Alma

írta:

| kategória:

A héten két nagy hír volt az App­le háza táján: ked­den bemu­tat­ták az iPho­ne 4S-et, szer­dán pedig meg­halt Ste­ve Jobs.

Ezzel kap­cso­lat­ban sze­ret­nék néhány gon­do­la­tot meg­osz­ta­ni nagy­lá­to­ga­tott­sá­gú blo­gom szé­les közönségével.

iPho­ne 4S: hatal­mas fel­haj­tás, félel­me­tes újdonságok

Két­ma­gos processzor:

 • LG Opti­mus 2X: 2010. december
 • Motoro­la Atrix 4G: 2011. január
 • Sam­sung Galaxy S II: 2011. február
 • HTC Sen­sa­ti­on: 2011. április
 • iPho­ne 4S: 2011. október

8 mega­pi­xe­les kamera:

 • Nokia N8: 12 mega­pi­xel, 2010. szeptember
 • az összes tele­fon fent ugyan­ez (kiv. az Atrix 4G)
 • iPho­ne 4S: 2011. október

1080p video­fel­vé­tel:

 • az összes and­ro­i­dos tele­fon fent ugyan­ez (Atrix 4G-hez szoft­ve­res upgrade jön)
 • iPho­ne 4S: 2011. október

Wow!

Ste­ve Jobs: az ember, aki meg­vál­toz­tat­ta a világot

Saj­ná­lom, hogy meg­halt. Egy zse­ni­á­lis üzlet­em­ber volt, egy lát­nok, egy bátor újí­tó, egy ide­á­lis cég­ve­ze­tő. De sze­rin­tem ő az egyik olyan ember, aki a leg­töb­bet ártot­ta a Világ­nak összes­sé­gé­ben. Áll­jon itt egy (kita­lált, hatás­va­dász, túl­zó stb.) tör­té­net, amit Regi olva­sott a face­boo­kon, és kicsit ide­vág szerintem.

Míg egy fér­fi autó­ját sze­rel­te, a kis­fia fel­vett egy követ, és vona­la­kat kar­colt az autó olda­lá­ra. Harag­já­ban, a fér­fi meg­fog­ta a gyer­mek kezét, és több­ször ráütött, nem ismer­ve fel, hogy a fran­cia­kulccsal üti. A kór­ház­ban a gyer­mek elve­szí­tet­te az összes ujját a törés miatt. Mikor a gyer­mek meg­kér­dez­te az apját, sze­mé­ben fájó tekin­tet­tel: — Apa, mikor fog­nak vissza­nő­ni az ujja­im? — az apa fel­is­mer­ve tet­té­nek súlyát, szól­ni sem tudott. Vissza­ment az autó­já­hoz, és több­ször bele­rú­gott. Saját cse­le­ke­de­té­től fel­dúl­va leült az autó elé, és a kar­co­lá­so­kat néz­te. A gyer­mek azt írta: “SZERETLEK APA!”
A tár­gyak hasz­ná­lat­ra van­nak, az embe­rek sze­re­tet­re! A prob­lé­ma a mai világ­ban az, hogy az EMBEREK VANNAK HASZNÁLVA ÉS A TÁRGYAK SZERETVE! Ezért tart ott az embe­ri­ség, ahol most.

Nem sze­re­tem az iPhone‑t, nem sze­re­tem az App­le egyet­len ter­mé­két sem, és nem sze­re­tem az egész App­le-élet­ér­zést sem. Mert nincs rá pén­zem, és mert irigy vagyok. És nem azért, mert 4 hónap­ja and­ro­i­dom van vagy mert 16 éve (vagyok kény­te­len) Windows‑t használok.

Ste­ve 56 évet élt. Nem vagyok orvos, de talán keve­sebb stresszel, keve­sebb mun­ká­val, több pihe­nés­sel tovább élhe­tett vol­na. Vagy nem, min­den­eset­re árta­ni nem ártott vol­na neki.


Comments

3 hozzászólás a(z) “Alma” bejegyzéshez

 1. tök jó, hogy leír­tad, napok óta eze­ken gon­dol­ko­dom én is, de nem tud­tam ilyen szé­pen megfogalmazni :-)

 2. Gergő avatar
  Gergő

  ugyan­ez. nem tud­tam meg­fo­gal­maz­ni, hogy mi is a bajom iga­zán, de zsi­ger­ből utá­lom az egész almás világot.

 3. […] már a gyár­tást hoz­tam szó­ba. Az iPho­ne 4S capt­cha kap­csán már írtam a bel­becs­ről, és ezt muszáj meg­ten­nem most, az iPho­ne 5 után is. Egyszerűen […]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük