Szigethalom, a metropolisz


Szi­get­hal­mon nincs közép­is­ko­la, nincs rend­őr­ség, nincs tűz­ol­tó­ság, tele van a város poros föld­utak­kal, vagy más­hon­nan fel­mart asz­falt­tal leön­tött utcák­kal. Van egy pol­gár­mes­te­rünk, aki emlé­ke­im sze­rint gépész­mér­nök­ként vég­zett a BME‑n. Így aztán ért­he­tet­le­nül állok a követ­ke­ző vala­mi előtt, ami a leg­utób­bi Szi­get­hal­mi Hír­adó­ban jelent meg:

MAGAM?

Miért nagy betű az, hogy “magam”? És miért írja saját magát a kép­vi­se­lő-tes­tü­let elé? Ez vala­mi rej­tett hata­lom- és mega­lo­má­nia lehet. Mind­ez nem zavar­na, ha az elmúlt hét évben tapasz­tal­tam vol­na bár­mi­lyen pozi­tív vál­to­zást e nagy­sze­rű tele­pü­lés éle­té­ben. De nem.

Nem is ezért írok most. Hanem­hogy a fen­ti­ek (ti. mitől város egy város) mind le van­nak ejt­ve, nem kell nekem rend­őr­ség, se víz, se sem­mi. Egy város azért város, mert Net­Pin­cé­ren keresz­tül lehet piz­zát ren­del­ni, amit hely­ben állí­ta­nak elő, és nem dup­la áron hoz­zák Buda­pest­ről. Ha min­den igaz, két hét múl­va már ilyen is lesz nekünk. Addig is, marad a tele­fon, és most nem­so­ká­ra kide­rül, milyen a PIZ­ZA­ha­lom Her­ku­les pizzája.

UPDATE

Herkules pizza

A piz­za jó volt. Kel­le­me­sen csí­pős, olyan, ami­lyen­nek egy erős piz­zá­nak len­nie illik. Viszont nem értet­tem az egy darab mago­zat­lan olaj­bo­gyót a köze­pén. Azért köszönöm.

,

12 hozzászólás a(z) “Szigethalom, a metropolisz” bejegyzéshez

 1. A pilis­csa­bai Szent Ist­ván Étte­rem piz­zá­ja a legjobb!
  http://www.szentistvan.com/
  Ez itt a rek­lám helye.
  (Kár, hogy Pest­re nem, vagy ha igen, akkor is dup­la áron hozzák. :))

 2. te egy iga­zi nagy gyö­kér lehetsz, nagy “GY” vel…

 3. Sze­rin­tem ebben a város­ban min­den rend­ben van,sőt még piz­za is van helyben,nem is akármilyen.NAGYON TUTI!Kint a duna­par­ton a Misi bácsi pizzériájában.Ajánlom figyelmedbe,és azt is hogy bár­mer­re indulsz nem találsz földutat,hidd el!

 4. annyi eszed van mint egy egy tál szamócának,változik szigethalom,napról nap­ra sza­rabb lessz D!

 5. majd jön­nek vissza az oro­szok a tökö­li rep­tér­re akkor újra lesz hag­za­var XD

 6. Lehet kap­ni ilyen tész­ta dön­gö­lőt pár Ft-ért!Gyúrjunk vele tésztát,és bele­rak­juk a világ összes szemetét,ez alatt érten­dő­ek akik elve­szik a pénzünket!Belerakjuk őket a kemen­cé­be meg­süt­jük mind,és miu­tán végez­tünk fel­tá­lal­juk őket a krokodiloknak,jó étvá­gyat kívántunk!

 7. Így van Laci egyet­ér­tek veled!Robby Williams,30percér kap 450 mil­li­ót ezek meg itt ülnek egy nagy halom sze­mét­dom­bon és kapar­ják a zse­bünk­ből a kukacokat!Ezt már csak azért is írom már,ennek a klá­ri fárinak,húzzál külföldre,lehetőleg a Plú­tó bolygóra!

 8. Meg­mond­jam mi a gáz még,az hogy gom­ba házak­ban lakunk,és vidá­mak se vagyunk aztán tény­leg azért vala­mi asz­falt­csík van az uta­kon néhol,de ne nagyon jár­junk azon se mert olyan radio­ak­tív hogy a bicik­li kerék kifa­rol­ja a kátyú­kat XD!Mindegy kon­dersz­csík ‚vagy asz­fat­csík ‚vagy Magam Fucky!Ez mind űrszemét,mi vala­mi mars­la­kók lehe­tünk hogy a múl­tat és jöven­dőt még min­dig köpjük!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.