Categories
étel-ital

A hely, ahol futószalagon jön a vacsora

Teg­nap este vol­tunk a Wasa­bi­ban.

Jó volt, csak néha oko­zott gon­dot az, hogy nem tud­tuk, mit eszünk.

— Regi, légy­szí­ves add oda azt a tofut, ami ott jön.
— Tes­sék, Laci.
(Laci eszik)
— Hm, ez gesz­te­nye­pü­ré.

Ugyan­így volt fél­re­ér­tés rán­tott sajt — sütő­tök és kacsa — méz­zel locsolt lazac viszony­lat­ban is. Más fél­re­ér­té­sek is vol­tak, de azok­nak nem tud­juk a nevét, inkább csak meg­et­tük.

Ezen­kí­vül jó tud­ni, hogy a szó­ja­bab tel­je­sen olyan, mint a fej­tet­len bab, csak sző­rös.

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

7 replies on “A hely, ahol futószalagon jön a vacsora”

A wasa­bi­ban az a leg­jobb, ami­kor egy faj­ta dol­got akarsz enni es min­dig várod mikor jön belő­le a követ­ke­ző :)
Amúgy leg­na­gyobb ebben Tsaby aki akko­ra tor­nyo­kat épít a meg­evett tányé­rok­ból (hm már­mint a leevett tányé­rok­ből..) h hát nem tudom ennek a mon­dat­nak mi len­ne a vége iga­zá­ból.

neked eltünt a blo­god júli­us 30-án a reade­rem­ből. ész­re­vet­tem, újra­tet­te­lek. pedig már éppen írni akar­tam, hogy nem írsz. hiá­nyoz­tál :)

ismét­lő­dik earl lába és kocsi­ja a kom­men­tek­nél, min­dig elfe­lej­tem mon­da­ni.

vala­mi szar van a pala­csin­tá­ban. minél nagyobb a word­press ver­zió­szá­ma, annál sza­rabb.

most látom hogy nem is ismét­lő­dik.. akkor vala­mi el van bal­táz­va:)

sze­rin­tem ie6-os hibát lát­tál :) de lehet, hogy egy k2 upgrade segí­te­ne, mert rc4 van fenn, és rc7 a leg­fris­sebb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *