HírCsárda Challenge

HCsCs defi­ní­ció: 1. here­csúcs­csip­pen­tő, kon­zer­va­tív nevén kapocs­ki­sze­dő (iro­da­szer); 2. Hír­Csár­da Chal­len­ge (magya­ro­san: Cse­lendzs), online hír­ol­va­só és ‑író játék (ala­pít­va 2011. ápri­lis 1.)

Pár hónap­ja (újra) ráta­lál­tam a Hír­Csár­dá­ra, ami — aki nem tud­ná — a hazai inter­ne­tes újság­írás egyik leg­ere­de­tibb alko­tá­sa, konk­ré­tan álhí­rek van­nak, ame­lyek min­dig vala­mely tény­le­ges tör­té­né­sen ala­pul­nak. Ez volt az ötlet első for­rá­sa. A másik pedig az, hogy pár hete elha­tá­roz­tam, mun­ka­idő­ben nem nézek inde­xet, ori­gót, de még NSO‑t (!) se. Jelen­tem, élek, viru­lok, ugyan­úgy el lehet len­ni nél­kü­lük, mint kávé, alko­hol vagy bár­mi egyéb alap­ve­tő fizi­kai vagy szel­le­mi fogyasz­tá­si cikk nél­kül. Tévét sem nézek már. Időn­ként hall­ga­tók rádi­ót az autó­ban, így up-to-date vagyok föld­ren­gés- és cuna­mi-témá­ban, Líbi­át vakon beje­lö­löm a tér­ké­pen, és Gri­pent is pont annyi­ra tudok meg­tan­kol­ni a leve­gő­ben, mint bár­me­lyik magyar vadász­pi­ló­ta.

Szó­val, tér­jünk a tárgy­ra! Az I. HCsCs 2011. ápri­lis 1‑én, (stíl­sze­rű­en bolon­dok nap­ján) éjfél­kor kez­dő­dik, ami egy szép, napos pén­te­ki nap lesz. Egy hétig, követ­ke­ző pén­tek (ápr. 8.) éjfé­lig tart. Ezen idő­szak alatt tilos bár­mi­lyen online, tévés, rádi­ós vagy nyom­ta­tott hír­for­rást fogyasz­ta­ni, kerü­len­dő a bará­tok­kal, kol­lé­gák­kal aktu­á­lis tör­té­né­sek­ről foly­ta­tott beszél­ge­tés is. Hír­Csár­dát pedig nyil­ván lehet olvas­ni, sőt, kell is. Egy hét eltel­té­vel a fel­adat a HCsCs-idő­szak 7 nap­já­nak minél pon­to­sabb rekonst­ru­á­lá­sa kizá­ró­lag a hír­csár­dás hírek alap­ján: írni kell egy heti hír­össze­fog­la­lót poli­ti­kai, gaz­da­sá­gi, bul­vár stb. téma­kö­rö­ket érint­ve. Nem kell vic­ces­nek len­ni, pont az a lényeg, hogy tel­je­sen nor­má­lis hírt pró­bál­junk össze­hoz­ni a hülye­sé­gek alap­ján. Men­ni fog! :)

UPDATE: a Hír­Csár­da fel­ka­rol­ta, mit fel­ka­rol­ta, magá­é­vá tet­te a kez­de­mé­nye­zést! :D Rész­le­tek náluk itt.

A leg­jobb hír­össze­fog­la­ló szer­ző­je (aki nyil­ván a fen­ti­ek miatt én leszek) meg­kap­ja “A Hét Fasza Arca” kitün­te­tést.

One Reply to “HírCsárda Challenge”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *