Categories
munka

Bullet Journal “light”

Ez egy ilyen unal­mas jegy­ze­te­lős bejegy­zés lesz.

Szok­tam írni. Papír­ra, tol­lal. Min­dig van jegy­zet­fü­ze­tem, viszem magam­mal meg­be­szé­lé­sek­re talál­ko­zók­ra ran­de­vúk­ra mee­tin­gek­re. Egy­részt kb. 7%-kal eme­li az ember IQ-ját, ha van nála egy feke­te notesz; más­részt meg egy igen kor­lá­to­zott memó­ri­á­val meg­ál­dott ember ese­té­ben a gon­do­la­tok és meg­be­szél­tek rög­zí­té­se egy­sze­rű­en muss sein muszáj. Múlt héten kap­tam egy új füzet­két, ennek apro­pó­já­ból gon­dol­tam, írok arról, hogy az elmúlt egy évben hogyan jegy­ze­tel­tem.

Még 2016-ban olvas­tam a Bul­let Jour­nal­ról. Egy Ryder Car­roll nevű úr talál­ta ki, és nagy­já­ból arról szól, amit tes­sék elol­vas­ni a web­ol­da­lon. Aki­nek nincs erre két per­ce, annak annyit mon­da­nék, hogy gyors jegy­ze­te­lés, néhány főbb “feje­zet”, néhány egy­sze­rű sza­bály. Azt igé­ri, hogy gyors, egy­sze­rű, átlát­ha­tó. Én 2017 leg­ele­jé­től hasz­ná­lom, az elő­ző noteszt még nem így kezd­tem el hasz­nál­ni, csak menet köz­ben áll­tam át, ebből aztán volt is néhány zava­ro­dás (ezek­re majd kité­rek). Az új noteszt viszont már tel­je­sen töl­té­nye­sí­tet­tem.

Mit kel­le­ne csi­nál­ni, azaz mi az a bul­let jour­nal?
— Rapid log­ging, azaz gyor­san leír­ni min­dent
Töl­té­nyek, azaz fel­ada­tok, ese­mé­nyek és jegy­ze­tek össze-vissza
Kieme­lők, amik szép magyar szó­val high­light­ol­ják a külön­bö­ző dol­go­kat
— Index, futu­re log, monthly log, daily log, azaz kb. külön­bö­ző feje­ze­tek a nap­ló­ban

Mit csi­ná­lok ehe­lyett, azaz mi az a bul­let jour­nal “light”?
— Rapid log­ging marad, igyek­szem min­dent egy­sze­rű­en, egy sor­ban leje­gyez­ni
— Az ese­mé­nyek tel­je­sen feles­le­ge­sek, nem hasz­ná­lom őket; fel­ada­tok (.) és jegy­ze­tek (–) van­nak
— Nincs sem­mi­fé­le mig­rá­lás, ez egy úri hun­cut­ság
— Egy­fé­le kieme­lés (*), nincs sem­mi­fé­le ins­pi­rá­ció (!) meg “majd még átné­zem” (ఠ) anno­tá­ció
— Index marad, bár egy­re keve­sebb értel­mét látom; az összes töb­bi helyett csi­nál­tam egy “impor­tant” szek­ci­ót
— Nincs futu­re log, úgy­sem műkö­dik
— Nincs monthly log sem, azt sem hasz­nál­tam soha
— Daily log van, iga­zá­ból az első két oldalt leszá­mít­va csak az van

Oké, eddig rohad­tul nem értem, és nem olvas­tam el, hogy mi az a bul­let jour­nal, akkor most még­is mi ez a bul­let jour­nal “light” még egy­szer?
— Szép és tisz­ta, új jegy­zet­fü­zet
— Az első oldal az index (kb. tar­ta­lom­jegy­zék), ide lehet fel­ír­ni, hogy melyik hónap hol kez­dő­dik és med­dig tart
— A máso­dik oldal az összes olyan fon­tos dolog, ami­ből egy évben max. 20 darab van
— A har­ma­dik oldal­tól kezd­ve jön a jegy­ze­te­lés maga
— Min­den napot új dátum­mal kez­dek, szé­pen, hosszan kiír­va, mert ez elkü­lö­ní­ti a dol­go­kat (pl. 2018.01.15. hét­fő)
— Mee­ting címe min­dig kiemelt jegy­zet (*–)
— Utá­na min­den dolog, amit fel­írok, sima jegy­zet (–)
— Teen­dők akár a jegy­ze­tek között is lehet­nek elszór­va, vagy ha több van, akkor utá­na (.)
— Fon­tos teen­dő érte­lem­sze­rű­en kiemel­ve (*.)
— Ha egy teen­dő el van végez­ve, akkor áthúz­va (*x)

Miért jó ez így?
— Nem kell szö­veg­ki­eme­lő­vel szó­ra­koz­ni, pedig vala­mi­ért koráb­ban rend­sze­re­sen csi­nál­tam ezt (nem tudom, miért)
— Nem kell azon gon­dol­kod­ni, hogy most vala­mi miért és hogyan van kiemel­ve, csak ki van emel­ve, és kész
— A teen­dők gyor­san vissza­ke­res­he­tők, mert jól lát­szód­nak
— Mini­má­lis over­headdel lehet hete­ket kitisz­tí­ta­ni, és nagyon kevés dolog felej­tő­dig el (én tavaly csak olyan dol­got felej­tet­tem el, amit nem akar­tam meg­csi­nál­ni)

Így néz ki pél­dá­ul egy adott oldal a notesz­ban.

2018.01.01. hét­fő
*– Első nap a síis­ko­lá­ban
  — Talál­ko­zás a cso­port­tár­sak­kal
  — Baro­mi szom­jas vagyok már egy óra után
*X Hol­nap­tól hoz­ni kula­csot
2018.01.02. kedd
*– Máso­dik nap a síis­ko­lá­ban
  — Síe­lés a völgy­ben
  — Talál­ko­zás a gye­re­kek­kel
  . Meg­néz­ni az útvo­na­lat, amit √2 sebes­ség­gel tet­tem meg ma
  — Rádöb­ben­ni, hogy ennek a bejegy­zés­nek sem­mi értel­me, és ettől sen­ki sem fog más­hogy jegy­ze­tel­ni
  — De ez engem annyi­ra nem zavar

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

5 replies on “Bullet Journal “light””

sem­mi mat­ri­cá­zás, csil­lám­pó­nis man­da­la, havi “így raj­zo­lom meg a bujo­mat” videó? akkor ez nem is iga­zi bj!

Régen olvas­tam itt majd póto­lok:)
Vajon a notesz­ben legyen min­den oldal meg­cím­kéz­ve, köte­le­ző­en legyen vona­las vagy négy­zet­rá­csos?

klasszi­kus nap­tá­ri ada­tok­ra gon­dol­tam, hónap-nap. ki nem áll­ha­tom a négy­zet­rá­csos olda­la­kat, elég volt a szá­mo­lás raj­ta több tíz évig:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *