Foci 2016-ban

írta:

| kategória:

Nem vagyok egy Cris­ti­a­no Ronal­do, de még egy Bácsi Sán­dor se. Nem vagyok se tech­ni­kás, se gyors, erőn­lé­ti­leg sem vagyok éppen kima­gas­ló. Nem vagyok gól­ér­zé­keny, nem tudok jól sze­rel­ni, kapus­nak alka­lom­ad­tán jó vagyok. Fejel­ni nem tudok, jó passzok­kal tár­sa­i­mat rit­kán szol­gá­lom ki. Gimi­ben sokat fociz­tak froc­liz­tak a bará­ta­im, hogy olyan kevés gólt rúgok, hogy egy kézen meg lehet szá­mol­ni. Iga­zuk volt. Idén hát meg­szá­mol­tam, hogy hány gólt rúgtam.

Jel­ma­gya­rá­zat:
* műfű: a sze­zon az Ele­ments of Per­for­mance nevű helyen kez­dő­dött, ahol majd­nem hússzor ját­szot­tunk. Igen fura árkép­zés­sel dol­goz­tak, mert talán 100 fran­kot fizet­tem ezért, pedig nagyon kor­rekt hely volt műfü­ves pályá­val, lab­dák­kal, tuso­ló­val. Csőd­be is ment ápri­lis­ban, kár érte. 3v3-ban játszottunk.
* fű: ami­kor jó lett az idő, a Kap­pe­li isko­la füves udva­rán ját­szot­tunk tovább. Örö­kös küz­del­met vív­tunk az ele­mek­kel, ha esett az eső, dago­nyáz­tunk, aztán a gon­dok­kal hada­koz­tunk, aki nem akar­ta, hogy tel­je­sen tönk­re­te­gyük a füvet. Igen vegyes fel­ál­lá­sok­ban ját­szot­tunk, 4v4-től 12v12-ig volt min­den, néha egye­net­le­nül elosztva.
* terem: elő­ször See­bach­ban, aztán az Engé­nél ját­szot­tunk. 3v3, 4v4, néha 3v4 vagy 4v3, volt minden.

Foci 2016-ban

Érde­kes­sé­gek (nekem):
* Ret­te­ne­te­sen zeher­nyés és hul­lám­zó tel­je­sít­ményt nyúj­tot­tam egész évben. Egy hónap­pal azt köve­tő­en, hogy 11-et rúg­tam, nul­láz­tam egy meccset, pedig terem­ben gólt nem rúg­ni a cso­dá­val hatá­ros teljesítmény.
* Álta­lá­ban elmond­ha­tó, hogy nehe­zen len­dü­lök bele, és gyor­san elfá­ra­dok. Ez igaz a meccse­ken belü­li és a hosszú­tá­vú tel­je­sít­mé­nyem­re is.
* A sze­zon leg­jobb idő­sza­ká­ban (augusz­tus), ami­kor töké­le­tes idő volt, és bele is fért a foci a nap­ja­im­ba, szin­te tel­jes és meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan gól­iszony­ban szen­ved­tem. Már nem emlék­szem pon­to­san, hogy mi volt a gond (sze­rin­tem nem rúg­tam gólo­kat), de tra­gi­kus volt, az biztos.
* A fű a fon­tos, és ezért külö­nö­sen örü­lök annak a három mes­ter­hár­mas­nak, amit az év folya­mán ezen a borí­tá­son szereztem.
* Az év jól vég­ző­dött, 9 gól­lal fejez­tem be az utol­só meccset. Nagyon kifu­tot­tam magam, bár beteg is vol­tam kicsit. Ekkor for­dult elő velem elő­ször, hogy nem csak víz­hó­lya­gok let­tek a tal­pa­mon, de még le is jött a bőr a nagy­láb­uj­jam­ról, és kor­rek­tül átvé­rez­tem a zoknimat.
* Szum­ma szum­m­árum: 75 gól műfü­vön, 19 gól füvön, 27 gól terem­ben, 121 gól összesen.

Ter­vem jövő­re: FC VBZ.


Comments

2 hozzászólás a(z) “Foci 2016-ban” bejegyzéshez

  1. […] Mit is írtam tavaly? […]

  2. […] óta (ld. 2016, 2017) fenye­ge­tő­zöm azzal, hogy focis­ta leszek. 2018. ápri­lis 21-én – ahogy egy […]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük