Kategória: játék

  • THPS2

    Uh, micso­da nosz­tal­gi­kus han­gu­lat. 2000–2001, ez jött most kicsit vissza. Ezzel a játék­kal annyit ját­szot­tam, ami­hez csak a Championship/Football Mana­ger mér­he­tő. Akko­ri­ban az egész “klán” (Dénes, Ores, Zsol­ti, …) ezzel ját­szott, és sor­ra dön­töt­tük meg egy­más csúcsait. Ja, hogy miért is mon­dom ezt. Vala­me­lyik nap keres­tem vala­mit, és meg­ta­lál­tam ezt a játé­kot. És vala­mi elké­pesz­tő,…