Categories
rajz

Mai alkotásaim

Nap?
Ez az első alko­tá­som, amit soká­ig csi­nál­tam. Elő­ször átló­san csi­nál­tam meg, aztán füg­gő­le­ge­sen és víz­szin­te­sen. A ceru­zát lazán tar­tot­tam, és direkt let­tek ilyen gör­bék a vona­lak.

Bárányok?
Máso­dik alko­tá­som, viszony­lag gyor­san kész let­tem vele. Ez egy úgy­mond sza­lag, ami tele van bárá­nyok­kal. Érde­kes.

Bog?
Az utol­só, ezt csi­nál­tam a leg­to­vább. Sze­rin­tem tök jó lett, plusz még az alko­tó ujjai is lát­szód­nak. Csak az a rossz, hogy kicsit eltom­pult a cer­ka a végé­re, és így nem lett olyan jó. Meg aztán a kriksz-krak­szok nem 3D-sek, csak egy­más alatt-fölött men­nek, ami továb­bi hát­rány.

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

2 replies on “Mai alkotásaim”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *