Utazás QC-be

Nos, vasár­nap neki­vá­gok, és eluta­zom egé­szen Kana­dá­ig. A cél Que­bec, amit én kono­kul Kve­bek­nek fogok mon­da­ni. Kve­bek­ről azt kell tud­ni, hogy kb. 500.000, agg­lo­me­rá­ci­ó­val együtt 1.000.000 ember lak­ja, akik leg­in­kább fran­ci­á­ul beszél­nek. Maga a város több mint 400 éves (est. 1608), ez Észak-Ame­ri­ká­ban nagy szó.

Ami első kör­ben vic­ces lesz, az az oda­út. Két átszál­lás, egy Mün­chen­ben, egy Mont­re­al­ban. Vissza ugyan­ez, csak éppen Mün­chen helyett Zürich lesz, úgy lát­szik, ha az ember Kana­dá­ba megy, min­den­kép­pen egy ü betűs váro­son visz keresz­tül az útja.

Ter­ve­zett napi­ren­dem vasárnapra:
BUD-MUC 7:00–8:15
MUC-YUL 11:50–14:15
YUL-YQB 16:00–16:51
Tehát magyar idő sze­rint 7:00-kor indu­lok, 22:51-kor érke­zem meg.

Vissza pedig ez lesz, szin­tén vasár­nap, illet­ve a vége hétfő:
YQB-YUL 14:20–15:11 13:20–14:13
YUL-ZRH 17:00–6:20
ZRH-BUD 7:25–8:55 12:30–14:00
Tehát magyar idő sze­rint 19:20-kor indu­lok, 14:00-kor érke­zem meg.

Nem ren­de­zek se búcsú­bu­lit, se wel­co­me party‑t, nem úgy, mint egye­sek! :P + :)

Published
Categorized as quebec

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

3 comments

  1. na, de rég néz­tem föl ide… teg­nap hív­ta­lak, Laci­kám, hogy jössz‑e efott­ra (ha jól emlék­szem, vol­tál vmi­kor tavaly v. előt­te). No, hát inkább távo­labb­ra uta­zol, ahogy látom… :)
    (egy kis koin­ci­den­cia: épp most Leo­nard Cohen‑t hall­ga­tok, aki Kana­da szü­löt­te, hehe)

  2. szi­asz­tok, gergők!

    ja, idén az efott elma­radt nekünk, sebaj :) viszont ahogy nézem, kana­dá­ban is hason­ló idő van, mint nálunk, nem lesz egy nagy hűsölés.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *