Annie és Izidor

Ma este ünne­pé­lyes kere­tek között meg­te­kin­tet­tük a Tita­nic c. kiál­lí­tást. Nem mon­dom, hogy hol, mert az aján­lás­nak szá­mí­ta­na, azt meg nem szeretném.

Kez­dő­dött az egész azzal, hogy a belé­pő fejen­ként 2900 forint volt. Azért ily’ olcsó, mert hét­köz­nap men­tünk, egyéb­ként még egy ezres­sel több lett vol­na. Az, hogy a fize­tős ruha­tár köte­le­ző, nem lehet se fotóz­ni, se tele­font bekap­csol­va hagy­ni (meg gon­do­lom egy-egy kiál­lí­tott tár­gyat hosszabb ide­ig néz­ni is tilos…) már csak a jég­hegy csúcsa.

Szó­val szé­pen bemen­tünk, kap­tunk egy-egy “neked most ez a neved vicc­ből, majd a végén meg­mond­juk, hogy túlélted‑e vagy meg­hal­tál” kár­tyát, aztán uzs­gyi. Maga a kiál­lí­tás nem rossz, van ren­ge­teg ere­de­ti tárgy, amik közül néhány még érde­kes is. Van beren­de­zett szo­ba, ren­ge­teg nagy (felet­tébb pixe­les és/vagy homá­lyos) kép, meg­érint­he­tő jég­da­rab. A leg­rosszabb, hogy van egy cso­mó nagy­mé­re­tű, meg­ma­gya­rá­zós szö­veg, ami egy­részt túl sok újdon­sá­got nem tar­tal­maz, más­részt meg tele van helyes­írá­si hibák­kal. A kedvenceim:

  • A hat­van­négy éves Smith kapi­tány, 64, volt a Tita­nic parancs­no­ka.” — Ilye­nek­ből volt pár, vala­mi­ért engem halá­lo­san idegesítettek.
  • Az másod­osz­tá­lyú jegy ára 1700 euro (mai érté­ken 5000 euro, kb. 1.25 mil­lió forint) volt.” — Ez is több­ször elő­for­dult, és nagyon zavart.

Nem értem, egy­sze­rű­en nem értem.

A végén kide­rült, hogy mind­két sze­rep­lőnk meg­halt, nem sike­rült nekik. Én vala­mi 67 éves mág­nás vol­tam (Izi­dor), csa­lád­dal utaz­tam, aztán nem jött össze az úsz­ká­lás, Regi meg 38 éves egye­dül uta­zó (nagyon gya­nús!) (kis)asszony (Annie), hason­ló sors­ra jutott. Aztán csi­nál­tunk két­fo­rin­tos­ból emlékérméket.


Közzétéve

itt:

,

, írta:

Cimkék:

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük