Eladó a kispesti házunk

írta:

| kategória:

Eljött ez a pil­la­nat is… Könnyek­ben tér­dig gázol­ván, de úgy dön­töt­tünk (iga­zá­ból Regi, mivel az övé, de én tel­jes mell­be­do­bás­sal támo­ga­tom), hogy elad­juk a kis­pes­ti — mit kis­pes­ti?! weker­lei!!! — házunkat.

Van­nak azok a dol­gok, amik fon­to­sak (kívül­ről befelé):

 • van egy nagyobb, és egy kisebb kert, szép sövény a kerí­té­sen belül;
 • van egy ker­ti suf­ni, oda lehet berak­ni a szer­szá­mo­kat, fűnyí­rót stb.;
 • van egy kis, fedett belé­pő izé, aho­va lehet rak­ni baba­ko­csit, cipőt, téli­re a muskátlit;
 • van egy álta­lunk, de szé­pen tér­kö­ve­zett terasz, ahol lehet töb­bek között ülni (asz­tal és szé­kek not included);
 • van egy alsó szint, ami tele van szo­bák­kal és helyi­sé­gek­kel, miszerint: 
  • egy folyo­só, ún. közlekedő;
  • für­dő­szo­ba és vécé, 2:1, sőt, 3:1, mert itt lehet a mosó­kony­ba is;
  • nagy­szo­ba háló­nak vagy étke­ző­nek a kony­há­val szemközt;
  • mint azt az előbb emlí­tet­tem, kony­ha, beépí­tett konyhabútorral;
  • a fent neve­zett kony­há­ból nyíl­va egy hűvös kamra;
  • egy kisebb szo­ba, ami lehet nap­pa­li is akár;
  • ennek a szo­bá­nak a másik fele, ahol a lép­cső van, alat­ta ren­ge­teg beépí­tett szek­rény, és vele szem­ben is egy hatal­mas szekrény;
 • van egy fel­ső szint, ahol szin­tén van­nak szo­bák, mégpedig: 
  • egy másik köz­le­ke­dő, de ez fel­fog­ha­tó, mint közös­sé­gi tér;
  • egy szo­ba, beépí­tett pol­cok, szek­ré­nyek ízlésesen;
  • egy ugyan­ilyen szoba;
  • egy hason­ló szo­ba, csak kicsit nagyobb, lehet ez a szü­lői háló, ha a másik ket­tő a gyerekszoba;
  • egy nagy ablak­kal ellá­tott szo­ba beépí­tett köny­ves­pol­cok­kal, ez lehet a fel­ső nap­pa­li és/vagy dolgozószoba;
  • egy für­dő­szo­ba és vécé;
  • fel­já­rat a tetőtérbe;
 • van egy tető­tér, ami­be lehet pakol­ni egy cso­mó min­dent (ami nem fér a suf­ni­ba), eset­leg itt lak­hat egy bevál­la­lós kamasz is.

Van­nak azon­ban dol­gok, amik ennél is fontosabbak:

 • Regi itt volt gye­rek, és előt­te neki az apu­ká­ja, itt lak­tak a nagyszülei;
 • ide köl­töz­tünk össze 1 év Cse­pel után, immá­ron azzal a cél­lal, hogy legyünk család;
 • ide hoz­tuk haza a gye­re­ke­ket a kór­ház­ból, miu­tán meg­szü­let­tek, itt tar­tot­tuk őket élet­ben több mint egy évig, és mi is élet­ben marad­tunk, bár ez kicsin múlott;
 • ezt a sövényt vág­tam tucat­szor, még here­fonnyasz­tó nyár dere­kán is, mert akkor még vigyáz­tunk, hogy ne érjen hoz­zá a kerítéshez;
 • az alsó szin­ten élt velünk Remiz­men­ti Buf­lák Lin­da mopsz típu­sú kutyánk;
 • ebben a kony­há­ban éget­tem meg a fri­tőz­zel a keze­met, aztán a másik keze­met is;
 • de ebben a kony­há­ban ettem a 26. szü­le­tés­na­pom reg­ge­lén a tibe­ti kefír­gom­bá­ba ázta­tott müz­li­met, ami­kor Regi elmond­ta, hogy más álla­pot­ba került áldott álla­pot­ban lele­dzik álla­po­tos ter­hes babát vár (mert ekkor még nem tud­tuk, hogy ikre­ink lesznek);
 • itt gyár­tot­ta hát le Regi az ikre­ket, ami nem volt egy­sze­rű, én pedig támo­gat­tam, bár sok­szor csak egy­más mel­lett feküd­tünk az ágy­ban, és Minec­raft­ben épí­tet­tem creepertornyot;
 • az alsó für­dő­szo­bá­ban vol­tam egy céges kará­csony után, khm, elég han­go­san beteg;
 • a len­ti nap­pa­li­ban vol­tak a gye­re­kek ren­ge­te­get, ott állt fel elő­ször Zizi (erről van kép), ott hall­gat­tuk a gye­rek­da­lo­kat és mon­dó­ká­kat napon­ta száz­szor, még a gye­re­kek előtt itt volt a bab­zsák, ami­be Lin­da min­dig bele­fe­küdt, és itt volt az utol­só szü­li­na­pi buli­ja Regi­nek, ami­kor még nem volt anyu­ka, és tök jó volt, és itt ját­szot­tunk ren­ge­te­get a Gui­tar Heró­val (ami­hez nyil­ván volt dob­szer­kó is);
 • a tera­szon volt a lányok keresz­te­lő­je utá­ni eszem-iszom-dínom-dánom;
 • a lép­cső nagyon sta­bil, de ami­kor nap­já­ban ezer­szer men­tünk fel és le, hogy élet­ben tart­suk a gye­re­ke­ket (tej, táp stb.), akkor nem ez jutott elő­ször az eszünk­be róla;
 • a fen­ti köz­le­ke­dő­ben huli­gán­kod­tak a lányok a pelen­kás kar­ton­do­bo­zok­kal, és erről videó is van, sőt, itt készült az az omi­nó­zus kép, amin Regi­re rá van köt­ve mind­két gye­rek (ken­dő­vel), sőt, itt mutat­tam meg a műtött ujja­mat, ami­be a kapu mel­let­ti vil­lany­osz­lop­ból ment bele a szál­ka, mert már fia­ta­lon is hülye voltam;
 • az egyik szo­bá­ban alud­tak a lányok, itt szen­de­re­dett el túl mély álom­ba egy­szer Zizi, ami­kor bejel­zett a baba­őr, oda­fu­tot­tam, de még nem működ­tek a lába­im jól, mivel éjjel volt, és egy hatal­ma­sat zanyál­tam, ami­be bele­ren­gett az egész ház, és ettől fel­éb­redt Zizi, de egyéb­ként olyan jó a szi­ge­te­lés a szom­széd felé, hogy hetek óta a ház­ban lak­tunk, ami­kor meg­kér­dez­ték a szom­szé­dék, hogy mikor köl­tö­zünk be;
 • a fen­ti hálónk volt a hálónk, ahol össze­tört a fran­cia­ágyunk, és igen, ami­att, mert Katát fog­tuk le orr­szí­vó-por­szí­vó­zás­hoz, és ezt a ter­he­lést nem bír­ta el az ike­ás Vej­ne­möj­nen c. 140-es ágy;
 • a fen­ti dol­go­zó­ban dol­goz­tam azo­kon a napo­kon, ami­kor nem dol­goz­tam, mert akkor még nem volt WFH;
 • a fen­ti für­dő­ben für­det­tük a lányo­kat ren­ge­teg­szer, előbb a mos­dó­ban, aztán a kád­ban, és nagyon szerették.

A fen­ti élmé­nyek egy részé­ről írtam ebben a blog­ban, vagy van fény­ké­pes, ill. vide­ós bizo­nyí­ték, azon­ban ezek össze­gyűj­té­se órák­ba tel­le­ne, szó­val ettől elte­kin­tek. De ettől füg­get­le­nül remél­he­tő­leg átjött, hogy ez egy külön­le­ges ház, ami­nek a külön­le­ges tör­té­ne­té­hez a mi külön­le­ges csa­lá­dunk is hoz­zá­já­rult néhány szok­vá­nyos ese­ménnyel. Ha haza­köl­töz­nénk Magyar­or­szág­ra, akkor ide köl­töz­nénk vissza, de ez jelen­leg oly­annyi­ra nem aktu­á­lis, hogy a ház eladó, ld. fenn.

Van ennél a bejegy­zés­nél egy kicsit unal­ma­sabb leírás is, de tény, hogy több ben­ne a kép: https://ingatlan.com/33585160


Comments

4 hozzászólás a(z) “Eladó a kispesti házunk” bejegyzéshez

 1. Bele­ír­hat­nád, hogy Regit vagy téged keres­se­nek telefonon/mailben

 2. Itt tud­tuk meg, hogy babát vár­tok <3
  Itt tar­tot­tá­tok a meg­rá­gott fagyis töl­csé­re­ket a vit­riny­ben, amin mi rohadt sokat röhög­tünk, de aztán mi is hason­ló értel­mes dol­go­kat tar­tot­tunk a vitrinyben.
  Itt pró­bál­tuk bele­pa­kol­ni Katát­Zi­zit a rug­da­ló­zó­ba a für­dő­szo­ba előt­ti pad­lón, amin ti hülyé­re röhög­té­tek magatokat.
  Itt ünne­pel­tük meg, hogy Balázs nyert egy szákot.
  Itt néz­tem a kana­pé­ról, hogy Regi és Balázs meg­pró­bál­ják lehoz­ni Rozi­tát az eme­let­ről, köz­ben pró­bál­tam a kara­té­zó ikre­ket távol­tar­ta­ni a hasam­tól, mert már vár­tam Bazsót.
  Itt dumál­tunk a nem kicsi­re nőtt, bál­na­póz­ban lele­dző Regi­vel az elpa­ra­vá­no­zott épít­ke­zés köze­pet­te, s latol­gat­tuk, előbb lesz‑e kész a ház, vagy a babák nyernek.
  Itt kar­mol­ta össze a ked­venc cipő­met Lin­da, de nem hara­gud­tam rá már akkor sem, mert cuki volt.
  Itt let­tem szo­mo­rú, hogy vége lesz a barát­sá­gunk­nak, ami­kor beje­len­tet­té­tek, hogy elköl­töz­tök, aztán tes­sék, még min­dig nem lett :D
  Hűűű, még ren­ge­teg len­ne sze­rin­tem, de kell men­nem altat­ni. Puszi!

 3. köszi, Boro, szép emlé­kek… köz­ben pedig már kap­tunk is rá egy aján­la­tot, úgy néz ki, ez egy kicsit kelen­dőbb, mint az érdi palo­ta (ott keve­sebb volt a móka s kacagás).

 4. elkelt!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük