Categories
foci

Matekozós-focizós

A “töké­le­tes hét­vé­ge”: nyer a Fra­di, nyer az Inter, nyer a Real (ebben a fon­tos­sá­gi sor­rend­ben). De miért van olyan rit­kán t.h.?

Fra­di: 16 meccs, 9 győ­ze­lem, azaz 56,3% (ami már önma­gá­ban is gyász).
Inter: 26 meccs, 18 győ­ze­lem, azaz 69,2% (szé­é­ép).
Real: 26 meccs, 19 győ­ze­lem, azaz 73,1% (na, ez nem sem­mi).

Ha meg eze­ket össze­szor­zom, akkor mi jön ki? 28,5%! Azaz csak min­den negye­dik hét­vé­ge töké­le­tes. Srá­cok, húz­zunk bele!

Categories
foci

Csemcsip

Oh, de sokat is ját­szot­tam fia­tal­ko­rom­ban — haj­da­ná­ban, daná­ban — a Cham­pi­onship Mana­ger 3‑mal. Min­den nap suli után, eset­leg egy kicsit suli előtt, hogy aztán a VPG-ben más­ról se beszél­jünk, hogy ki kitt vett meg, ki melyik csa­pat­tal nyer­te meg a BL‑t, és ki milyen agya­ment tak­ti­kát talált ki, ami per­sze ver­he­tet­len­né teszi a csa­pa­tát.

Aztán jött a CM4, időn­ként vala­ki­nél nagy baj­nok­sá­got ren­dez­tünk, de ahogy nőt­tünk, egy­re keve­seb­bet ját­szot­tunk a jó kis foci­me­ne­dzse­res játék­kal.

Én viszont mos­ta­ná­ban vissza­nyú­lok a játék­gyö­ke­rek­hez. Pár hónap­ja fel­rak­tam az aktu­á­lis vál­to­za­tot (már nem CM a soro­zat neve, hanem Foot­ball Mana­ger), és hét­vé­gen­te ját­szo­ga­tok. (Hét­köz­nap meg FIFA08-ot ját­szom Wii‑n, na és?) Fre­ne­ti­kus.

BL-döntő 2010-ben
Man­ches­ter Uni­ted — Ferenc­vá­ros 1–2

BL-döntő 2011-ben
Real Mad­rid — Ferenc­vá­ros 0–1

Gy.k.: én vagyok a Fra­di edző­je, és nyer­tem velük két Baj­no­kok Ligá­ját. Bocs.

Categories
foci

Focikvíz #2

Az NST csú­nya-rossz, nem rak­ták ki a focik­ví­z­emet… Nemes bosszút állok: itt a máso­dik! :)

Van egy meccs, amely szá­mun­ka első­sor­ban a halak­ról emlé­ke­ze­tes. Ezen a meccsen a ven­dég­csa­pat egyik játé­ko­sa teg­nap kupa­meccset ját­szott. A meccsen a házi­gaz­dák­nál ját­szott egy csa­tár, aki­nek a veze­ték­ne­ve egy sze­rep­lő kereszt­ne­ve­ként fel­tű­nik egy ’90-es évek­be­li ame­ri­kai film­tri­ló­gia első két részé­ben. E film­be­li kereszt­név­hez tar­to­zó veze­ték­név nagyon hason­lít egy egy­ko­ri válo­ga­tott focis­ta nevé­hez, aki ját­szott egy felejt­he­tet­len meccsen. Ezen a meccsen ját­szott egy Magyar­or­szág­gal szom­szé­dos ország szü­löt­te, aki­nek első pro­fi csa­pa­ta nem­rég még alkal­ma­zott egy magyar játé­kost. Ez a játé­kos abban a város­ban szü­le­tett, ami vala­mi sport­tól tel­je­sen füg­get­len dolog­ról hír­hedt. A város irá­nyí­tó­szá­mát meg­fe­lez­ve elju­tunk egy másik város­ba, ahon­nan most iga­zolt el egy játé­kos oda, ahon­nan egy hon­fi­tár­sunk köl­csön van adva egy másik csa­pat­nak, amit pon­to­san 59 évvel és 1 nap­pal azelőtt ala­pí­tot­tak, hogy meg­szü­le­tett vol­na egy nagy­sze­rű csa­tár. Vele tör­tént vala­mi, miköz­ben futott amel­lett a játé­kos mel­lett, aki pont hat évvel idő­sebb annál a játé­kos­nál, aki szin­tén ját­szott e fan­tasz­ti­kus kvíz ele­jén sze­rep­lő meccsen. Ő az első klub­csa­pa­tá­nál össze­sen annyi gólt rúgott, amely szám­ról eszünk­be jut­hat egy másik felejt­he­tet­len meccs. Idén hánya­dik évfor­du­ló­ját ünne­pel­het­jük ennek a meccs­nek?

Geri megint fel­ve­szi majd a fona­lat vala­hol a vége felé, és benyö­gi a meg­fej­tést. Kap majd egy sört, de ha meg­mon­da­ná az egész lán­co­la­tot, akkor egy tál­cát ötöt kap­na.

Categories
foci

Focikvíz #1

Van az NST, ami­nek elő­fi­ze­tő­je vagyok, és ott csi­nál­tak ilyen fut­ball kvízt, ami­nek a lénye­ge annyi, hogy lépés­ről lépés­re kell kita­lál­ni egy­re fur­má­nyo­sabb focis dol­go­kat, és aztán egy­szer­csak kide­rül a vég­ső válasz. Na, ez nekem nagyon tet­szett, úgy­hogy csi­nál­tam én is egy sajá­tot, amit elküld­tem az NST-sek­nek, de nem nagyon rea­gál­tak rá, hát köz­zé­te­szem itt.

Köze­leg a szil­vesz­ter. Az év utol­só nap­ján ünnep­li szü­le­tés­nap­ját az az edző, aki­nek első klub­já­nál jelen­leg egy angol lab­da­rú­gó sze­re­pel köl­csön­ben. E lab­da­rú­gó nevé­ből anag­ram­mát képez­ve három értel­mes (éke­ze­te­ket nem szá­mít­va) magyar szót kap­ha­tunk, amik közül az ABC-sze­rin­ti első egy magyar kapus veze­ték­ne­ve, az utol­só pedig egy kelet-magyar­or­szá­gi kohász­csa­pat­ra utal. E kohász­csa­pat 2002-ben szűnt meg, jog­utód­ja jelen­leg egy baj­nok­ság­ban sze­re­pel egy magyar klub B‑csapatával. Ugyan­ezen klub A‑csapata idén ját­szott a magyar kapus utol­só magyar­or­szá­gi csa­pa­tá­val, és az ered­mény meg­egye­zik a BL utol­só cso­port­for­du­ló­já­nak egyik meccsén szü­le­tett ered­ménnyel. Ezen a meccsen sár­ga lapot kapott egy játé­kos, aki pon­to­san ugyan­azon a napon szü­le­tett, mint egy angol hát­véd, aki jelen­leg egy angol klub­csa­pat mene­dzse­re. E csa­pat bece­ne­ve meg­egye­zik több, első osz­tá­lyú angol csa­pat bece­ne­vé­vel is, ame­lyek közül a baj­nok­ság pil­la­nat­nyi állá­sa sze­rin­ti utol­só előt­ti (csak e csa­pa­to­kat figye­lem­be véve, nem az össze­set!) egy fel­tö­rek­vő klub. Ige­nám, de hány éves a (csa­pat)kapi­tány?

Mivel a blo­gom összes olva­só­ja utál­ja a focit, ezért fel­ajánl­ha­tok a győz­tes­nek tet­sző­le­ges érté­kű aján­dé­kot, mond­juk 4 doboz Hei­ne­kent. Viszont nem ér tip­pel­get­ni, tel­jes leve­ze­tést várok a válasszal együtt. Haj­rá. (Úgy­is enyém marad a sör.)

Categories
foci politika

Tüntetééés, szurkolááás

Teg­nap sike­re­sen bele­ke­ve­red­tünk a bel­vá­ro­si dugó­ba — több száz­ezer ember­hez hason­ló­an. Iga­zán örül­nék egy olyan tör­vé­nyi sza­bá­lyo­zás­nak, misze­rint az így kiesett bevé­te­le­ket a fan­tasz­ti­kus híd­le­zá­rók­nak kel­le­ne pótol­ni­uk. Ki lehet szá­mol­ni, hogy mennyi­be fáj a rend­őrök, tűz­ol­tók stb. moz­gó­sí­tá­sa, készen­lé­te. Azt is hoz­zá lehet csap­ni, hogy mek­ko­ra vesz­te­sé­get jelent (az embe­rek­nek és az állam­nak) a mun­ka­hely helyett a dugó­ban, busz­meg­ál­lók­ban vára­ko­zás­sal töl­tött idő is. Kiván­csi len­nék, ez a 100 (200, 300, tök mind­egy) ember ki tudja‑e fizet­ni ezt. Ez az iga­zi kér­dés, mert hogy ezzel sem­mi értel­me­set nem értek el, az biz­tos. Maxi­mum azt, hogy megint vesz­tett az a bizo­nyos poli­ti­kai oldal pár tíz­ezer sza­va­zót, akik­nek már a tökük tele van ezzel az egész bohóc­ko­dás­sal (ld. Balázs).

Elke­se­rí­tő, hogy mennyi­re nincs válasz­tá­si lehe­tő­ség ma Magyar­or­szá­gon. Van a jobb, van a bal, és ennyi. Miért nin­cse­nek zöl­dek, mint pl. Német­or­szág­ban? Ha már két oldal van — ami néhány helyen pl. Ame­ri­ká­ban a repub­li­ká­nu­sok­kal és a demok­ra­ták­kal elég jól műkö­dik -, akkor miért nincs nor­má­lis poli­ti­kai harc? (Nor­má­lis alatt azt értem, hogy nem bal­fasz­ko­dás­ban kell egy­mást alul­múl­ni.)

No mind­egy, ez a magyar föld. Fél óra múl­va a Fra­di ját­szik Tökö­lön (tőlünk 5 km-re). KFOR hívott, de mivel ma olyas­mi nap van, mint­ha mun­ka­nap len­ne, ezért nem jön össze. Sebaj, Sport2‑n megy, nye­rünk (már­mint a Fra­di) 3 gól­lal.

Categories
foci

Szerda este meccs?

Néze­get­tem az Ein­tracht Frank­furt (első osz­tá­lyú foci­csa­pat) hon­lap­ját, erre látom, hogy jövő hét szer­dán ott­hon ját­sza­nak, és pont azt a Karls­ru­hét (szin­tén első osz­tá­lyú foci­csa­pat) fogad­ják, ahol Haj­nal Tamás (magyar válo­ga­tott focis­ta) ját­szik. Milyen len­ne már pont erre kimen­ni? Áh, úgy­sem jön össze.

Frankfurt - Karlsruhe

Categories
foci

Megin’ foci

Nem aka­rok fociblo­got írni, mert arra ott az NST.

Nem aka­rok híre­ket kom­men­tál­ni, mert arra ott a Break. (Na jó, a Break az tök más, de nem olva­sok hír­kom­men­te­ket. Viszont a Break az jó.)

Viszont akkor is tel­je­sen ledöb­ben­tem, ami­kor ma reg­gel meg­lát­tam, hogy lemon­dott José Mou­rin­ho, a Chel­sea mana­ge­re. (Itt vesz­tet­tem el olva­só­kö­zön­sé­gem tekin­té­lyes részét, akik nem tud­ják, hogy ki az a Mou­rin­ho, meg hogy mi az a Chel­sea. A José-ból lehet­ne min­den­fé­le mexi­kói szap­pan­ope­rák­ra asszo­ci­ál­ni, de nem.)

Ez azért meg­döb­ben­tő, mert vala­mi­ért sok­kal job­ban a Chel­sea-hez kötött­nek érez­tem őt, mint mond­juk Fer­gu­sont az MU-hoz. Nem mint­ha el tud­nám kép­zel­ni Ale­xet más csa­pat kis­pad­ján, de az ő távo­zá­sa már évek óta a leve­gő­ben lóg (már­mint­hogy vég­re nyug­díj­ba megy). Ez a “válás” meg nagyon fur­csa.

José Mourinho
(én az nso.hu-ról szed­tem ezt a képet, ők meg nem tudom, hon­nan)
Categories
élet foci

Kis esti foci

Teg­nap és ma is lap­to­pon foci­né­zés­sel telt az este. (Leg­alább­is nekem, Regi vala­mi­ért nem néz focit. Ezek a nők!) Ami külön szim­pa­ti­kus, az az, hogy az MTV maga is stream-el, így nem kell sem­mi­lyen machi­ná­lás ahhoz, hogy vala­ki neten keresz­tül élvez­ze a Bar­ca-Lyon‑t. Je.

Categories
foci

Video- és fociblog: hagyományteremtés

Tehát vol­tam teg­nap Fra­di-meccsen. Lehet, hogy velem van a baj, de iszo­nyat rossz volt. Nem tudom, miért, de a Fra­di hóna­pok óta sza­rul ját­szik.

Most csak ennyi. Inkább írom tovább a dip­lo­mát.

UPDATE
Nem megyünk ki szer­dán este hét­re a Fra­di — Lúzer FC meccs­re?:)