Focikvíz #1

Van az NST, ami­nek elő­fi­ze­tő­je vagyok, és ott csi­nál­tak ilyen fut­ball kvízt, ami­nek a lénye­ge annyi, hogy lépés­ről lépés­re kell kita­lál­ni egy­re fur­má­nyo­sabb focis dol­go­kat, és aztán egy­szer­csak kide­rül a vég­ső válasz. Na, ez nekem nagyon tet­szett, úgy­hogy csi­nál­tam én is egy sajá­tot, amit elküld­tem az NST-sek­nek, de nem nagyon rea­gál­tak rá, hát köz­zé­te­szem itt.

Köze­leg a szil­vesz­ter. Az év utol­só nap­ján ünnep­li szü­le­tés­nap­ját az az edző, aki­nek első klub­já­nál jelen­leg egy angol lab­da­rú­gó sze­re­pel köl­csön­ben. E lab­da­rú­gó nevé­ből anag­ram­mát képez­ve három értel­mes (éke­ze­te­ket nem szá­mít­va) magyar szót kap­ha­tunk, amik közül az ABC-sze­rin­ti első egy magyar kapus veze­ték­ne­ve, az utol­só pedig egy kelet-magyar­or­szá­gi kohász­csa­pat­ra utal. E kohász­csa­pat 2002-ben szűnt meg, jog­utód­ja jelen­leg egy baj­nok­ság­ban sze­re­pel egy magyar klub B‑csapatával. Ugyan­ezen klub A‑csapata idén ját­szott a magyar kapus utol­só magyar­or­szá­gi csa­pa­tá­val, és az ered­mény meg­egye­zik a BL utol­só cso­port­for­du­ló­já­nak egyik meccsén szü­le­tett ered­ménnyel. Ezen a meccsen sár­ga lapot kapott egy játé­kos, aki pon­to­san ugyan­azon a napon szü­le­tett, mint egy angol hát­véd, aki jelen­leg egy angol klub­csa­pat mene­dzse­re. E csa­pat bece­ne­ve meg­egye­zik több, első osz­tá­lyú angol csa­pat bece­ne­vé­vel is, ame­lyek közül a baj­nok­ság pil­la­nat­nyi állá­sa sze­rin­ti utol­só előt­ti (csak e csa­pa­to­kat figye­lem­be véve, nem az össze­set!) egy fel­tö­rek­vő klub. Ige­nám, de hány éves a (csa­pat)kapi­tány?

Mivel a blo­gom összes olva­só­ja utál­ja a focit, ezért fel­ajánl­ha­tok a győz­tes­nek tet­sző­le­ges érté­kű aján­dé­kot, mond­juk 4 doboz Hei­ne­kent. Viszont nem ér tip­pel­get­ni, tel­jes leve­ze­tést várok a válasszal együtt. Haj­rá. (Úgy­is enyém marad a sör.)

4 Replies to “Focikvíz #1”

 1. Azt mon­dom: 33.

  Amúgy lera­gad­tam az anag­ram­más rész­nél, szó­val nem vezet­ném le.…

  de ha jó a meg­ol­dás, szí­ve­sen lát­nám itt, hogy pon­to­san hogyan is lehet eljut­ni hoz­zá :). a fona­lat a védő-edző és a gya­ko­ri klub-bece­név­nél vet­tem fel — lehet, h rosszul.

 2. Geri, nyer­tél:)

  Meg­fej­tés: Ste­ve Bru­ce -> Gil­l­in­gam -> Sha­bazz Bai­doo (már vissza­tért a QPR-hez idő­köz­ben) -> Babos haza Ózdi -> Ózdi (Kohász) FC egy baj­nok­ság­ban ját­szik az Újpest B‑vel -> MTK — Újpest 0–0 -> Chel­sea — Valen­cia 0–0 -> Cani­za­res -> 1969. decem­ber 18. -> Jus­tin Edin­burgh -> Grays Ath­le­tic -> Blues -> Ports­mo­uth -> Sol Camp­bell -> 33

  Csi­nálj te is ilyet. Ja, ahhoz kell blog. Akkor blo­gol­jál is.

 3. Az Ózd nekem is meg­volt. A követ­ke­ző­re legyen több idő (a leve­ze­tés meg­mon­dá­sá­ra).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *