Megin’ foci

Nem aka­rok fociblo­got írni, mert arra ott az NST.

Nem aka­rok híre­ket kom­men­tál­ni, mert arra ott a Break. (Na jó, a Break az tök más, de nem olva­sok hír­kom­men­te­ket. Viszont a Break az jó.)

Viszont akkor is tel­je­sen ledöb­ben­tem, ami­kor ma reg­gel meg­lát­tam, hogy lemon­dott José Mou­rin­ho, a Chel­sea mana­ge­re. (Itt vesz­tet­tem el olva­só­kö­zön­sé­gem tekin­té­lyes részét, akik nem tud­ják, hogy ki az a Mou­rin­ho, meg hogy mi az a Chel­sea. A José-ból lehet­ne min­den­fé­le mexi­kói szap­pan­ope­rák­ra asszo­ci­ál­ni, de nem.)

Ez azért meg­döb­ben­tő, mert vala­mi­ért sok­kal job­ban a Chel­sea-hez kötött­nek érez­tem őt, mint mond­juk Fer­gu­sont az MU-hoz. Nem mint­ha el tud­nám kép­zel­ni Ale­xet más csa­pat kis­pad­ján, de az ő távo­zá­sa már évek óta a leve­gő­ben lóg (már­mint­hogy vég­re nyug­díj­ba megy). Ez a “válás” meg nagyon fur­csa.

José Mourinho
(én az nso.hu-ról szed­tem ezt a képet, ők meg nem tudom, hon­nan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *