Csemcsip

Oh, de sokat is ját­szot­tam fia­tal­ko­rom­ban — haj­da­ná­ban, daná­ban — a Cham­pi­onship Mana­ger 3‑mal. Min­den nap suli után, eset­leg egy kicsit suli előtt, hogy aztán a VPG-ben más­ról se beszél­jünk, hogy ki kitt vett meg, ki melyik csa­pat­tal nyer­te meg a BL‑t, és ki milyen agya­ment tak­ti­kát talált ki, ami per­sze ver­he­tet­len­né teszi a csa­pa­tát.

Aztán jött a CM4, időn­ként vala­ki­nél nagy baj­nok­sá­got ren­dez­tünk, de ahogy nőt­tünk, egy­re keve­seb­bet ját­szot­tunk a jó kis foci­me­ne­dzse­res játék­kal.

Én viszont mos­ta­ná­ban vissza­nyú­lok a játék­gyö­ke­rek­hez. Pár hónap­ja fel­rak­tam az aktu­á­lis vál­to­za­tot (már nem CM a soro­zat neve, hanem Foot­ball Mana­ger), és hét­vé­gen­te ját­szo­ga­tok. (Hét­köz­nap meg FIFA08-ot ját­szom Wii‑n, na és?) Fre­ne­ti­kus.

BL-döntő 2010-ben
Man­ches­ter Uni­ted — Ferenc­vá­ros 1–2

BL-döntő 2011-ben
Real Mad­rid — Ferenc­vá­ros 0–1

Gy.k.: én vagyok a Fra­di edző­je, és nyer­tem velük két Baj­no­kok Ligá­ját. Bocs.

One Reply to “Csemcsip”

  1. A leg­utób­bi kví­zed­ről letet­tem (mmint arról, hogy meg­fejt­sem), viszont csem­csip 4ever!!!

    én gyen­ge vagyok és csak nagy­csa­pa­tok­kal ját­szom, de az azért óri­á­si, (pél­dá­ul) hogy az abra­movics beszól, hogy legyen már vala­mi sztár a csa­pat­ban, majd fog­ja magát és meg­ve­szi a ronal­dot (vagy a nal­dot — mint sztár! — aki viszont nem kap mun­ka­vál­la­lá­sit, ezért min­dig köl­csön kell adnom…)

    nagy érde­mem viszont — azt hiszem -, hogy tökély­re fej­lesz­tet­tem a jó öreg 4–4‑2-t.

    meg min­dig elámu­lok, hogy a játék készí­tői mennyi­re vág­ják már 17–18 éve­sek­ről — akik­ről sok­szor iga­zá­ból még nem is nagyon hal­la­ni -, hogy idő­vel mek­ko­ra játé­ko­sok lesz­nek.

    pure clas­sic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *