Movember 2013

Mi a Movem­ber? Egy nem­zet­kö­zi meg­moz­du­lás, amely­nek cél­ja az, hogy fel­hív­ja a figyel­met a fér­fi­ak egész­sé­gé­re, azon belül is kiemelt sze­re­pet kap a prosz­ta­ta­rák elle­ni küz­de­lem. Ezt pedig úgy teszik a részt­ve­vők, hogy bajuszt növesz­te­nek.

Idén újfent meg­pró­bá­lok részt ven­ni a Movem­ber­ben. Egy vagy két éve már pró­bál­koz­tam, kevés siker­rel, rit­kás baju­szo­mat annyi­ra szé­gyell­tem, hogy egy hét után a lefo­lyó­ba dob­tam. Azóta sokat gya­ko­rol­tam, néha órá­kon keresz­tül állok a tükör előtt, és eről­kö­döm. Szé­pen be is sűrű­sö­dött.

Jelen­leg itt tar­tok, nevez­zük ezt Bajusz 1.0‑nak. Ennyi sike­rült egy hét alatt.

Bajusz 1.0

A cél még messze van, még nem dön­töt­tem el, hogy melyi­ket csi­ná­lom ezek közül.

Facetache

Akit érde­kel ez az egész, a Movember.com-on lehet után­aol­vas­ni. Lehet regiszt­rál­ni is, csa­pa­tok­ba szer­ve­ződ­ni, pénzt gyűj­te­ni. Haj­rá!

2 Replies to “Movember 2013”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *