Tüntetééés, szurkolááás

Teg­nap sike­re­sen bele­ke­ve­red­tünk a bel­vá­ro­si dugó­ba — több száz­ezer ember­hez hason­ló­an. Iga­zán örül­nék egy olyan tör­vé­nyi sza­bá­lyo­zás­nak, misze­rint az így kiesett bevé­te­le­ket a fan­tasz­ti­kus híd­le­zá­rók­nak kel­le­ne pótol­ni­uk. Ki lehet szá­mol­ni, hogy mennyi­be fáj a rend­őrök, tűz­ol­tók stb. moz­gó­sí­tá­sa, készen­lé­te. Azt is hoz­zá lehet csap­ni, hogy mek­ko­ra vesz­te­sé­get jelent (az embe­rek­nek és az állam­nak) a mun­ka­hely helyett a dugó­ban, busz­meg­ál­lók­ban vára­ko­zás­sal töl­tött idő is. Kiván­csi len­nék, ez a 100 (200, 300, tök mind­egy) ember ki tudja‑e fizet­ni ezt. Ez az iga­zi kér­dés, mert hogy ezzel sem­mi értel­me­set nem értek el, az biz­tos. Maxi­mum azt, hogy megint vesz­tett az a bizo­nyos poli­ti­kai oldal pár tíz­ezer sza­va­zót, akik­nek már a tökük tele van ezzel az egész bohóc­ko­dás­sal (ld. Balázs).

Elke­se­rí­tő, hogy mennyi­re nincs válasz­tá­si lehe­tő­ség ma Magyar­or­szá­gon. Van a jobb, van a bal, és ennyi. Miért nin­cse­nek zöl­dek, mint pl. Német­or­szág­ban? Ha már két oldal van — ami néhány helyen pl. Ame­ri­ká­ban a repub­li­ká­nu­sok­kal és a demok­ra­ták­kal elég jól műkö­dik -, akkor miért nincs nor­má­lis poli­ti­kai harc? (Nor­má­lis alatt azt értem, hogy nem bal­fasz­ko­dás­ban kell egy­mást alul­múl­ni.)

No mind­egy, ez a magyar föld. Fél óra múl­va a Fra­di ját­szik Tökö­lön (tőlünk 5 km-re). KFOR hívott, de mivel ma olyas­mi nap van, mint­ha mun­ka­nap len­ne, ezért nem jön össze. Sebaj, Sport2‑n megy, nye­rünk (már­mint a Fra­di) 3 gól­lal.

One Reply to “Tüntetééés, szurkolááás”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *