Új telefon?

Régen írtam egy­szer a fan­ta­szi­kus Alca­tel tele­fonomról, amely bejegy­zés végén meg­ígér­tem, hogy akkor most azt kido­bom, és veszek egy Noki­át. Ez azóta sem tör­tént meg, mert idő­köz­ben kezel­he­tő­vé vált a kis drá­ga. Viszont most újabb beteg­sé­gé­re derült fény: most egy éves tele­fon, és az aksi kez­di meg­ad­ni magát. Régeb­ben aktív hasz­ná­lat mel­lett egy hétig is kibír­ta akár, most ha sokat hasz­ná­lom, napon­ta, két­na­pon­ta kell töl­te­ni. Ugyan a memó­ria­kár­tya tar­tal­mát már nem vesz­ti el egy ide­je (per­sze, alig van raj­ta vala­mi), de tovább­ra is nagyon ide­ge­sí­tő az egész. A héten kap­tam a gyár­bó’ egy K510i‑t, ami újra fel­ve­tet­te a “mi len­ne ha lecse­rél­nénk a telefonunkat”-projectet. Szó­val akkor kérek taná­cso­kat, hogy mit és melyi­ket, aztán majd dön­tök. Foly­ta­tó­la­gos sza­va­zás is lesz majd, és jól leszű­kít­jük a fel­ho­za­talt, de izgu­lok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *