Categories
élet focus t25

Focus T25, alpha

Kicsit kezd a blog átmen­ni Nor­bi Update-be, majd figye­lek rá, hogy ne szól­jak be 50 kilós­nál nehe­zebb embe­rek képe­i­nél a Face­boo­kon.

A szün­idő előtt írtam az Insa­nity-ről, hogy milyen nehéz, mennyi­re hatá­sos, és hogy sze­re­tem. Regi már akkor meg­ta­lál­ta a Focus T25-öt (ango­lo­san: T25-ot), ami­nek baro­mi egy­sze­rű az alap­öt­le­te: csak napi 25 perc, és jó lesz neked.

Focus T25

Ma vég­zek az első fázis­sal, ami a kereszt­ség­ben a fan­tá­zia­dús alfa nevet kap­ta. Nem fog­já­tok kita­lál­ni, de a követ­ke­ző a béta lesz. Egy fázis (ango­lo­san: szájk’l) 5 hét, hét­fő­től csü­tör­tö­kig 25 per­ces edzé­sek­kel ope­rál (2–4 perc leve­ze­tés­sel a végén, ez nem szá­mít bele a 25 perc­be), a pén­tek dup­la­nap (2x25 perc), a szom­bat pihe­nő­nap, vasár­nap pedig 25 per­ces nyúj­tás van — így jön ki a napi (átlag) 25 perc.

A rövid véle­mé­nyem az, hogy jó. Nem tet­szik annyi­ra, mint az Insa­nity, nehéz­ség­ben és hatá­sos­ság­ban sem köze­lí­ti meg. Viszont ez a 25 perc pont azért jó, mert hét­köz­nap is gond nél­kül meg tudom csi­nál­ni, min­dig bele­fér az idő­be: 7‑kor kelek, leg­ké­sőbb 7:45-re vég­zek az edzés­sel (ebben ben­ne van, hogy ébre­dés után átné­zem a napi saj­tót, edzés után pedig meg­eszem a napi saj­tot, haha), tuso­lás, és már mehe­tek is a gyár­ba. Az is jó, hogy szom­ba­ton nincs edzés, mert az egyéb­ként is pör­gős nap, vasár­nap meg álta­lá­ban este szok­tam nyúj­ta­ni, az meg még jól is esik alvás előtt.

Rövi­den ennyi, hét­főn kez­dem a bétát, ami­vel min­den alfás edzés köz­ben ijeszt­ge­tett Sha­un T edző úr. Kiván­csi vagyok.

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

3 replies on “Focus T25, alpha”

Hel­lo, a pen­te­ki dup­la edzes egy­mas utan kell csi­nal­ni vagy egy edzes de es egy edzes du?

Szia Laci!
A T25 (alp­ha, beta, gam­ma) edzés­prog­ram miatt írok neked. Tudsz e vala­kit, aki­nek meg­van de elad­ná? Eset­leg te? Meg­vá­sá­rol­nám.
:-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *