Focikvíz #2

Az NST csú­nya-rossz, nem rak­ták ki a focik­ví­z­emet… Nemes bosszút állok: itt a máso­dik! :)

Van egy meccs, amely szá­mun­ka első­sor­ban a halak­ról emlé­ke­ze­tes. Ezen a meccsen a ven­dég­csa­pat egyik játé­ko­sa teg­nap kupa­meccset ját­szott. A meccsen a házi­gaz­dák­nál ját­szott egy csa­tár, aki­nek a veze­ték­ne­ve egy sze­rep­lő kereszt­ne­ve­ként fel­tű­nik egy ’90-es évek­be­li ame­ri­kai film­tri­ló­gia első két részé­ben. E film­be­li kereszt­név­hez tar­to­zó veze­ték­név nagyon hason­lít egy egy­ko­ri válo­ga­tott focis­ta nevé­hez, aki ját­szott egy felejt­he­tet­len meccsen. Ezen a meccsen ját­szott egy Magyar­or­szág­gal szom­szé­dos ország szü­löt­te, aki­nek első pro­fi csa­pa­ta nem­rég még alkal­ma­zott egy magyar játé­kost. Ez a játé­kos abban a város­ban szü­le­tett, ami vala­mi sport­tól tel­je­sen füg­get­len dolog­ról hír­hedt. A város irá­nyí­tó­szá­mát meg­fe­lez­ve elju­tunk egy másik város­ba, ahon­nan most iga­zolt el egy játé­kos oda, ahon­nan egy hon­fi­tár­sunk köl­csön van adva egy másik csa­pat­nak, amit pon­to­san 59 évvel és 1 nap­pal azelőtt ala­pí­tot­tak, hogy meg­szü­le­tett vol­na egy nagy­sze­rű csa­tár. Vele tör­tént vala­mi, miköz­ben futott amel­lett a játé­kos mel­lett, aki pont hat évvel idő­sebb annál a játé­kos­nál, aki szin­tén ját­szott e fan­tasz­ti­kus kvíz ele­jén sze­rep­lő meccsen. Ő az első klub­csa­pa­tá­nál össze­sen annyi gólt rúgott, amely szám­ról eszünk­be jut­hat egy másik felejt­he­tet­len meccs. Idén hánya­dik évfor­du­ló­ját ünne­pel­het­jük ennek a meccs­nek?

Geri megint fel­ve­szi majd a fona­lat vala­hol a vége felé, és benyö­gi a meg­fej­tést. Kap majd egy sört, de ha meg­mon­da­ná az egész lán­co­la­tot, akkor egy tál­cát ötöt kap­na.

5 Replies to “Focikvíz #2”

  1. azért nagyobb kedv­vel bön­gész­get­nék a dol­gok után, ha nem ragad­nék le már az első lépés­nél… (halak?!?!)

  2. Ezt még én is tudom: Magyar­or­szág — Auszt­rá­lia meccs 2000-ben (Laci kinn volt, és beszólt egy játé­kos­nak, hogy “Fuck you, …”, az meg meg­hal­lot­ta, és hát­ra­for­dult).

  3. nagyon uncsi egy tár­sa­ság vagy­tok ti. sem­mi ötlet? min­den­ki a MEH-ben dol­go­zik?

  4. Meg­fej­tés:
    A meccs, ami a halak­ról neve­ze­tes: Magyar­or­szág — Auszt­rá­lia 0–3 még 2000 feb­ru­ár­já­ban, nem sok­kal a tiszai cián­szennye­zés után, ami­kor száz­szám­ra dobál­ták be a nézők az Üllői úti sta­di­on­ban a pályá­ra a dög­lött hala­kat (egyéb­ként kint vol­tam, és tény­leg beki­a­bál­tam Vidu­ká­nak, aki tény­leg hát­ra­for­dult.) Ha már Vidu­ka, akkor ő volt az, aki “teg­nap” kupa­meccset ját­szott, még­pe­dig a New­castle Uni­ted csa­pa­tá­ban. A ven­dég­lá­tó a Stoke City volt, akik­nél van egy csa­tár, Ricar­do Ful­ler, aki­nek a veze­ték­ne­ve pont az, mint a Home Alo­ne 1–2‑ben a bepi­si­lős kis­fi­ú­nak. Ott a csa­lád neve ugye McCall­is­ter, ami meg majd­nem McAll­is­ter. Tegyünk hoz­zá egy Gary‑t, és már meg is kap­juk a 2001-es UEFA-kupa dön­tőt (5–4, ugye), amin az Ala­ves jobb­hát­véd­je a román Cos­min Cont­ra volt. Ő a Temes­vár­ban lett pro­fi, ahol nem­rég ját­szott Simek Peti, aki viszont Móron szü­le­tett. Az IRSZ 8060, ennek fele 4030, ami Deb­re­cen, innen meg adó­dik Dzs­u­dzsák Balázs, aki a PSV-hez ment, ami meg ugye Fehér Csa­bát a NAC Bre­dá­nak adja köl­csön, amit pont X idő­vel előbb ala­pí­tot­tak, mint­hogy meg­szü­les­sen Hen­rik Lars­son. Hen­ke csú­nyán eltör­te a lábát Ser­ge Blanc mel­lett, aki pedig 6 évvel koráb­ban szü­le­tett, mint Kewell. Kewell a Liver­pool­ban tét­mér­kő­zé­se­ken össze­sen 63 gólt rúgott, innen én a 6:3‑ra asszo­ci­ál­nék, ami­nek idén lesz az 55. évfor­du­ló­ja.

    Ennyi. Sze­rin­tem nem volt nehéz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *