A kedvesség csodát tesz

Még adós vagyok a kve­be­ki haza­út­tal, illet­ve a züri­chi város­né­zés­sel, de addig is vala­mi tel­je­sen más.

Az elmúlt két nap­ban két olyan dolog tör­tént velem, ami­ket úgy sike­rült elér­ni, hogy nem izom­ból vagy dur­ván men­tem neki az adott prob­lé­má­nak, hanem ked­ve­sen. És láss cso­dát, működik! :)

1.) Cent­rum Par­ko­ló Kft.
Még május­ban volt egy kis gon­dunk egy par­ko­lás­sal, ami­kor vélet­le­nül rossz rend­szám­ra par­kol­tunk SMS-ben. Emlé­kez­tem, hogy Joseph “Angyal­nap” Eag­le­castler hason­ló prob­lé­má­val szem­be­sült, és egy esdek­lő levél hatá­sá­ra a Cent­rum elállt a behaj­tás­tól. Nosza, gon­dol­tam, egy ked­ves e‑mail nekem simán meg­ér 12.000 forin­tot (ennyi lett vol­na a bün­te­tés), és írtam is nekik.

Tisz­telt Cím!
A mai napon kap­tam meg fize­té­si fel­szó­lí­tá­su­kat (ikt. sz.: …, hiv. sz.: …).
Kérem szí­ves elte­kin­té­sü­ket a fen­ti összeg­től, mivel az adott idő­pont­ban érvé­nyes par­ko­lást esz­kö­zöl­tem, csak saj­nos egyet­len karak­tert elron­tot­tam a rendszámban.
(…)
Rend­szám: …3.. — rossz, …8.. — helyes.
(…)
Való­szí­nű­leg tud­ják ellen­őriz­ni, hogy koráb­ban több­ször is par­kol­tam e mobil­szám terhére.
Segít­sé­gü­ket és meg­ér­té­sü­ket elő­re is köszönöm!

Tisztelettel:
Mar­kert Lász­ló András

És erre teg­nap jött egy ilyen válasz.

Tisz­telt Ügyfelünk!
Hivat­ko­zás­sal a …8.. for­gal­mi rend­szá­mú gép­ko­csi … szá­mú fel­szó­lí­tó levél­re meg­kül­dött pana­szá­ra, az abban fog­lal­tak kivizs­gá­lás­ra kerül­tek, és az aláb­bi­ak sze­rint tájékoztatjuk.
Pana­sza — kivé­te­les eljá­rás kere­té­ben — elfo­ga­dás­ra került, így fen­ti hivat­ko­zá­si szá­mon hát­ra­lé­kot nem tar­tunk nyilván.
Tisztelettel
Cent­rum Par­ko­ló Rend­szer Kft.
Ügyfélszolgálat

Mit ne mond­jak, örül­tünk nagyon. Van­nak még cso­dák. Itt és most ne beszél­jünk arról, hogy miért is kell par­ko­lá­si díjat fizet­nem a Centrumnak.

2.) Piz­za Itt All Ia
Teg­nap este ren­del­tünk tőlük, és volt némi prob­lé­ma a nyug­tá­val, amit kap­tunk, konk­ré­tan 200 forint­tal töb­bet kér­tek, mint kel­lett vol­na. Gon­dol­tam, nem ezen múlik, de azért csak jel­zem, hogy ez nem volt szép, írtam nekik Net­pin­cé­ren a meg­ren­de­lés­hez egy ilyet.

A Net­pin­cé­ren a … akci­ós volt (890), még­is a a tel­jes árat kel­lett fizet­nem (1090). (…) a szál­lí­tá­si díj nem került rá a számlára.

Ma csö­rög a tele­fo­nom, a Net­pin­cér­től hív­nak, hogy mi a stájsz. Elme­sél­tem, meg­ér­tet­ték, meg­kér­dez­ték, hogy kiadhatják‑e a nevemet/telefonszámomat az étte­rem­nek. Mond­tam, hogy miért is ne. Két perc múl­va csö­rög újra, az Itt All Iától hív­tak, elné­zést kér­tek több­ször, mond­ták, hogy majd kapok bónusz üdí­tőt lekö­ze­lebb. Én meg mond­tam, hogy nincs sem­mi baj, köszi, rend­ben. És min­den­ki bol­dog volt.

És hogy a fej­léc­ben álló ember­től is legyen itt egy idézet:
“Kar­ma: do good things, and good things hap­pen to you!”
Published
Categorized as élet

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *