Kibaszós

írta:

| kategória:

Van egy kár­tya­já­ték, amit Regi csa­lád­ja csak mint “kiba­szós” emle­get. Elég spe­ci­á­lis sza­bá­lyai van­nak, és mivel egy­elő­re nem sike­rült meg­ta­lál­ni a leírást online, úgy dön­töt­tem, meg­blo­go­lom, hát­ha akko­rát megy, mint az ulti licit táb­lá­za­tom. Elő­ször is, azért len­ne jó tud­ni, hogy mi ez a játék, mert akkor len­ne nor­má­lis neve, és nem kel­le­ne ilyen csú­nya szó­val hivat­koz­ni rá. Némi duck­duck­gó­zás után arra jutot­tam, hogy a kiba­szós olyan, mint a King, ami olyan, mint a Bar­bu, ami olyan, mint a pikk (vagy feke­te) dáma, ami iga­zá­ból szin­te egy az egy­ben az egyik kiba­szós aljáték.

Alap dol­gok:

 • Négy játé­kos ját­szik, nem lehet se több, se keve­sebb, pon­to­san négy
 • Fran­cia kár­tyá­val ját­szunk, annak is mind az 52 lap­já­val (joker nélkül)
 • Ala­pos keve­rés után min­den játé­kos­nak 13 lapot oszt az osz­tó (aki a hívó előtt van eggyel), tehát min­den kör­ben mind az 52 lap játszik
 • Min­den játé­kos egy­szer hív (ami­kor ő mond­ja meg, hogy mi az aljá­ték), és min­den ilyen kör­ben öt aljá­ték van (mind­egyik pon­to­san egy­szer), így az egész játék 4x5=20 aljá­ték­ból áll, így kb. 2–3 órá­ig tart
 • Az a játé­kos nyer, aki­nek a leg­több pont­ja van a játék végén (érde­kes­ség, hogy a nega­tív pon­to­zá­sok miatt a játé­ko­sok pont­ja­i­nak össze­ge nulla)
 • Min­den játék­ban (kivé­ve a kira­kós) a alap sza­bá­lyok megegyeznek: 
  • Nincs adu
  • Szín­re színt kell rak­ni (ha nincs, akkor bár­mit, mivel nincs adu, ld. fenn)
  • Nincs felül­üté­si kötelezettség
  • Aki az adott kör­ben a hívó, az kez­di a játé­kot, és az óra­mu­ta­tó­val meg­egye­ző irány­ban megy a játék

Aljá­té­kok:

 1. Kőr király: a cél, hogy a játé­kos ne vigye el a kőr királyt. Ez nyil­ván hár­muk­nak sike­rül, aki­nek nem, az -120 pontot kap.
 2. Dáma­já­ték: a cél, hogy a játé­kos ne vigyen el dámát. Aki elvisz dámát, az dámán­ként -30 pontot kap, tehát össze­sen ‑120 pont kerül kiosztásra.
 3. Ütés: a cél, hogy a játé­kos ne vigyen egy­ál­ta­lán sem­mit, tehát ne üssön. Aki elvisz egy kört, az -10 pontot kap, tehát össze­sen ‑130 pont kerül kiosztásra.
 4. Káró­já­ték: a cél, hogy a játé­kos ne vigyen el káró lapot. Aki elvisz egy kárót, az -10 pontot kap, tehát össze­sen ‑130 pont kerül kiosztásra.
 5. Kira­kós: ez egy spe­ci­á­lis passzi­ánsz, ami­kor bubi­val (J) kez­dünk (min­den színt), alul­ra (10, 9, 8, …) és felül­re (D, K, A) pakol­juk a lapo­kat egy­más után ugyan­ab­ból a szín­ből. Aki nem tud rak­ni, az passzol, de ha vala­ki tud rak­ni, akkor muszáj rak­ni (nem sza­bad “vissza­tar­ta­ni” lapot). Aki elő­ször rak­ja le az utol­só lap­ját (“kimegy”), az 200 pontot kap, a követ­ke­ző 150-et, aztán 100-at, az utol­só 50-et.

(Ahogy lát­szik, ‑120 + ‑120 + ‑130 + ‑130 + 200 + 150 + 100 + 50 = 0.)

Jó tud­ni, avagy tip­pek kez­dő játékosoknak:

 • Érde­mes szá­mol­ni a lapo­kat, vagy leg­alább­is figyel­ni a töb­bi­e­ket, kinek milyen szín­ből nincs, mit hívott, hány lap van hát­ra stb.
 • Min­den játék­ban (kiv. kira­kós) a tak­ti­ka nagy­já­ból meg­egye­zik, a szín­te­le­ní­tés jó, a kisebb lapok a job­bak, nagy lapot óva­to­san rakunk be, főleg a kör elején
 • Kőr királyt akkor érde­mes ját­sza­ni, ha nincs nálunk  kőr király, nin­cse­nek nagy lap­ja­ink, eset­leg van­nak, de nem a kőr ász, és sok kör van, vagy kevés; de úgy is lehet, ha nálunk van a kőr király, de van szín­hi­á­nyunk (nem kőr­ből), szó­val ahogy ez lát­szik, lehet sok­fé­le­kép­pen játszani
 • A dáma­já­ték­nál nem jó a plank király vagy ász, jó, ha nincs nálunk nagy lap (és dáma), vagy ha van dáma, van mel­let­te leg­alább 3 másik lap is
 • Az ütés akkor jó, ha kis lap­ja­ink van­nak, eset­leg szín­hi­ány vagy csak 1–2 lap néme­lyik szín­ből, vagy mond­juk egy jó hosszú szín sok lappal
 • A káró­já­ték hason­la­tos, mint az ütés, csak még a káró­kat is kell néz­ni, hogy vagy ne legyen (sok), vagy legyen sok (kicsi)
 • A kira­kós akkor jó, ha nagy lap­ja­ink van­nak, nincs ket­tes vagy hár­mas, eset­leg van­nak jó sorok, pl. 7–8‑9–10, és jól lehet irá­nyí­ta­ni, hogy milyen szín bubi­ja legyen már az asztalon

(Ahogy lát­szik, ez egy igen egy­sze­rű játék.)

Nos, ez len­ne hát a kiba­szós, sok sikert hoz­zá! És aki tud­ja, hogy mi a neve, kom­men­tel­jen bátran!


Comments

2 hozzászólás a(z) “Kibaszós” bejegyzéshez

 1. Andris avatar
  Andris

  Köszi a szövegezést!
  Lehet­ne a csa­lád­ba­rát neve akár “Kito­lós” is… Tudom, tudom. :)

 2. Boró avatar
  Boró

  Elő­jött a PTSD‑m! (Csak vic­ce­lek. Hiá­nyoz­nak az idők, ami­kor volt időnk órá­kig játszani.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük