Kategória: vicc

 • Bálint csuklik :)

 • Az a két könyöknyalás…

  Emlé­kez­tek még erre a szo­ná­tá­zás­ra? Sze­rin­tem ez nagyon vic­ces :) És ti, ked­ves olva­sók (mind a három, akik nem Regi vagy Mesi), meg tud­já­tok nyal­ni a saját könyök’tök?

 • Étel, kicsit máshogy

  Teg­nap vol­tam Bécs­ben, mert vit­tek, mert ez egy ilyen mun­ka­hely. Jó volt, még sose ültem RX-8-asban, ennyit erről. Haza­men­tem Cse­pel­re, Regi már ugye lenn EFOTT-on. Jäger‑t Desz­til­lált vizet csem­pé­szett be ivó­jog­hur­tos palac­kok­ban, így várt engem kb. egy liter epres (?) ital. A prob­lé­ma mind­össze annyi volt, hogy a kan­csó nem fért be a hűtő­be, és […]

 • Így írtok Ti 1.

  Milyen rossz az, ha van egy bará­tod, aki régeb­ben blo­golt, de mos­ta­ná­ban nem, és — ha nem talál­koz­tok rend­sze­re­sen sze­mé­lye­sen — nem tudod, hogy mi a hely­zet vele. Milyen jó az, ha van vala­mi vic­ces (vagy leg­alább annak tűn­ni aka­ró) dolog, ami inter­ak­ti­vi­tást vár az olva­só­tól. Szó­val egy fel­ad­vány, hogy “ki ő”? Mint ez. Per­sze csak […]

 • Mi is valami ilyet akarunk :)

  Bocsi, mos­ta­ná­ban sok a foci break-es videó, de hát nincs mit ten­ni, ezt is meg kell osztanom. Ez egy­sze­rű­en kész. Be, sza és rás.

 • Egy sima hétköznap

  Mek­ko­ra már az, mikor hir­te­len fog­ja magát a mel­let­te­dü­lő fogas­ke­rék, és elkezd vissza­fe­le forog­ni, majd fel­kap­ja a ten­gelyt, és elkez­di szét­tör­ni a motort? Kor­lát­lan lehe­tő­sé­gek: mikor más­kor lehet gya­ko­rol­ni a mun­ka­he­lyen a krav-magás fogá­so­kat? Kar­cos a moni­to­rod, las­sú a géped? Egy han­gos pil­la­nat­ban, mikor min­den­ki a dühön­gő embert nézi, törd össze, és fogd rá — […]

 • És ti?

  Én nem szok­tam nagyon röhög­ni vide­ó­kon (na jó, ha mond­juk a moto­rost elüti a kami­o­nos, túl­éli, jön a med­ve, és póke­rez­nek, miköz­ben szól a 30Y a rádi­ó­ból, az egy vic­ces tör­té­net). De ezen a vide­ón majdnem. Szó­val akkor adott a kér­dés: és ti? :)

 • Dubai

  Van, ahol tud­ják, hova kell befek­tet­ni a jelen­leg vég­te­len mennyi­sé­gű pénzt, ami az olaj­ból jön. 50 év múl­va pont ugyan­ilyen gaz­da­gok lesz­nek, csak akkor nem az olaj­ból, hanem a turizmusból. Tud­já­tok, hogy immá­ron sok-sok éve melyik a leg­na­gyobb “ipar”? Mon­dok öt lehetőséget. Olaj­ipar Hadi­ipar IT Autó­ipar Elekt­ro­ni­kai gyártás Jól van, ez egy becsa­pós kér­dés volt, […]

 • Igazságos történet

  Egy­szer volt, hol nem volt, volt egy­szer egy ember, hív­juk mond­juk Ödön­nek. Ödön kis­ko­ra óta nagy csi­bész volt, végig­ter­ro­ri­zál­ta a böl­csö­dét-óvo­dát-isko­lát (ez utób­bi 8 osz­tá­lyát pon­to­san 10 évig), ám iga­zá­ból a közép­is­ko­la alatt kez­dett el élni. Dro­got árult, embert csem­pé­szett, lányo­kat fut­ta­tott, szó­val tel­je­sen szok­vá­nyos éle­tet élt. 16 éves korá­ban aztán főál­lást kere­sett, és autó­tol­vaj […]

 • Bark! Bark!

  (Tym­bark kez­dők­nek: a Tym­bark az egy ilyen két(ésfél?)decis üdí­tő, üveg­ben, letép­he­tő fém­ku­pak­kal. 100%-os gyü­mölcs­lé az egész, van egy cso­mó íz, pl. narancs, alma, para­di­csom, ribiz­li stb. Ami a leg­ér­de­ke­sebb ben­ne, az a kupak­ja, ugyan­is min­den kupak­ban van vala­mi “vic­ces” vagy “tanul­sá­gos” kis szössze­net. És nagyon sok­fé­le. Ezért szeretjük.) Tud­tá­tok, hogy meg­újult a Tym­bark? Régen az […]