Bajusz helyzetjelentés

Jelen­tem, Bajusz még él. Oldal­ról Regi sze­rint Fred­die Merc­ury-ra haja­zok (baju­szo­zom) tőle, ezt bók­nak veszem. Ennél is jobb hír, hogy több kol­lé­gám is kemé­nyen tart­ja magát, és egy­re hety­kébb baju­szo­kat visel­nek. Mivel nem hatal­maz­tak fel arc­szőr­ze­tük pub­li­ká­lá­sá­ra, ezért a len­ti képet jó szo­ká­som­hoz híven össze­fes­té­kez­tem.

Bajszok

Sőt, e fan­tasz­ti­kus kol­lázs képe­it egy hét­tel ezelőtt készí­tet­tem, azóta szá­mot­te­vő fej­lő­dés tör­tént szin­te min­den száj fölött.

Magam­ról annyit, hogy bő három hét után így nézek ki.

Bajusz

Decem­ber 3‑áig biz­to­san meg­tar­tom, utá­na remél­he­tő­leg össze­ho­zunk egy betyá­ros cso­port­ké­pet, és vég­re levág­ha­tom ezt a szaőrt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *