A frankfurti láncfűrészes

Figye­lem­fel­kel­tő cím, mert mos­ta­ná­ban sen­ki sem kom­men­tel. Nem is csi­ná­lom tovább a blo­got, mert elha­nya­gol­tok. Megyek is haza pén­te­ken. (Már nagyon várom!)

Teg­nap este volt egy ilyen kis össze­jö­ve­tel, ahol talál­koz­tunk egy har­ma­dik volt gimis osz­tály­tár­sunk­kal (az osz­tály 10%-a Frank­furt­ban, milyen ez már), meg raj­ta kívül 6–8 magyar­ral, meg pár vegyes nem­ze­ti­sé­gű ember­rel. 10-től ket­tő­ig vol­tunk a Café&Bar Celo­na nevű helyen. Kis­sé kao­ti­kus kez­dés (nem sike­rült az asz­tal­fog­la­lás, így meg nehe­zen ül le 15 ember) után jó kis beszél­ge­tés lett, amit elő­se­gí­tett a “fél­áron a kok­té­lok 11 után” akció. Mond­juk így utó­lag vissza­néz­ve nem kel­lett vol­na ezt kihasz­nál­ni, mert így a mai reg­gel elég rosszul sike­rült…

De ami jó volt a mai nap­ban: város­né­zés, vásá­rol­ga­tás, néze­lő­dés, ilye­nek. Szó­val akkor most megint átme­gyünk fotó­blog­ba.

Tömeg
Még teg­nap fotóz­tam ezt. Ez van min­den reg­gel, mikor megyünk mun­ká­ba. Az S‑Bahnon uta­zó embe­rek 90%-a leszáll Esch­börn Süd­nél, aztán szé­pen sétá­lunk a gyár­ba.

Bácsi
Ez az úr éppen becsek­ko­lás előtt állt. Tel­je­sen szok­vá­nyos öltö­zet egy ötcsil­la­gos szál­ló­ban, ezért fotóz­tam.

Commerz
Ez a nagy épü­let a Com­merz­bank, azt hiszem. Itt kez­dő­dik a vigal­mi negyed, amit tovább­ra sem talá­lunk. Mond­juk nem is keres­sük.

Ház
Ez itt a Haupt­wa­che (talán lema­radt egy umlaut vala­hon­nan), és van raj­ta egy olcsó kis étte­rem.

Tüntetés
Ők itt éppen tün­tet­nek. Nem mond­ták meg magya­rul, hogy miért, szó­val egy­ál­ta­lán nem értek velük egyet, sőt, eluta­sí­tom.

Tévé
Ez a tévé akko­ra, mint egy ember, és annyi­ba kerül, mint egy autó. Vet­tünk ket­tőt.

László
Ez itt én vagyok, kicsit más­na­po­san és boros­tá­san.

Ház
Ez talán a város­há­za. Nem mer­nék rá meg­es­küd­ni, de hát­ha.

Híd
Ez a kép nagyon fur­csa. Viszont ez egy híd a Maj­nán.

Kocsi
Ezt lát­tam, miköz­ben netez­tem. Illet­ve ezt is.

UPDATE: kicsit elkés­tem ezzel a bejegy­zés­sel. De lesz ma is, talán.

5 Replies to “A frankfurti láncfűrészes”

 1. Nekem se kom­men­tel sen­ki, nincs is ked­vem irni…
  Bez­zeg en min­den­ki­ebe irok, mert olyan jofej vagyok :)
  Vigyel haza engem is, itt most elkez­do­dott az iga­zi dan ido­ja­ras, ami­tol depis leszek, vagy dobd at ida­ig Magyar­or­szag egy darab­jat!
  Vagy vedd ra az embe­re­ket, hogy kom­men­tel­je­nek hoz­zam is!

 2. …csak hogy kom­men­tel­jek!

  Laci! Mos­ta­ná­ban annyit írsz (oly sűrűn, oly sokat), hogy el sem olva­som inkább min­det (bocs). Ráadá­sul van­nak képek: ami meg olyan könnyel­mű­ség­re csá­bít, hogy csak azo­kat néz­zem meg.

  (Lehet, hogy ezért nem tudom, hogy miért is vagy(tok) pon­to­san Frank­furt­ban, de majd mesélsz, ha haza­jöt­tél)

  Azért meg, hogy nem men­tél meccs­re, és nem néz­ted meg élő­ben a Bun­dás­li­ga egyik leg­jobb játé­ko­sát (és tény­leg!), hát süllyedj el! (Most nézem, hogy csak egy erős 4‑est kapott a Kic­ker­től azon a meccsen…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *