Kósza levelek

Ezt a posz­tot 8 éve kezd­tem el írni.

Szto­ri: a csa­lád­ne­vem Mar­kert, a doma­inem (ugye) markert.hu. Ez mind­össze egy betű­ben külön­bö­zik a market.hu-tól, ami pedig a Mar­ket Épí­tő Zrt. web­ol­da­la. Az elmúlt évek­ben rend­sze­re­sen kap­tam leve­le­ket mar­ke­te­sek­től, ill. min­den­fé­le üzle­ti part­ne­re­ik­től, mert elír­ták az email címet (bele­ír­nak egy R‑t vélet­le­nül, az E és a T között az R van a billentyűzeten).

Soká­ig gon­dol­kod­tam, hogy írhatok‑e egy ilyen bejegy­zést. Egy­részt azért, mert min­den­fé­le céges ügyek­ről kapok infor­má­ci­ót, ami­ket nyil­vá­no­san kite­re­get­ni nem illen­dő, talán nem is tel­je­sen legá­lis. (Ez mond­juk innen, Svájc­ból, kevés­sé izgat.) Más­részt azért, mert tit­kon remény­ked­tem, hogy ha ele­get várok, egy­szer csak kapok vala­mi ilyes­mi levelet:

Fel­adó: kedves.vezeto@parlament.hu

Cím­zett: korrupcio@markert.hu

Máso­la­tot kap: lolo@felcsut.hu

Tárgy: Vissza­osz­tás, 2021. 10. hét

Szi­asz­tok! Akkor ahogy azt Lölö jelez­te, a héten ese­dé­kes a kor­rup­ci­ós vissza­osz­tás a kézi­lab­da­csar­nok után. Mivel Ráhel­nek szü­le­tés­nap­ja lesz, ezért most a szo­ká­sos 40% helyett 50%-ot kérek az OTP‑s szám­lám­ra (HU170001-05553221)! Jó len­ne, ha már pén­te­ken meg­jön­ne, mert hét­vé­gén zárok, és jó len­ne még egy kicsit sho­piz­ni, ha ha ha. Üdv, V.

Egy kósza levél, amit még megkaphatok…

Saj­nos se ilyet, se más, poli­ti­ka­i­lag fel­hasz­nál­ha­tó leve­let nem kap­tam, úgy­hogy ezen nem csú­szott el a NER. Ellen­ben — a tel­jes­ség igé­nye nél­kül — a követ­ke­ző témák­kal kap­cso­lat­ban keres­ték meg a Mar­ket Épí­tő Zrt‑t helyett a Mar­kert Blo­go­ló Nyrt‑t:

 • Továb­bí­tom a meg­ren­de­len­dő vasakat.”
 • Mely idő­pont­tól kér­het­jük a bank­ga­ran­ci­át a szám­la­ve­ze­tő bankunktól?”
 • Hol tart a kül­ső jakuz­zi terve?”
 • Mel­lé­kel­ten kül­döm a tár­gyi hasz­ná­lat­ba­vé­te­li enge­délyt (…) kül­ső gáz­ve­ze­ték építéséről.”
 • Áraján­lat (…) seprőgép”
 • Mozi mene­kü­lőn moz­gás­sé­rült WC-ben a mos­dó nem folyik le. Pum­pá­lás­ra homok jön ki.”
 • Ha egyez­te­ti­tek a daru­be­kö­tés anyag olda­lát (…), akkor a folyó­mé­te­re­ket is add meg nekem az össze­ha­son­lít­ha­tó­ság végett.”
 • Mel­lé­kel­ten kül­döm ajánlatunkat,a (…) alu­mí­ni­um­nyí­lás­zá­ró­i­ra vonatkozóan.”
 • Ismé­tel­tem kül­döm az egyen­leg­köz­lőn­ket, melyet kérünk leiga­zol­ni a könyv­vizs­gá­lat miatt.”
 • Remél­he­tő­leg ezek a követ­ke­ző hetek­ben vár­ha­tó lottoszámok.”
 • Ter­pesz­tett lemez”
 • vég­le­ges RWA, kupo­la tervek!!”
 • Nincs hoz­zá­fé­ré­sem egyik háló­za­ti meg­haj­tó­hoz sem: K, T, D, a haté­kony mun­ka­vég­zés­hez mielőbb szük­sé­gem len­ne rá.”
 • A mai napon nega­tív lett a koro­na vírus tesz­tem, Így a hol­na­pi napon fel veszem a munkát.🙃”

Mit csi­nál­tam ezek­kel a leve­lek­kel? Álta­lá­ban elküld­tem a meg­fe­le­lő cím­zett­nek, jelez­tem a hibát a fel­adó­nak, sőt, egy alka­lom­mal még írtam a köz­pon­ti cím­nek is, hogy talál­junk vala­mi meg­ol­dást a prob­lé­má­ra. (Nem talál­tunk.) Az ese­tek több­sé­gé­ben az embe­rek ren­de­sek vol­tak, nagy pánik­kal nem talál­koz­tam (pedig én hason­ló eset­ben tel­je­sen kibo­rul­nék, az biz­tos), volt, aki nagyon hálál­ko­dott, volt, aki rend­sze­re­sen leve­le­zett (téve­dés­ből) velem. (A jakuz­zis levél­re vála­szol­tam, hogy a meden­cét a kert helyett a mély­ga­rázs­ba rak­ják, mert úgy prak­ti­ku­sabb, nem esik bele a hó. Utá­na kéne néz­ni, hogy hova épít­tet­tem meg!)

Pár hete jött egy nagyon fur­csa levél egy gmai­les cím­ről. Egy mini kft bemu­tat­ko­zá­sa volt, de meg­le­he­tő­sen gyen­ge minő­ség­ben, ren­ge­teg elütés­sel és helyes­írá­si hibá­val, egy­szó­val a szak­em­ber való­szí­nű­leg jobb szín­vo­na­lon tud elekt­ro­ni­ku­san leve­lez­ni, mint én kőmű­ves­ked­ni, de ő leg­alább utób­bi­hoz ért. A szo­ká­sos lako­ni­kus és/vagy szar­kasz­ti­kus válasz helyett ezt írtam:

Ked­ves (…)!
Elír­ta az email címet, így a Mar­ket Épí­tő Zrt. helyett nekem írt. Nagyon nem mind­egy, hogy …@market.hu‑t vagy …@markeRt.hu‑t ír.
Bará­ti javas­la­tom, hogy amennyi­ben egy ilyen cég­nek ír, akkor figyel­jen oda az ema­il­jé­nek mind a tar­tal­má­ra, mind a for­má­já­ra. A leve­le mind­két szem­pont­ból nem túl erős, de ezen lehet segí­te­ni.
Az Ön helyé­ben vala­mi hason­lót írnék:
Tisz­telt (…) Úr!
Egy tíz­fős épí­té­si csa­pat veze­tő­je­ként sze­ret­ném szol­gál­ta­tá­sa­in­kat a figyel­mé­be aján­la­ni.
Sok­éves tapasz­ta­la­tunk van a követ­ke­ző terü­le­te­ken:
(…)
Refe­ren­ci­á­in­kat az aláb­bi lin­ken tekint­he­ti meg: (…)
Tisz­te­let­tel:
(…), (…) Kft.
Sok sikert kívá­nok Önnek, és jó mun­kát a csa­pat­nak!
Üdv,
Mar­kert László

Hamar vála­szolt, hogy “Bocsá­nat es Köszö­nöm”, én meg írtam neki, hogy:

Nem kell bocsá­na­tot kér­nie. Ön egy kivá­ló szak­em­ber és egy csa­pat veze­tő­je, ez a fontos.

Ez a leve­le­zés való­szí­nű­leg egy olyan idő­sza­kom­ban tör­tén­he­tett, ami­kor vala­hogy nem érez­tem az infor­ma­ti­kát annyi­ra a hiva­tá­som­nak, mint egyéb­ként a mun­ka­időm 99%-ban, és meg­fo­gal­ma­zó­dott ben­nem a gon­do­lat, hogy ÚGY LENNÉK PÉK! Ilyen ese­tek­ben álta­lá­ban nagyon nyi­tott vagyok min­den, két­ke­zi és tény­le­ge­sen fizi­kai érté­ket terem­tő meg­ol­dás­ra, lett légyen az kőmű­ves mun­ka, gipsz­kar­to­no­zás, fes­tés, kül­ső Dry­vit vagy hideg­bur­ko­lás. (Sokat tanu­lok a mar­ke­tes leve­lek­ből, na!) Ebből lett ez a kel­le­mes levél­vál­tás, amit most ezen­nel köz­re­adok. Ebből is lát­szik, milyen jó ember vagyok, ha nem vagyok éppen egy oltá­ri paraszt.

Közzétéve:
vicc kategóriába sorolva

Szerző: laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

2 hozzászólás

Hozzászólás

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük