Categories
élet

05.19.: 10 év

Pont a minap hivat­koz­tam a 05.05.: 5 év c. bejegy­zés­re, amit az ötéves érett­sé­gi talál­ko­zó­val kap­cso­lat­ban írtam. Hogy repül az idő, de meg­öre­ged­tem és hason­ló köz­he­lyek, de a lényeg, hogy május 19-én (a BL-dön­tő nap­ján) már a tíz­éves érett­sé­gi talál­ko­zónk van/volt (ki mikor olvas­sa). A kis­sé zeher­nyés hely­zet miatt ezt a szép, kerek évfor­du­lót kihagy­tam, de egy kis szám­ve­tést azért készí­tek. És talál­ko­zunk öt év múl­va, akkor megyek, ígé­rem!

Csa­lá­di álla­pot:
* 2007.05.05.: kap­cso­lat­ban (aznap kezd­tünk jár­ni Regi­vel)
* 2012.05.19.: házas, két és fél éve
Gyer­me­kek szá­ma:
* 2007.05.05.: 0
* 2012.05.19.: 2 (1 fő Kata, 1 fő Zizi)
Test­ma­gas­ság:
* 2007.05.05.: 178
* 2012.05.19.: 178,5 (Regi 178 cen­ti, így muszáj volt egy fél cen­tit nőnöm)
Súly­cso­port:
* 2007.05.05.: szu­per­ne­héz­súly
* 2012.05.19.: fél­ne­héz­súly
Dip­lo­mák szá­ma:
* 2007.05.05.: 0,5
* 2012.05.19.: 1,5
Fog­lal­ko­zás:
* 2007.05.05.: tanu­ló, múlt­já­ból élő ex-HK‑s, kiáb­rán­dult PHP-fej­lesz­tő
* 2012.05.19.: Busi­ness Analyst
Lakó­hely:
* 2007.05.05.: Szi­get­ha­lom, Magyar­or­szág
* 2012.05.19.: Rafz, Svájc
Tele­fon:
* 2007.05.05.: Alca­tel OT-S853 !!!
* 2012.05.19.: Sam­sung Galaxy Nexus
Hob­bi
* 2007.05.05.: krav-maga, Foot­ball Mana­ger 2007
* 2012.05.19.: kett­le­bell, és még meg­van az a FM2007 game, amit akkor kezd­tem (10 BL‑t nyert egy­hu­zam­ban az én Fra­dim)

És Cech kifog­ta Rob­ben tizen­egye­sét, szó­val megyek vissza meccset néz­ni! Haj­rá, Chel­sea!

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *