THPS2

Uh, micso­da nosz­tal­gi­kus han­gu­lat. 2000–2001, ez jött most kicsit vissza.

THPS2

Ezzel a játék­kal annyit ját­szot­tam, ami­hez csak a Championship/Football Mana­ger mér­he­tő. Akko­ri­ban az egész “klán” (Dénes, Ores, Zsol­ti, …) ezzel ját­szott, és sor­ra dön­töt­tük meg egy­más csú­csa­it.

Ja, hogy miért is mon­dom ezt. Vala­me­lyik nap keres­tem vala­mit, és meg­ta­lál­tam ezt a játé­kot. És vala­mi elké­pesz­tő, még min­dig :) Srá­cok, én csak azt mon­dom, hogy “do a kick­flip and make a sta­le­fish”. Ez kell a nép­nek.

És akkor a zené­ről még egy szót se szól­tam. Beszer­áras. Ezért akar­tam én pár hónap­ja 2000 forin­tért gör­desz­kát ven­ni a Tes­có­ban.

3 Replies to “THPS2

  1. Hel­ló

    Van ötle­ted mért fagy meg és áll le a játék, ahogy a ját­szan­dó pályá­ra okzok? léte­zik vala­mi patch eset­leg xohez?
    remé­lem van ötlet!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *