Categories
vicc

Ez nagyon megfogott

Categories
vicc

Cipri

Ez a Cip­ri… Bár néhá­nyan azt mond­ták, hogy nem is iszik, mert lát­szik, hogy nem fogy a sör, én azért elhi­szem, hogy még­is. Kéne ilyen­ből nagy­fel­bon­tá­sú, ext­rás videó is, és akkor lehet­ne vele jól keres­ni.

Categories
vicc

Botrányblog: a Mercedes-Benz állatokat öl!

Az új C‑osztály rek­lám­já­ban Fer­nan­do Alon­so — akit amúgy se sze­re­tek — , és a Mer­ce­des-Benz — amit meg meg­ve­tek, mert egy­elő­re nincs pén­zem az autó­i­ra — elő­re meg­fon­tolt szán­dék­kal meg­öl­tek egy álla­tot. A képen lát­ha­tó, ahogy egy halat hagy­nak hát­ra a for­ga­tás hely­szí­nén. Figyel­tem a rek­lám végét, és sehol sem írták, hogy a hal­nak nem esett bán­tó­dá­sa. Bel­ső infor­má­ci­ók sze­rint a snitt végén pap­ri­kás liszt­be for­gat­va, kövön sütöt­ték meg a sze­ren­csét­len Nan­nobry­con eques típu­sú halat.

Alonso gyilkos!