Vírus

Regi kapott el egy jófaj­ta tró­ja­it még pár hete, azóta tesz­tel­ge­tem az embe­re­ket, hogy mennyi­re figyel­nek oda az ilyen MSN-en ter­je­dő víru­sok­ra. Íme a bajnok:

Mar­kert Laci üze­ne­te (10:24 PM):
     hey, this is my new pic­tu­re on myspace! : — )
Mar­kert Laci a követ­ke­zőt küldi:
     „pictures_26.zip” átvi­te­le befejeződött.
Mar­kert Laci üze­ne­te (10:27 PM):
     van vírusírtód?
Balázs üze­ne­te (10:27 PM):
     nincs, most aka­rok rak­ni avastot
Mar­kert Laci üze­ne­te (10:27 PM):
     te sze­ren­csét­len hülye
     ez nem egy vírus volt, de lehe­tett volna!
Balázs üze­ne­te (10:27 PM):
     tudom, de tud­tam, hogy nem az volt
Mar­kert Laci üze­ne­te (10:27 PM):
     hogy lehetsz ilyen hülye b*meg infós létedre
     hon­nan tudtad?
Mar­kert Laci üze­ne­te (10:28 PM):
     olyan gyak­ran beszé­lünk ango­lul a myspace-emről?
Balázs üze­ne­te (10:28 PM):
     mert megnyitottam:)

Térd­re, imához!

Közzétéve:
vicc kategóriába sorolva

Fogadalom

Tehet­sé­ges éne­kes és dal­szer­ző vagyok. Ha megyek a “Ki mit tud?”-ra, biz­tos vagyok ben­ne, hogy nyer­ni fog a dalom.

Há há!

Egyéb­ként meg tet­tem foga­dal­mat, ami a test­sú­lyom radi­ká­lis csök­ken­té­sé­re vonat­ko­zik, kiegé­szít­ve egy nagyon kel­le­met­len “mi lesz akkor, ha nem tel­je­sí­tem” dolog­gal. Pszt.

Közzétéve:
élet, vicc kategóriába sorolva

Himmel for MTVMin­den nagy blo­gon ez van, hát akkor legyen itt is, meg per­sze én is himm­eles vagyok tulajdonképpen.

Közzétéve:
vicc, zene kategóriába sorolva

Cipri

Ez a Cip­ri… Bár néhá­nyan azt mond­ták, hogy nem is iszik, mert lát­szik, hogy nem fogy a sör, én azért elhi­szem, hogy még­is. Kéne ilyen­ből nagy­fel­bon­tá­sú, ext­rás videó is, és akkor lehet­ne vele jól keresni.

Közzétéve:
vicc kategóriába sorolva

Botrányblog: a Mercedes-Benz állatokat öl!

Az új C‑osztály rek­lám­já­ban Fer­nan­do Alon­so — akit amúgy se sze­re­tek — , és a Mer­ce­des-Benz — amit meg meg­ve­tek, mert egy­elő­re nincs pén­zem az autó­i­ra — elő­re meg­fon­tolt szán­dék­kal meg­öl­tek egy álla­tot. A képen lát­ha­tó, ahogy egy halat hagy­nak hát­ra a for­ga­tás hely­szí­nén. Figyel­tem a rek­lám végét, és sehol sem írták, hogy a hal­nak nem esett bán­tó­dá­sa. Bel­ső infor­má­ci­ók sze­rint a snitt végén pap­ri­kás liszt­be for­gat­va, kövön sütöt­ték meg a sze­ren­csét­len Nan­nobry­con eques típu­sú halat.

Alonso gyilkos!

Közzétéve:
vicc kategóriába sorolva