Spam

by

in

Régen ren­ge­teg leve­let írtam, undo­rí­tó stí­lus­ban, anyáz­va, okos­kod­va. Hol iga­zam volt, hol nem. (For­rás: HK-kül­ső leve­le­zé­si lista)

Ahogy nőt­tem, e tulaj­don­sá­gom úgy kez­dett szép las­san elvesz­ni. Előbb a leve­lek szá­ma, majd a pisz­kált emberek/intézmények/… szá­ma, végül a stí­lus is egy­re nor­má­li­sabb lett. Most ott tar­tok, hogy csak a Cukor­bor­só c. “vic­ces”, “HK-köze­li” lis­tán vagyok fenn, és egy dolog emlé­kez­tet a régi szép (anyá­zós) idők­re: a spa­mek kezelése.

Egy­sze­rű­en kép­te­len vagyok időn­ként egy-egy spa­met nem elkül­de­ni az NHH-nak. Tudom, hogy csak le kéne töröl­ni, de nem megy. For­ward, spam-beje­len­tes, és már megy is. Ösz­tö­nö­sen. Eddig sze­rin­tem 6–8 ügy zárult a totá­lis győ­zel­mem­mel, ami mind­össze annyit jelent, hogy kapok egy leve­let, hogy fel­szó­lí­tot­ták a spam­me­lőt: ne spam­mel­jen. Ilyen­kor nem érzek se örö­möt, se elég­té­telt, de leg­alább eggyel keve­sebb hely­ről kapok spamet.

Eddig volt pár érde­kes eset, pl. ami­kor kide­rült, hogy Regi egyik barát­nő­jé­nek a “cégét” sike­rült fel­je­le­len­te­ni, de a mos­ta­ni az min­dent űbe­rel. Van egy XYZ nevű káef­té, akik heti rend­sze­res­ség­gel spam­mel­nek. Nem tudom, hogyan talál­tak meg, min­den­eset­re az nem igaz, amit írnak, nem irat­koz­tam fel a hír­le­ve­lük­re, és nem regiszt­rál­tam a webshop­juk­ba, ugyan­is ez egy moto­ros bőr­szer­kó­kat és min­den­fé­le alkat­ré­sze­ket áru­ló vál­lal­ko­zás, az meg tőlem elég messzi terület.

Lényeg a lényeg, hogy pár hónap­ja ele­gem lett belő­lük (addig a gmail kiszűr­te a leve­lü­ket min­dig, szó­val még azt se mond­ha­tom, hogy a pofám­ba tola­kod­tak, de még­is ott volt a spam map­pá­ban), és fel­je­len­tet­tem őket az NHH-nál. Hamar (ez mond­juk más­fél hóna­pot jelent) jött a vég­zés, hogy nyer­tem, spam­mel­tek, figyel­mez­tet­ték őket. Kb. 10 perc­cel a levél olva­sá­sa után jött még egy spam tőlük… Megint jelen­tés, megint eltelt pár hét, megint szól az NHH, hogy most már vég­leg távo­lít­sa­nak el, mert külön­ben baj lesz. És mi jön ma? Még egy spam. Itt tar­tunk most. Kiván­csi vagyok, mennyi lesz a bün­te­tés. (Amit ugye nem én kapok meg.)


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük