez­det­ben egy­ál­ta­lán nem akart fel­men­ni a Pan­no­nos háló­zat­ra.
 • Csú­nya az alsó és a fel­ső műanyag rész.
 • Össze­kar­co­ló­dik tel­je­sen a hát­la­pon levő mini­tü­kör.
 • Min­den érin­tés, a leg­ap­róbb ujj­le­nyo­mat is lát­szó­dik a kép­er­nyőn.
 • Rosszul lehet hal­la­ni az embe­re­ket beszél­ge­tés köz­ben.
 • Kép­te­len vagyok bekap­csol­ni az átirá­nyí­tást.
 • Csú­nya képe­ket és vide­ó­kat csi­nál.
 • Nehéz leven­ni és ráten­ni a bil­len­tyű­zá­rat.
 • Fur­csa, de nehéz bekap­csol­ni a tele­font.
 • Las­sú és buta az egész tele­fon — hard­ver, szoft­ver, min­den.

És most hogy mivel telt be vég­leg a pohár.

 • Az utób­bi pár nap­ban napi mini­mum egy alka­lom­mal a memó­ria­kár­tyát abszo­lút elvesz­ti szem elől a tele­fon, kivé­tel-bera­kás nem segít, kikap­cso­lás-bekap­cso­lás sem. A kár­tyán min­den rend­ben meg­van, ilyen­kor lefor­má­zom a szá­mí­tó­gép­pel, majd lefor­má­zom a tele­fon­nal, és rára­kom az elmen­tett dol­go­kat, így újra “jó”.
 • Napi leg­alább egy­szer vala­mi­lyen tel­je­sen álta­lá­nos funk­ció hasz­ná­la­ta után a tele­fon reboo­tol, mint­ha kikap­csol­tam vol­na.
 • Teg­nap egy kikap­cso­lás után nem volt haj­lan­dó bekap­cso­lód­ni. Mint utóbb kide­rült, három per­cet kel­lett vár­ni, hogy az oda­fa­gyott Alca­tel fel­irat eltűn­jön, és kér­je a PIN‑t.
 • Elve­szett a tel­jes tele­fon­könyv. Min­den név, min­den tele­fon­szám.
 • Nem megy a fény­ké­pe­zés, már egy­ál­ta­lán sehogy se. A vide­ó­fel­vé­tel szint­úgy.

Ennyi. Soha, ismét­lem soha ne vegye­tek Alca­tel tele­font! Nem, akkor sem! Veszek egy Noki­át jövő héten, ezt meg dur­ván össze­tö­röm, vagy vala­mi még csú­nyáb­bat csi­ná­lok vele.

Sony Ericsson - Alcatel

32 Replies to “Alcatel OT-S853

 1. nau­gye­meg­mond­tam :-P (bocs… én a sie­men­sem­mel szí­vok jelen­leg. pedig az elő­ző sie­mens éve­kig bír­ta. bez­zeg a motoro­lám, az király. gyp motoro­lái meg mind meg­dög­löt­tek. szó­val sem­mi­ben sem lehet bíz­ni, ez a lényeg.)

 2. most írt egy srác duma2002-re, hogy a fél­éves 6131‑e “szá­ra­zon beázott” (t.i. nem ázott be, de a noki­á­sok sze­rint igen), és a nokia szer­víz­ben nem haj­lan­dó­ak se garan­ci­á­li­san, se a srác kon­tó­já­ra meg­ja­ví­ta­ni. fasza.

 3. aha, akkor ezért nem vol­tál elér­he­tő?

  * Átvált fran­cia nyelv­re, ha egy­szer­re két SMS érke­zik.

  hihi­hi.

  * A meg­vál­toz­tat­ha­tat­lan tele­fon­han­gok (kikap­cso­lás, bekap­cso­lás, ilye­nek) nagyon ide­ge­sí­tő­ek.

  ezek asszem nekem is meg­vál­toz­tat­hat­la­nok, csak lené­mí­tás­kor nem hal­lat­sza­nak, mond­juk annyi­ra nem ide­ge­sí­tő­ek.

  * Össze­kar­co­ló­dik tel­je­sen a hát­la­pon levő mini­tü­kör.

  sze­rin­tem bár­mi­lyen napi hasz­ná­la­ti tárgy­ra tett mini­tü­kör össze­kar­co­lód­na.

  * Min­den érin­tés, a leg­ap­róbb ujj­le­nyo­mat is lát­szó­dik a kép­er­nyőn.

  ez is min­den tele­fon­nal így van.

  * Rosszul lehet hal­la­ni az embe­re­ket beszél­ge­tés köz­ben.

  néha az én tele­fo­nom­mal is. háló­za­ti hiba?

  * Csú­nya képe­ket és vide­ó­kat csi­nál.

  mert ez egy tele­fon.

 4. Inkább így mon­da­nám: régi Nokia, ami még nem tud sem­mit, de van raj­ta kígyó, és lehet vele tele­fo­nál­ni… akár magyar, akár angol nyel­ven. :)

 5. Hali!

  Nekem is ilyen tele­fo­nom van… saj­nos. Első szer­viz után 2 napig bír­ta, a máso­dik után 3 órá­ig… most újra szer­viz… kíván­csi vagyok. Egyéb­ként ez volt a 3. alca­t­elem, (a másik ket­tő töké­le­tes volt) de sze­rin­tem nem is lesz több.

 6. Szó­val. Eddig ezt a tele­font iszo­nyat jónak tar­tot­tam, DE!!
  Ma reg­gel bekap­csol­tam és fel se ismer­te a mem. kár­tyát, a szgép igen, le is for­máz­tam vele, de sem­mi. Egy­sze­rű­en mint­ha ben­ne se len­ne. Egy­sze­rű­en min­den tele­fon szar az olcsóbb Noki­ák is ugyan­olyan meg­bíz­ha­tat­la­nok mint az alca­te­lek, egy n95-öt azért meg nem fogok ven­ni. Amúgy sze­rin­tem min­den ok a tele­fon­nal nekem még nem hülyült be nem úgy mint 5–6 éve az alca­tel 302:). Még sze­ren­csé­re van raj­ta garan­cia úgy­hogy vissza­vit­tem, kíván­csi leszek. Sze­rin­tem három dolog for­dul­hat elő.
  1. vissza­ad­ják ugyan­úgy ahogy bead­tam, arra hivat­koz­va hogy ez egy tele­fon és attól tele­fo­nál­ni lehet vele ( igen ám de mond­juk egy DVD író sem ér sem­mit ha nem ír DVD‑t csak mond­juk leját­sza…)
  2. Vissza­ka­pom meg­ja­vít­va, és egy idő után újra beszar.
  3. Meg­ja­vít­ják és még leg­alább 2–3 évet kibír hiba nél­kül ( rem­lem ez jön be :D )

 7. ” * A meg­vál­toz­tat­ha­tat­lan tele­fon­han­gok (kikap­cso­lás, bekap­cso­lás, ilye­nek) nagyon ide­ge­sí­tő­ek.

  ezek asszem nekem is meg­vál­toz­tat­hat­la­nok, csak lené­mí­tás­kor nem hal­lat­sza­nak, mond­juk annyi­ra nem ide­ge­sí­tő­ek.”

  én ki tud­tam kap­csol­ni a ki/bekapcsolás hang­ját.

  MENÜ –> SAJÁT BEÁLL. –> KIJELZŐ –> BE/KI –> és itten van

  más:

  azt írja, hogy 512-es kár­tyát tud hasz­nál­ni. de néhá­nyan azt mond­ják, 1G‑t is. én betet­tem egy 1 GB-ost, fel­is­me­ri, csak azt írja ki, hogy 312-es, ám — kb 1/3‑án van anyag — azt írja, hogy a kár­tya 2/3‑a üres. szó­val lehet, hogy tud­ja hasz­nál­ni, csak nem tud­ja jelez­ni jól?

 8. 1. köszi, sike­rült kikap­csol­nom a be/ki han­go­kat. nem tudom, melyik agya­ment fran­cia talál­ta ki azt, hogy a HAN­Go­kat a KIJEL­ZŐ­nél kell beál­lí­ta­ni, de ezúton gra­tu­lá­lok neki.

  2. azt vet­tem ész­re, hogy a memó­ria­kár­tya adat­vesz­té­se és a raj­ta tárolt adat mennyi­sé­ge között szo­ros össze­füg­gés van. azelőtt a fél­gi­gás kár­tya majd­nem tele volt, albu­mok, fény­ké­pek, cso­mó min­den, és akkor tény­leg heten­te több­ször kel­lett újra­pa­kol­nom. aztán elun­tam az egé­szet, és elkezd­tem gya­kor­la­ti­lag üre­sen hasz­nál­ni a minisd‑t, és azóta nincs is gond. mond­juk így meg pont azt a részét nem hasz­ná­lom a tele­fon­nak (2.1‑es mp3-leját­szó), ami a leg­fon­to­sabb szem­pont volt a vásár­lás­kor — sebaj.

 9. Az enyém kiír­ta, hogy le fog merül­ni az akku, és mielőtt bedug­tam vol­na a töl­tőt kikap­cso­ló­dott… azóta néma… a töl­tő­re sem rea­gál, bekap­csol­ni sem lehet… irány a szer­víz…

 10. Hát nem is tudom… nekem az egyet­len jó alca­tel tele­fo­nom a jó régi 311-es volt, azóta még köl­csön­be se nagyon kér­nék alca­telt… vegye­tek Sony Erics­sont, azzal szív­tok a leg­ke­ve­seb­bet!

 11. Már csak egy kér­dé­sem van: hogyan lehet meg­vál­toz­tat­ni az ébresz­tő hang­ját?

 12. Ez egy­sze­rű: Eszközök->Riasztások->Beállítások->Csengőhang->Dallamok

 13. Szi­asz­tok!

  2 éve vet­tem egy OT C551-es alca­telt

  kb. 1 év után meg­halt az inf­ra
  kb fél éve “eltűnt” a tele­fon­könyv
  Napi két­szer lefagy vagy ujra­in­dul a teló

  ez kb az 5. alca­t­elem de az utol­só is!
  Gon­dol­koz­tam hogy vegyek‑e egy ilyen S853 izét de olvas­gat­va a hsz-okat rájöt­tem hogy nem kell több alca­tel.

  Veszek sze­rin­tem egy k 700 as szo­ni­e­ri­xont.

  Egy­ép­ként az OTC551-nek majd­nem ugyan­az a menü­je mint az S853-nak csak nincs benn zene­le­jat­szó.

  ELADÓ Alca­tel OTC551 4000 magyar pénz herbencer@index.hu ‑lehet érdek­lőd­ni azi­nek kell egy szar teló (gye­rek­nek jácc­ani jó)

 14. Pfff:D
  Mek­ko­ra lúzer vagy!
  Érde­kes, hogy a prob­lé­má­id fele IQ-ból meg­old­ha­tó len­ne a beál­lí­tá­sok menü­pont helyes hasz­ná­la­tá­val!
  Vegyél Noki­át, mert ugyan­ilyen áron az fele­ennyit tud, és
  ezért fele­ennyi alkal­ma­zás fog beszar­ni raj­ta a keze­id közt!
  ökör

 15. Köszön­jük épí­tő jel­le­gű hoz­zá­szó­lá­sod!
  Tük­rö­ző­dik raj­ta az a ren­ge­teg IQ‑d!

 16. Nekem is s853-asom van.
  Elé­ge­dett vagyok vele tel­je­sen, kez­de­ti nehéz­sé­ge­im is mint kide­rült csak én okoz­tam magam­nak :-))

  Nekem is vaca­kolt sokat, de az üzlet­ben meg­kér­dez­tem az eladót ezzel kap­cso­lat­ban.

  Kide­rült, hogy nem érde­mes pl. tele­pa­kol­ni a tele­fon saját memó­ri­á­ját, olyan 40 % sza­bad hely nem árt­hat, hogy az alkal­ma­zá­sok fut­ta­tá­sá­nak legyen hely. (nekem is ettől fagyott le anno napi 5ször a teló, és las­sult le; azóta jó).

  Szó­val ez sok prob­lé­mát meg­old.

  JAVA cuc­cok­kal se érde­mes sok­kol­ni, tele­pa­kol­ni a tel­ót, csak azzal, ami jól fut, vagy­is kom­pa­ti­bi­lis, és nem csak én eről­te­tem a tele­fon­nak, hogy fut­tas­sa, amit nem akar/tud.

  Min­den nagyobb cuc­cot (kép, zene, stb) a memó­ria­ka­ri­ra teszek, ezzel is a teló műkö­dé­sét kímé­lem, hogy gyors marad­has­son.

  De a kár­tyá­ra se teszek gigan­ti­kus mére­tű zené­ket, képe­ket, mert egy­részt minek, más­részt gaz­da­sá­go­sabb is kom­pakt kivi­tel­ben ráten­ni.
  pl. 1,5 Mb-os fotót, amit öcsém 6 Mpx-es fény­ké­pe­ző­gé­pé­vel memó­ria­ka­rim­ra készí­tet­tünk, meg­nyi­tot­ta az S853-asom, igaz nagyon nagyon nehe­zen, de értel­mét nem látom ennek, mint­ha azt a 6 Mpx-eles képet annyi­val job­ban lát­nám egy tele­fon kijel­ző­jén.

  más tel­óról nem tudom, 1.5 Mb-os képet megnyit‑e, de azért sze­rin­tem figye­lem­re­mél­tó, hogy hason­ló kate­gó­ri­á­jú (csak drá­gább, és ezüs­tö­sebb szí­nű) Sam­sung teló kép­te­len volt erre.

  Tájé­koz­ta­tót elol­vas­ni hasz­nos lehet, sokat lehet belő­le tanul­ni:-)

  Ja és ez egy tele­fon, nem szá­mí­tó­gép, fény­ké­pe­ző­gép vagy hifi, így ne vár­junk tőle lehe­tet­lent, ötvöz­tek ben­ne sok funk­ci­ót, de képes­sé­gei ennek is,mint min­den tel­ónak vége­sek.

  Mint min­den készü­lék, szá­mí­tó­gép, ember, pihen­ni is hagy­ni kell rend­sze­re­sen az opti­má­lis műkö­dés érde­ké­ben.
  Koráb­bi tel­óm is beza­va­ro­dott, aztán kikap­csol­tam egy esté­re, aztán ezt néha meg­is­mé­tel­tem, és vígan elvan azóta.

  én nem vagyok ideg­be­teg, össze­vissza pötyö­gő ember, így kényel­mes hasz­ná­lat mel­lett jó szol­gá­la­tot tesz.

  Komp­ro­misszum­mal hasz­ná­lunk min­den kütyüt, ha a szá­mí­tó­gép behal, akkor meg­pró­bál­juk elke­rül­ni azt, ami ilyet okoz­hat nála.
  Tel­ónál ugyan­ez a hely­zet.

  Aki isme­ri a tel­ót, és nem hibá­kat keres ben­ne, hanem magát a készü­lé­ket vár­ta áhitat­tal, az pedig min­dent meg­tesz, hogy soká­ig hű készü­lé­ke lehes­sen, dacol­va szer­víz­zel, és egye­bek­kel.

  És a szer­víz és / vagy szak­ér­tő ember segít­sé­gé­vel csak meg­bir­kó­zunk egy mobil eset­le­ges dacá­val, hiszen hasz­ná­lat­ra készült min­den teló,
  és ezt az alca­telt is körül­ra­jong­ják a fóru­mo­kon.

  Lehet ben­ne vala­mi, nem? És nem a tech­ni­ka ördö­gén vagy a pec­hen múlik, hanem a leszűr­he­tő tapasz­ta­la­to­kon, hogy egy készü­lék­ti­pus, vagy szé­ria mennyi­re sike­res. És azon, hogy mi várunk töb­bet a tel­ótól, mint lehet­ne, vagy min­den egyes kis örö­mé­nek, ötle­tes­sé­gé­nek tudunk őszin­tén örül­ni, és hálás­nak len­ni.

  Ennyi jutott eszem­be így hir­te­len, nekem, egy alca­tel fun-nak, aki­nek ez 3. alca­t­elem, és sem­mi pén­zért nem vál­ta­nék noki­á­ra, vagy sony ericcson-ra, vagy sam­sung­ra.

  Ebbe a már­ká­ba, menü-szer­ke­ze­té­be, élet­ér­zé­sé­be sze­ret­tem bele, és ez így is marad.

  Tud olyat az alca­tel, amit más gyár­tó nem, csak akit nem érde­kel, fel nem fog­ja fedez­ni soha.

  2.1 Ste­reo Sur­round, hát­tér­ké­pen alap­ál­la­pot­ban futó dal­cím zene köz­ben — eze­ket pl nem látom min­den más készü­lék­ben, pedig azóta is érde­kel, keres­gé­lem, de csak egyet­len 1 sony erics­son írta ki a címet alap­ál­la­pot­ban (igaz más módon, de mond­juk hason­ló­an vmennyi­re).

  Nekem fapa­dos zene­fon kel­lett, és most meg­van. Aki ekva­li­zer­re vágyik, vagy 2–3 Mpx-re, vagy mit­tu­do­mén mire, az tud­ja, hol keres­se. Aki bivaly­erős hang­szó­ró­ra, vagy dur­va vib­ra­mo­tor­ra vágyik, az ebben a készü­lék­ben talál­hat­ja meg leg­könnyeb­ben.

  Csak tisz­táz­zuk, miért és milyen készü­lé­ket aka­runk, mire hasz­nál­nánk, és dönt­sünk.
  A töb­bit másabb funk­ci­ók­kal lát­ták el, de egy­más rajon­gott tel­óját ne szid­juk, mert min­den­ki mást sze­ret, és min­den­ki elfo­gult.

  Én egy­sze­rű, ked­ves, pofás tel­ót keres­tem és alca­telt. Az S853-ban ben­ne van, ami­re nekem szük­sé­gem, igé­nyem van.

  The End :-)

 17. Szi­asz­tok. Még csak most olvas­tam ezt az oldalt, pedig én is már más­fél éve 853-as tulaj­do­nos vagyok. Én is úgy jár­tam, mint Laci. Pofás, viszony­lag okos, és mivel költ­ség érzé­keny vagyok, olcsó tele­fon kel­lett. Ez az Alca­tel. Oda­dob­ták hoz­zá a szoft­vert, táv­irá­nyí­tót, fülhallgatót…kivételes. Bele­sze­ret­tem. Nem telt el 1 hét, és a kár­tya beme­ne­ti nyí­lá­sá­ból eltá­vo­zott egy rugó. Írány a Pan­non, szer­víz több mint egy 7, kb egy hónap után behalt a kár­tya­ol­va­só, fittyet hányt a for­má­zás­ra, ki-be dug­do­zás­ra, újra­in­dí­tá­sok­ra. Ismét szer­víz. Rá 3 hét­re ugyan­így, akkor már nagyon elszo­mo­rod­tam, majd kap­tam egy jó taná­csot, hogy sok map­pá­ba gyűjt­sem ki a memó­kár­tyá­ra a dol­ga­i­mat, így könnyebb lesz a gép­nek. Ez be is vált, így már csak átlag havon­ta kel­lett for­máz­nom a kár­tyát, mert a tele­fon elfe­lej­tet­te fel­is­mer­ni. Fele­sé­gem már saj­nál­koz­va nézett rám, hogy megint úgy jár­tam, hogy az olcsó a legdrágább…Időközben kon­takt­hi­bás lett a head­set, vagy táv­irá­nyí­tó, már zenét sem hall­ga­tok raj­ta, és mit ad Isten, a héten eltűnt a sze­mem elől a tele­fon­könyv, sem­mi­re nem rea­gált, úgy­hogy alig más­fél év alatt, de túl­zok, mert 2006. októ­be­ré­ben vet­tem, negyed­szer­re van szer­víz­ben. Ez viszont már bosszan­tó.
  Csa­besz. Én nem téged akar­lak meg­bán­ta­ni, ez csak a szo­mo­rú tapasz­ta­la­tom, nagyon bele­sze­ret­tem elő­ször ebbe a tele­fon­ba, biza­kod­tam, hogy jobb lesz ez, de rájöt­tem, hogy ez egy alap­ve­tő­en jó ötlet, csak nem fejez­ték be. Egy össze­do­bott szu­per­teló tesz­te­lés nél­kül. Egy sokat aka­ra a szarka…Már meg­bán­tam, hogy az öreg Noki­á­mat erre, és nem egy Noki­á­ra cse­rél­tem, ami­vel sem nekem, sem a csa­lád­tag­ja­im­nak, akik­nem egyéb­ként Noki­á­juk van, de tény­leg min­den­ki­nek, panasz nél­kül, sem­mi bajunk nem volt.
  Egy befe­je­zet­len tele­fon, befe­je­zet­len szoft­ver­rel, sok bána­tot okoz a biza­ko­dó vásár­lók­nak.
  Most ennyi. Jó, hogy elmond­hat­tam. Ja, és most, míg szer­víz­ben van, egy régi Noki­á­val póto­lom hiá­nyát…

 18. Azért mek­ko­ra már az, hogy még min­dig jön­nek a kom­men­tek ehhez a bő fél éves poszt­hoz? :)

  Akár­hogy is szíd­tam ezt a tele­font, még min­dig ezt hasz­ná­lom. Kb. fél éve sem­mi­lyen prob­lé­mám nincs vele, igaz, alig veszem igény­be az ext­ra szol­gál­ta­tá­so­kat. Tele­fo­ná­lok, üze­ne­te­ket írok és foga­dok, napon­ta wapo­zom, nagyon rit­kán hasz­ná­lom MP3-leját­szó­ként, és heti rend­sze­res­ség­gel csi­ná­lok raj­ta képe­ket, vide­ó­kat — ennyi. Ezt tud­ja meg­bíz­ha­tó­an, töb­bet már nem merek kipró­bál­ni. Ami rossz dolog, hogy már csak két napig bír­ja az aksi­ja, de hát ez min­den tele­fon­nál előbb-utóbb bekö­vet­ke­zik.

  Más­fél éve vagyunk mi ket­ten napi kap­cso­lat­ban, és már szin­te sze­re­tem ezt a tele­font. Nem is veszek mási­kat.

 19. Hel­ló ismét.

  Have­rom pár nap­ja fél nap alatt 3 hibás Noki­át kifo­gott. Két azo­nos tipust, és egy har­ma­dik újabb tipust.
  Mobil­shop-ban tör­tént ez.
  Az első mobil­ról 5 perc hasz­ná­lat után kide­rült, hogy a kame­rá­ja be se kap­csolt. A máso­dik aznap este behalt, nem rea­gált a töl­tés­re.
  A har­ma­dik pedig a tér­erőt vesz­tet­te elfél nap múl­va, oly­kor fel­is­mer­ve:-)

  Szó­val öreg­szik min­den már­ka tele­fon­ja, és mind­egyik­ből ki lehet fog­ni jót is és rosszat is.

  Én türel­mes vagyok S853-asom­mal, az aksi­ja (mivel kb több mint 2 éves lehet) már elég­gé nyű­gös, az cse­rél­ve lesz, és min­den eset­le­ges prob­lé­má­ra rákér­de­zek a szer­víz­ben.

  Ha már piac­ra dob­ta az Alca­tel, vszi­nül­eg működ­nie is kel­le­ne, az len­ne a cél­ja. Mint min­den készü­lék­nek.

  Szó­val én a magam türel­mes mód­ján pró­bá­lom kiis­mer­ni, és eset­leg kija­vít­tat­ni az öre­ge­dés jele­it raj­ta, és elfo­gad­ni, hogy min­den kütyü­nek van­nak kor­lá­tai.

  sze­rin­tem min­den­ki vegyen úgy tele­font, hogy arra akar­ja hasz­nál­ni, ami­re képes is az.

  Én nem aka­rom napo­kig hall­gat­ni róla a zenét egy­husz­tom­ban, utaz­va a Trans­szi­bé­ri­ai vas­úton:-)

  Amennyi időt kon­nek­to­rok­tól távol töl­tök heti szin­ten, annyit kibír, és az doszt elég nekem:-)

  (A szoft­ver tény­leg kicsit talán el lett siet­ve, én mond­juk kényel­mes ember­ként nem is szán­dé­ko­zok 20 alkal­ma­zást fut­tat­ni keresz­tül kasul. Aki ilyen készü­lé­ket vett, belát­hat­ja, hogy értel­me se len­ne, és ha hoz­zá tud szok­ni, akkor meg no prob­lem.)

  Ja és nap­ele­mes mobil­töl­tőt is lát­tam már a Media­Markt-ban:-) Nyár­ra meg­ol­dott a kor­lát­lan zene­hall­ga­tás a sza­bad­ban:-)

  Biza­kod­junk:-)

  Üdvöz­let­tel Csa­ba

 20. ami nagyon nem tet­szik: ez a tele­fon kép­te­len fel­mér­ni a saját akku­mu­lá­to­rá­nak álla­po­tát. lóg a töl­tőn egy fél napig, utá­na öt per­cet beszé­lek raj­ta, és kapás­ból lemegy a 3 csík 1 csík­ra. aztán össze-vissza ugrál, 1–2‑3 csík között, pár óra után a hívá­sok köz­ben pedig már csö­rög is, hogy mind­járt leme­rül. az 1 csí­kot pedig tart­ja akár 2 óra tele­fo­ná­lás és 2 nap készen­lét alatt is…

 21. Nekem is van vele ilyes­mi gon­dom.

  Egy szer­víz­ben meg­né­zet­tem, az akku sze­rin­tük (hal­dok­lik), az utol­só­kat rúg­ja. (tele akku­jel mel­lett tele­fo­ná­lok, és pityeg a fülem­be, hogy leme­rült:-) )
  Az akk­si a dátu­mo­zá­sa alap­ján már több mint két éves, és az elő­ző tulaj után elég ütött-kopot­tan kap­tam meg a mobilt. Lehet, hogy elég­gé sokat nyüs­töl­te a tel­ót.

  Ha az akku­cse­re meg­old­ja a dol­got, akkor meg­írom ide.
  (első­re egy után­gyár­tott kisebb kapa­ci­tá­sú akkut teszek bele, amíg meg­ér­ke­zik az ere­de­ti Alca­tel-es új aksi. Csak az idő­be telik még.

  (Max egy soft­ware-fris­sí­tés‑t kérek, mert lehet, hogy korai szé­ri­á­ból van a teló, korai pél­dá­nyok­nál lehet­nek guban­cok néha.)

  Üdv Csa­ba

 22. Üdv ismét.

  Az után­gyár­tott aksi meg­ol­dot­ta a prob­lé­má­kat.
  Az akku­cse­rét nek­tek is aján­lom, azóta ren­de­sen jel­zi a töl­tött­sé­get.

  Amíg ere­de­ti Alca­tel-már­kás aksim las­sacs­kán meg­ren­del­he­tő lesz, addig ez a szimp­la aksi töké­le­te­sen ele­get tesz a célok­nak.

  Üdv Csa­ba

 23. Hali min­den­ki­nek!

  Nekem is 853as cso­dám van.
  Las­san 2 éves , ebből fél évig szer­víz­ben volt.
  Kicse­rél­ték a bel­se­jét , 3x szoft­vert fri­sí­tet­tek .
  Most egy óra alatt leme­rül.
  Remé­lem aksi baja lesz, mert az 2500Ft.

  Min­den baja volt már , elve­szett az öszes tele­fon­szám , nem ismer­te fel az 512es mem kár­tyát , ki be kap­cso­lás után elve­szett a beál­lí­tott csen­gő­hang és gyá­ri­ra állt.
  a har­ma­dik sw fris­sí­tés után min­den meg­ol­dó­dott , tel­je­sen sta­bil lett, de egy napig bír­ta csak az aku.
  Annyi­ra fel­ide­ge­sí­tett hogy hoz­zá­vág­tam a fal­hoz , úgy hogy ben­ne volt a töl­tő, csak a töl­tő­csat­la­ko­zó tört le . Vissza­for­rasz­tat­tam, most már lehet töl­te­ni de egy órát bír.
  De az ütést jól bír­ja , más tel­ónak már elment vol­na a kép, vagy ripi­tyá­ra tört vol­na , de ez nagyon bír­ja:)
  Veszek másik aksit és kide­rül annyi baja volt e , vagy már javít­ha­tat­lan a teló,mert ezt leszá­mít­va most tel­je­sen jól műkö­dik , így kel­lett vol­na kiven­ni a doboz­ból:).

 24. Szia,Vagy szi­asz­tok! Nem tudom ki hogy van az Alca­tel-el, de nekem sem­mi bajom nincs vele pedig már las­san 2 éve hogy meg­van max annyi hogy tény­leg las­sú a Memó­ria­kár­tya beol­va­sá­sa, de amúgy kurvajól,és tisz­tán szól­nak raj­ta a zenék.
  Az infrá­tól a Blu­et­ho­ot-ig min­den jól műkö­dik és a menü­ben való lép­ke­dés is gyors! De azért azt hoz­zá­te­szem hogy nem az ere­de­ti szoft­ware van raj­ta hanem egy Gyá­ri Kár­tya füg­get­len mert a régi­vel tény­leg sza­ra­ko­dott! De való­szí­nü, hogy csak egy éppen jól sike­rült dara­bot fog­tam ki!

 25. Utá­lom ezt a kakát! Kb ugyanz­e­zek a dol­gok vol­tak vele nekem is… De a tele­fon hard­ve­re jó, csak balf­sz prog­ra­mo­zók elcsesz­ték a szoft­vert… Death to alca­tel prog­ram­mers!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *