Angol félreértés

írta:

| kategória: ,

Van nekem egy nagyon ked­ves távo­li roko­nom (a pon­tos rokon­sá­gi fokot nem mon­da­nám meg, mert nem tudom, nekem már az uno­ka­test­vér is olyan kap­cso­lat, amit fél per­cig gon­do­lok végig, hogy akkor most ki ‑kivel-mikor-mit csi­nált, hogy az ered­mény az én uno­ka­test­vé­rem legyen). E távo­li roko­nom Jo név­re hall­gat, egy 70 (80?) év fölöt­ti, nagyon ara­nyos hölgy, Ame­ri­ká­ban él (óh, Cali­for­na), vala­mint van egy nála is kicsit idő­sebb fér­je, Jack. Velük vagyok most már jóide­je rend­sze­res leve­lez­ge­tés­ben, havi 1–2 leve­let vál­tunk: mi van velünk, mi van velük, meg ilyen álta­lá­nos dol­gok, amik egy magyar gyö­ke­rek­kel ren­del­ke­ző ame­ri­ka­it érdekelhetnek.

Hála a kilenc IBM-es hóna­pom­nak olyan túl nagy prob­lé­mám az angol­lal (főleg írás­ban) már nincs, rit­kán kell szó­tár­hoz nyúl­ni. De néha-néha elő­for­dul, hogy vala­mi hir­te­len nem ugrik be, ilyen­kor elő­ka­pom meg­nyi­tom a szotar.sztaki.hu nevű fan­tasz­ti­kus oldalt, kike­re­sem, ami kell, és már megyek is tovább a gon­do­la­tom fona­la mentén.

Két tény a szta­ki szó­tár­ral kapcsolatban:

 1. köz­is­mert, hogy kihí­vá­sok­kal küsz­kö­dik;
 2. köz­is­mert, hogy a szta­ki más pró­bál­ko­zá­sai sem túl jól működnek.

Mind­ezek elle­né­re eddig túl sok prob­lé­ma nem volt vele, ami kel­lett, meg­mond­ta, örülés.

De.

Írtam egy leve­let nem­rég, ami­ben bizo­nyos okok­ból kifo­lyó­lag kel­lett az “össze­köl­tö­zés” szó. Tudom, tudom, “move toget­her”, értem, de én vala­mi szo­fisz­ti­kál­tab­bat sze­ret­tem vol­na. Nosza, szotar.sztaki.hu meg is mond­ja a frankót:

shack up

Azért le is ellen­őriz­tem, hogy vissza­fe­le se legyen vala­mi rej­tett jelentés:

shack up

Szó­val leír­tam, hogy “shack up”, és men­tem tovább a levél­lel. Kész lett, örül­tem, elküld­tem. Erre mi jön a válaszlevélben:

I won­der whe­re you lear­ned the exp­r­es­si­on ‘shac­king up’????? It’s a slang exp­r­es­si­on which, in the USA, is dera­ga­to­ry. In the U.S. of A., people who ‘shack up’ have other than honor­ab­le intentions (…)

Eh, dur­va. Szó­val ráke­res­tem a “shack up”-ra:

shack up

Kor­rekt. Köszi, szta­ki. Hasz­nál­ja­tok dicfort :)


Comments

6 hozzászólás a(z) “Angol félreértés” bejegyzéshez

 1. Nessie avatar
  Nessie

  Izé, kell off-line szó­tár, CD‑s ver­zió? Fel­te­le­pí­ted és örülsz, hogy van sza­bály­zat-szi­no­ní­ma­szó­tár-értel­me­ző szó­tár, aztán még magyar-angol, angol-magyar, német-magyar, francia/spanyol/orosz/hadtörténeti stb. A leg­több a nagy­szó­tá­ron alap­szik, a magya­rok meg érte­lem­sze­rű­en az Aka­dé­mia kiad­vá­nya­in. Viszem csü­tör­tö­kön, ha érdekel.

 2. szta­ki­val is az a baj, ami miatt a wiki­pé­di­át támad­ják, pedig azzal nin­csen baj: bár­ki szerkesztheti

 3. A “move toget­her” azt jelen­ti, hogy “együtt mozog­ni”, úgy­hogy ezzel sem a leg­jobb hatást érted vol­na el :) Amúgy “move in with sy” vagy “move in toget­her”. Amit a Szta­ki ír, azt _mindig_ le kell ellen­őriz­ni vala­me­lyik ech­te angol (“meg­ma­gya­rá­zós”) szó­tár­ban (pl. dict.cambridge.org).

 4. azért az “össze­áll vala­ki­vel” sze­rin­tem egyértelmű.

  Nem rossz a szta­ki. Álta­la meg­tud­hat­juk pél­dá­ul azt is, mire gon­dolt a Len­non-McC­art­ney 1963 kör­nyé­kén: http://szotar.sztaki.hu/dict_search.php?L=ENG%3AHUN%3AEngHunDict&O=HUN&flash=&E=1&sid=6943b38a362ca16d3de509810ed35a9c&vk=&in_form=1&W=please+me&M=1&P=0&C=1&T=1

 5. Norcsi avatar
  Norcsi

  Na hova men­tél? hehhe

 6. az alap­esz­köz az urbandictionary.com, nem kell ide sem­mi más. 

  mió­ta azt hasz­ná­lom, 400%-al keve­sebb­szer írom az ame­ri­kai nagy­bá­csim­nak vélet­le­nül, hogy szo­pó­ál­arc­ban meg­hág­tam a nagy­any­ját, ami­kor csak az idős hölgy kivá­ló pala­csin­tá­i­ra akar­tam egy frap­páns idi­ó­mát keríteni!

  Lásd: http://www.urbandictionary.com/define.php?term=shack+up

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük