PIXmania — a hely, ahol ingyen vásárolhatsz

Az aláb­bi tör­té­net velem esett meg, min­den sza­va igaz, kiszí­ne­zést, fer­dí­tést, csúsz­ta­tást sehol sem tar­tal­maz.

Regi egy koráb­ban elej­tett meg­jegy­zé­sé­ből arra a követ­kez­te­tés­re jutot­tam, hogy szá­má­ra ide­á­lis aján­dék len­ne egy mik­rosz­kóp. Néze­get­het­ne vele min­den­fé­le anya­go­kat, Lin­da sző­rét, ha újra meg­tet­ve­se­dik, akkor Lin­da tet­vét stb., szó­val csu­pa izgal­mas dol­got. Egy új világ tárul­hat­na fel így a sze­münk előtt. Nosza, neki­es­tem az Inter­net­nek, néze­lőd­tem mik­rosz­kópügyi­leg, míg­nem meg­ta­lál­tam az ide­á­lis jelöl­tet: a Veho nevű cég gyárt egy 400x-os, USB‑s mik­rosz­kó­pot, amit érte­lem­sze­rű­en rá lehet köt­ni a gép­re, és a kép egye­ne­sen a moni­to­ron jele­nik meg. Tud vide­ót is rög­zí­te­ni, egy­szó­val igen fasszen­tos egy szer­ke­zet­ről van szó.

Első kör­ben ráke­res­tem az esz­köz­re, ki is dob­ta a bigyósho­pot, ahol pár­na­pos szál­lí­tá­si idő­vel meg­ren­del­he­tő a ‘szkóp, cir­ka 3x áron az aján­lott fogyasz­tói árhoz képest. Ezután benéz­tem az Ama­zon­ra, ahol már jóval olcsób­ban lehe­tett vol­na meg­ren­del­ni. De mint utóbb kide­rült, csak az “iga­zi” Ama­zon szál­lít Magyar­or­szág­ra, a Veho az csak ilyen “ál-Ama­zon” (ún. Mar­ket­place), szó­val ők meg nem kül­de­nek ide sem­mit. Sebaj, fel­men­tem a Veho site-ra, és keres­tem magyar viszont­el­adót, imá­ra kul­csol­tam keze­met, hogy ne a bigyóshop legyen az. Láss cso­dát, nem ők vol­tak, hanem a — PIX­ma­nia.

Innen­től kezd­ve dátu­mok­kal együtt mesé­lem a tör­té­ne­tet.

2010. szep­tem­ber 13.
Meg­ren­de­lem a mik­rosz­kó­pot. Gaz­da­sá­gos kiszál­lí­tást válasz­tok (10–12 mun­ka­nap), elő­re fize­tek, bank­kár­tyá­val.

2010. szep­tem­ber 14.
A fize­tést elfo­gad­ták, a ren­de­lés érvé­nyes, a cso­ma­got össze­ál­lí­tot­ták, átad­ták a szál­lí­tó­nak. Innen­től kezd­ve napon­ta csek­kol­tam az olda­lu­kat, bár tud­tam, hogy a “cso­mag nem nyo­mon­kö­vet­he­tő, mivel Ön a gaz­da­sá­gos szál­lí­tást válasz­tot­ta”. Sebaj.

2010. szep­tem­ber 20.
Nem bírok a seg­ge­men marad­ni, így írok a PIX-nek, hogy mi a hely­zet. Még aznap vála­szol­nak: 10 mun­ka­nap a határ­idő, 14-én ren­del­tem, 28-ig nyug­hass a nevem. Okés.

2010. szep­tem­ber 28.
Fel­hí­vom a ‘mani­át, hogy most akkor ilyen­kor mi a hely­zet. Mond­ják nekem, hogy vár­jak türe­lem­mel még egy napot, hol­nap vissza­té­rünk rá. Okés.

2010. szep­tem­ber 29.
Újra hívom őket, plusz még a Pos­tát is. Pos­ta?! — kiált­hat most fel az egy­sze­ri olva­só. Igen, Pos­ta, mert mint utóbb kide­rült, a gaz­da­sá­gos kiszál­lí­tás és a DHL Glo­bal Mail azt jelen­ti, hogy a cso­mag levél­ként van fel­ad­va, és a meg­bíz­ha­tó Magyar Pos­ta Zrt. szál­lít­ja ki a cuc­cot. (Mond­juk ha ezt tud­tam vol­na, inkább fize­tek még pár ezrest, csak hogy más hoz­za a cso­ma­got.) Sike­rül beszél­ni a Pos­ta köz­pont­já­ban egy értel­mes ügy­in­té­ző­vel, aki meg­ad­ja nekem a terü­le­ti­leg ille­té­kes Pos­ta diszt­ri­bú­ci­ós osz­tá­lyát, ahol cir­ka 30 perc tele­fo­ná­lás után a követ­ke­zők derül­nek ki:
 * Hülye vagyok, hogy elő­re fize­tek.
 * Hülye vagyok, hogy bele­me­gyek abba, hogy egy cso­ma­got levél­ként adja­nak fel, mert így nincs cso­mag­szám, nem lehet tud­ni, hogy mi van vele.
 * Egyéb­ként ők nem tud­ják, hogy egy cso­mag épp akkor hol van, lövé­sük sincs, hogy vala­mit kiszál­lí­tot­tak és/vagy ellop­tak és/vagy elvesz­tet­tek.
 * A Magyar Pos­ta Zrt. egy olyan cég, hogy ha te fel­adsz egy leve­let, akkor sem­mi sem garan­tál­ja, hogy azt ők kivi­szik bár­ho­va, átad­ják a cím­zett­nek. Ha azt sze­ret­néd, hogy vala­mit tény­leg kivi­gye­nek, akkor AJÁNLOTT legyen a kül­de­mény, mert így leg­alább van egy szá­mod, ami alap­ján rek­la­mál­hatsz. A beszél­ge­tés ezen része így zaj­lott le: ÉN: Ala­pí­tok egy céget, legyen mond­juk a neve Magyar Pos­ta 2 Zrt., áru­lok bélye­ge­ket, a hülye embe­rek meg­ve­szik, fel­ra­gaszt­ják a leve­lek­re, és bedob­ják a kül­de­mé­nye­ket egy nagy doboz­ba, nevez­zük mond­juk Posta2ládának. Ha én fogom ezt a ládát, és fel­gyúj­tom, akkor az így tel­je­sen oké, nem sike­rült a kéz­be­sí­tés, enyém a pénz, az ügy­fe­lek pedig így jár­tak? POSTÁS HÖLGY: Így van. Adja fel a kül­de­ményt AJÁNLOTTAN.

2010. szep­tem­ber 30.
Újra tele­fo­ná­lás a PIX­ma­nia ügy­fél­szol­gá­lat­tal, kapok egy leve­let tőlük, ami­ben van egy nyom­tat­vány. Azt mond­ja: NYILATKOZATKISZÁLLÍTÁS KÉTSÉGBE VONÁSA. Kitöl­töm, alá­írom, bes­canne­lem, elkül­döm nekik e‑mailben. Azt is leírom, hogy tovább­ra is sze­ret­nék mik­rosz­kó­pot tőlük, de ezút­tal egy meg­bíz­ha­tóbb és drá­gább szál­lí­tá­si módot válasz­ta­nék. Aznap jön a vissza­iga­zo­lás, hogy meg­kap­ták a panaszt, van ügy­szám is, min­den szu­per.

2010. októ­ber 4.
Kapok egy leve­let, hogy 11-nél előbb nem tud­ják újra­kül­de­ni a ‘szkó­pot, és egyéb­ként is vár­juk meg az ügy kivizs­gá­lá­sát, ami még 10 mun­ka­nap. Oké, hol van még kará­csony :)

2010. októ­ber 6. — a CSODA nap­ja
Min­den­ki kapasz­kod­jon meg: aznap meg­kap­tam a cso­ma­got! Már­mint az ere­de­tit, ami ugyan még hiva­ta­lo­san nem veszett el, de majd­nem. Örö­möm­ben nem felet­ke­zem el PIX-es bará­ta­im­ról, azon­nal írok nekik, hogy meg­van a cso­mag, ügye­met lezár­hat­ják, a panaszt vissza­von­tam. Ha eddig tar­tott vol­na a tör­té­net, akkor nem lesz belő­le blog­poszt…

2010. októ­ber 8.
Kapok egy leve­let a PIX­ma­ni­á­tól, hogy a nyo­mo­zás lezá­rult, hiva­ta­lo­san is meg­erő­sí­tik, hogy a cso­mag elve­szett. WTF? Mind­egy, biz­tos ami biz­tos ala­pon újfent írok nekik, hogy két nap­ja meg­kap­tam a cso­ma­got, relax. Tudom, milyen balek dolog ezt leje­len­te­ni, inkább vásá­rol­jam le még­egy­szer a ‘szkóp kere­tét. Nem, én becsü­le­tes vagyok, “baj­nok von der erkölcs”, én szó­lok, ha át akar­ja vala­ki magát ver­ni úgy, hogy az nekem len­ne jó.

2010. októ­ber 15.
“Tisz­telt Vásár­lónk! … szá­mú ren­de­lé­se vissza­fi­ze­té­sé­re vonat­ko­zó kérel­mét tel­je­sí­tet­tük, és öröm­mel érte­sít­jük, hogy a mai napon szám­lá­já­ra a(z) … HUF össze­get átutal­tuk.”
No kom­ment. Egy hónap­pal azt köve­tő­en, hogy meg­ren­del­tem a mik­rosz­kó­pot, most itt állok pénz­zel, mik­rosz­kóp­pal, és azon gon­dol­ko­dom, hogy mit ron­tot­tam el. Most legyek két­sze­re­sen balek becsü­le­tes, és erő­nek ere­jé­vel utal­jam vissza nekik a pénzt? Adjam fel egy borí­ték­ban AJÁNLVA? :D

7 Replies to “PIXmania — a hely, ahol ingyen vásárolhatsz”

 1. nem lehet­ne vala­mi mást? :)
  sze­rin­tem egy ház­tar­tás­ba egy mik­rosz­kóp pont elég. egy fej­re rög­zít­he­tő kame­ra bica­jo­zás­hoz jó len­ne.

 2. UPDATE
  a mai napon meg­jött a pénz a pix­ma­ni­á­tól. akkor most ez lesz:
  1.) ezt a posz­tot itt hagyom szé­pen;
  2.) amennyi­ben bár­ki­nek is fel­tűn­ne PM oldal­ról, hogy vala­mi gebasz van, kérem, szól­jon nekem az ismert elér­he­tő­sé­ge­im egyi­kén — jel­ige: mik­rosz­pók;
  3.) nem érzem azt, hogy átver­tem vol­na őket, úgy érzem, jóhi­sze­mű­en és becsü­le­te­sen jár­tam el, ha kérik a pénzt, újra átuta­lom.

 3. na, rájöt­tem, hogy miért nem ért el hoz­zá­juk a mon­da­ni­va­lóm.

  a pix­ma­nia ügy­fél­szol­gá­lat név mögött a no_reply@ e‑mail cím rej­tő­zik. szó­val /dev/­null-ba leve­lez­tem.

  most pedig megint meg­pró­bá­lok fizet­ni a ter­mé­kért, amit ingyen kap­tam.

 4. leve­let kap­tam, lájf:
  “Köszön­jük leve­lét és becsü­le­tes­sé­gét.”
  hop­pá.

  és most uta­lok.

 5. Szép tör­té­net :)
  Most ren­del­tem ugyan­így egy Sai­tek ter­mé­ket 10k érték­ben.
  Nálam most ott prob­lé­ma volt, hogy belép­ni nem tudok a fió­kom­ba (nem tudom miért), kérek új jel­szót, azt írja elküld­tük. Háá­át nem kap­tam meg. Írtam nekik egy E‑mailt.
  Ez az E‑mail címük? vasarlas@pixmania.com ? Ha nem légy­szi írd le nekem az E‑mail címem­re.
  Köszi!

 6. for the record, a blog.markert.hu ügy­fél­szol­gá­la­ta sli­cer kér­dé­sé­re e‑mailben vála­szolt :)

  cégünk min­dig az ön ren­del­ke­zé­sé­re áll, asszo­nyom.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *