Tüntetés

Milyen lehet ugyan­ez a tün­te­tés Svájc­ban, ahol hát nincs miért tün­tet­ni? Ezért tört ki az anar­chia, mert sem­mi nem tör­tént 600 éve. Ül ott­hon a kis­pol­gár, Ulrich, élre vasalt pizsa­ma, élre vasalt arc, vas­hi­á­nyos fele­sé­gé­vel. Úgy néz­nek ki, mint egy jegy­bank­el­nök és Sólyom Lász­ló a pap­lan alatt. (…) És ülnek ott­hon: “Nem tör­té­nik sem­mi, hát nem lehet ezt bír­ni! Ki kell rob­ban­ta­ni a for­ra­dal­mat — elál­lí­tom a fali­ó­rát két perc­cel!” — “Mit csi­nálsz drá­gám? Ezt nem lehet!” — “Csönd! Anar­chia! Össze­ke­ve­rem a sze­lek­tív hul­la­dé­kot!” Mert Svájc­ban annyi­ra fék­te­le­nek, hogy szil­vesz­ter­kor a kon­fet­tit egy­ből a por­szí­vó­ba öntik.

Bödőcs Tibor, szil­vesz­te­ri Rádió­ka­ba­ré 2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *