A Wait But Why-féle Elon Musk-sorozat

Nem túl­zás, de tény­leg ez volt az a szö­veg (ter­je­del­mét tekint­ve sze­rin­tem kis­re­gény), amit az elmúlt hetek­ben olvas­tam. Elké­pesz­tő­en jól meg­írt, érde­kes, vic­ces, tanul­sá­gos, az ember világ­szem­lé­le­tét alap­ja­i­ban átala­kí­tó vala­mi ez az egész. Elon Musk, a Tes­la, a Spac­eX, csu­pa olyan dolog, ami­ről eddig tud­tam, de nem volt se mély, se össze­füg­gő isme­re­tem a témá­ban. Egy­sze­rű­en lenyű­gö­ző, min­den­ki­nek nagyon aján­lom.

  1. Elon Musk: The World’s Rad­dest Man
  2. How Tes­la Will Chan­ge The World
  3. How (and Why) Spac­eX Will Colo­ni­ze Mars
  4. The Cook and the Chef: Musk’s Sec­ret Sau­ce

Nem szok­tam lap­szem­léz­ni, de most muszáj volt. A szer­zőt egyéb­ként Tim Urban­nak hív­ják, és 1989-es szü­le­té­sű (az egy másik Tim Urban).

One Reply to “A Wait But Why-féle Elon Musk-sorozat”

  1. Nekem ettől a cikk­so­ro­zat­tól állt be a bal hüvelyk­uj­jam, mert vol­tam olyan fasz, hogy csak a felé­nél tol­tam àt Kind­le-re. Teny­leg zse­ni­á­lis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *