Most érkezett…

Pszt, egy szót se sen­ki­nek, de tudom a ma dél­utá­ni és esti meccs vég­ered­mé­nyét, illet­ve a mér­kő­zé­sek for­ga­tó­köny­vét.

Spa­nyol­or­szág — Orosz­or­szág: a spa­nyo­lok­ról csak annyit, hogy Raúl hiá­nya se most, se a kébőb­bi meccse­ken nem fog érződ­ni. Nincs itt egy Hen­ry, egy Can­na­va­ro, egy fél Leh­mann se, így aztán a hol­lan­dok mel­lett ők a nagy esé­lye­sek. Az oro­szok már a spájz­ban van­nak épít­het­nek az UEFA-kupát nyert Zenit­re, de a félel­me­tes spa­nyol garma­da ellen ők sem lesz­nek ele­gek. Tor­res rúg egyet, Güi­za rádup­láz (ha ját­szik), Ramos fejel egyet szög­let után, és Xavi vagy Ini­es­ta is bekö­szön (Decón sem lát­szott, hogy milyen rossz sze­zon­ja volt a Bar­cá­nak), ez pedig pon­to­san négy gól. Ahol pedig Iker kapus véd, ott nincs kapott gól.
Vár­ha­tó vég­ered­mény: 4–0

Görög­or­szág — Svéd­or­szág: az ola­szok­ról már elmond­tam, hogy még mi is elver­tük őket, ez ugyan­így igaz a görö­gök­re is. Ja, tudom, hogy négy éve mi volt, cím­vé­dők meg min­den, de egy csa­pat két­szer nem lép­het ugyan­ar­ra az arany­to­jást tojó tyúk­ra vélet­le­nül. Még a cso­port­ból se jut­nak túl, de ezt később sze­ret­tem vol­na elme­sél­ni, sebaj. A své­dek­nél Ibrahimovic kicsit sérült, mond­juk cse­ré­be ott van velük Lars­son, aki­nek “a leg­ki­sebb uno­ká­ját nem­rég avat­ták fel alez­re­des­sé”, ez nagy­ban minő­sí­ti az élet­ko­rát, de ettől még pisz­ko­sul jó csa­tár. Szó­val az a hely­zet, hogy a görö­gök kikap­nak, viszont cse­ré­be a své­dek nyer­nek. Lars­son sze­rez egy gólt, a cse­re­ként beál­ló Zla­tan (gyk. Ibra) pedig meg­fe­je­li (a szó szo­ros értel­mé­ben) eggyel az előnyt. A svéd kapu előtt nem lesz sem­mi külö­nös, a görö­gök impo­tens fut­ball­já­ra Isaks­son köz­hellyel vála­szol: beáll a kapu­ba, s véd. Ha, ha, ha.
Vár­ha­tó vég­ered­mény: 0–2

Este lehet cso­dál­koz­ni, hogy hogyan szi­vá­rog­ha­tott ki ez a két ered­mény…

Köti az EB‑t a karóhoz

Mos­ta­ná­ban biz­tos mil­li­ó­an blo­gol­ják meg, hogy sze­rin­tük milyen meccsek­nek milyen ered­mé­nyük lesz (jövő­be­lá­tás), illet­ve hogy az egyes meccsek ered­mé­nye­i­ről mi a véle­mé­nyük (múlt­ol­va­sás). Én ezt a ket­tőt kom­bi­ná­lom, meg­csa­va­rom, és elmon­dom, hogy mit tip­pel­tem az eddi­gi meccsek­re (és miért), meg hogy mi lesz. Szó­val a múlt­ra tip­pe­lek, és a jövőt pedig majd nem­so­ká­ra meg­mon­dom.

Svájc — Cseh­or­szág: ez nálam fix ket­tes volt, nyil­ván­va­ló, hogy a) a Sváj­ci­ak igye­kez­ni fog­nak majd; b) túl sok gólt nem kap­nak; c) a cse­hek azért rutin­ból behúz­zák a meccset. Innen­től kezd­ve én egy 0–1 és egy 0–2 között vacil­lál­tam (ha lett vol­na Rosic­ky, akkor 0–3). Tegyük hoz­zá, hogy a nyi­tó­meccse­ken a házi­gaz­da álta­lá­ban kikap, és kevés gól szü­le­tik.
Tip­pem: 0–1
Ered­mény: 0–1

Por­tu­gá­lia — Török­or­szág: orszá­gos egyes. CéRo­nal­do két gól­ját vár­tam, vala­mi lesi­pus­kás török gólt (vagy a szü­net utá­ni szi­esz­tá­ju­kat töl­tő, alvó védők között elfu­tó Niha­tot), meg még vala­mi szép por­tu­gál meg­ol­dást, ez így össze­sen 3–1.
Tip­pem: 3–1
Ered­mény: 2–0

Auszt­ria — Hor­vát­or­szág: az oszt­rá­kok gyen­gék, mint a sógo­ra­ik (gyk. a magya­rok), plusz házi­gaz­dák, plusz a hor­vá­tok lőt­ték a leg­több gólt a selej­te­ző­kön, innen­től kezd­ve nyil­ván­va­ló, hogy 0–2.
Tip­pem: 0–2
Ered­mény: 0–1

Német­or­szág — Len­gyel­or­szág: az iwi­wen nálam egyes volt, de aznap dél­után 2–2‑t érez­tem. A néme­tek jók, de a leg­utób­bi két EB‑t csú­nyán elnéz­ték. Azért két gól­ra jók (las­sú len­gyel bek­kek, ugye), a másik ket­tő meg abból jön ki, hogy a len­gye­lek­nek erős csa­pa­tuk és jó edző­jük van.
Tip­pem: 2–2
Ered­mény: 2–0

Romá­nia — Fran­cia­or­szág: iwi­wen nekem ket­tes, aznap dél­után meg 2–2. Fran­ci­ák jók, de ahol Thuram még játsz­hat, Tre­ze­gu­et nincs a csa­pat­ban, de Hen­ry igen, ott győ­ze­lem nem terem egy ilyen román csa­pat ellen, de ott van Gomis, aki­nek két­gó­los meccsen­kén­ti átla­ga van, szó­val ott figyel a két fran­cia gól. (És akkor Nas­ri­ról és Ben­zem­áról nem is beszél­tem, Ribéry-ről meg vég­képp.) A romá­nok­nál meg ott van a helyi int­ra­vé­nás Gera, a Mutu, ő bár­mi­kor, bár­ki­nek, bár­mennyit. Akár a fran­ci­ák­nak ket­tőt is.
Tip­pem: 2–2
Ered­mény: 0–0

Hol­lan­dia — Olasz­or­szág: válasz­tott iwi­wes csa­pa­tom a hol­land, sze­rin­tem meg­nye­rik az egész EB‑t, oszt jóna­pot. Az ola­szo­kon ugyan sokat len­dí­tett, hogy kiesett Can­na­va­ro a véde­lem töré­keny ten­ge­jé­ből, de a) jól­la­kot­tak a VB-győ­ze­lem után; b) nincs bun­da­bot­rány náluk, mint két éve; c) még mi is meg­ver­tük őket. A hol­lan­dok­nál meg ott egy Van der Saar, és annyi első kör­ben elég is. Sne­ij­der a meccs nap­ján lett annyi éves, mint amennyi én leszek szom­ba­ton, innen egye­ne­sen követ­ke­zik a nagy meg­le­pe­tés, a 2–1. Szo­ros, de sima, az ola­szok 0–2 után szé­pí­te­nek, de a hol­lan­dok azért behúz­zák.
Tip­pem: 2–1
Ered­mény: 3–0

Mennyi­vel izgibb így, mi? :)

A zsák meg a foltja

Igen! Igen! Igen!

Szó­val vég­re egy­más­ra talált az én ked­venc edzőm (Mou­rin­ho: akit min­den­ki utál) és az én ked­venc csa­pa­tom (Inter: aki­ket min­den­ki utál). Nincs is ennél szebb tör­té­net: az Inter tele van kül­föl­di­ek­kel; ren­ge­teg pénzt költ rela­tí­ve kevés ered­ménnyel (oké, nyer­tek most három baj­nok­sá­got egy­hu­zam­ban, de abból egyet zöld­asz­tal mel­lett, egyet meg nagy hen­di­kep­pel) — ’65-ben nyer­tek utol­já­ra BEK-et, ’98-ban UEFÁ‑t; kék-feke­ték; és még foly­tat­hat­nám az egye­se­ket taszí­tó dol­go­kat. Mou­rin­ho meg az über­ta­hó, nagy­ké­pű, maga­mu­to­ga­tó edző, aki a leg­jobb a vilá­gon, és saj­nos ezt tud­ja is magá­ról. Szó­val vég­re a jó edző került a jó kis­pad­ra, és ennél nincs is jobb hír mára. Ja, és ordas ter­vei meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz a hírek sze­rint kap kb. 60.000.000.000 forin­tot. Ennyi­ből meg lehet ven­ni CéRo­nal­dót kiló­ra!

Bibi megint

Múlt hét pén­te­ken megint fociz­tunk (és hol­nap is megyünk, juhé).

A foci­zás szá­mom­ra egész­ség­ügyi­leg nem jelent mást, mint hogy min­den áldott pén­te­ken vala­mi elrom­lik raj­tam. Az első 3 alka­lom­mal szép víz- vagy egyéb folya­dék­hó­lyag jelent meg a tal­pa­mon, amik szö­vet­kez­tek is egy­más­sal, és elő­for­dult, hogy a víz­hó­lyag alatt, miu­tán kipuk­kadt, meg­je­lent még egy víz­hó­lyag. Öröm az élet és az élsport. Viszont múlt héten már nem volt sem­mi­lyen víz­hó­lya­gos tör­té­nés, úgy néz ki, sike­rült vég­re ren­de­sen betör­nöm a cipő­met. Ennek örö­mé­re kap­csol­juk a Gold Cen­ter 2‑es pályá­ját, ahol éppen meccs folyik.

Jó estét, ked­ves foci­ba­rá­tok! Este három­ne­gyed 10 van, ide­á­lis idő­pont az aktív kikap­cso­ló­dás­ra vágyók­nak! Jelen­leg három a három ellen ját­sza­nak a fiúk, néz­zük csak, mi tör­té­nik a pályán.

Dézsi kap­ja a lab­dát, hát­tal a kapu­nak. Ügye­sen meg­tart­ja, köz­ben Mar­kert, az ellen­fél kapu­sa mögéro­han, és meg­pró­bál­ja elven­ni tőle a játék­szert. Dézsi cse­lez­ni pró­bál, majd inkább a sar­ka­zás mel­lett dönt … Jajj! Ez aztán fáj­ha­tott! Mar­kert a föl­dön, hatal­mas rúgást kapott a bal síp­csont­já­ra Dézsi­től, aki­nek a sar­ka­zá­sa nem sike­rült túl jól … Áll a játék, Mar­kert ápo­lást kér­ne, ha len­ne orvos, így viszont csak a föl­dön fet­reng … Micso­da?! Fel­áll?!?! Egy ekko­ra rúgást köve­tő­en … ! Úgy lát­szik, Mar­kert tud­ja foly­tat­ni a játé­kot, bár erő­sen sán­tít-biceg! Micso­da sport­em­be­ri tar­tás, mek­ko­ra lel­ki­erő! Nem vélet­len, hogy Mar­kert­re sze­met vetett az olasz Inter­naz­io­nale, akik Mate­raz­zi pót­lá­sá­ra keres­nek egy meg­bíz­ha­tó bal­lá­bas védőt …

Szó­val ez volt. És ez lett belő­le:

Láb

A rossz fény­vi­szo­nyok miatt nem lát­szik, de iga­zá­ból ilyen sár­gás-bar­nás, de volt már ilyen kékes-zöl­des is. Aki nem tud­ja elkép­zel­ni, az írjon, és meg­adom az RGB (Balázs­nak CMYK) szín­tar­to­mányt.

Magyarszki szelekcioni (ungarese selecao)

Van itt ez, ni: http://www.nemzetisport.hu/cikk.php?cikk=179461

Mivel leg­újabb kuta­tá­sa­im ered­mé­nye­kép­pen kide­rült, hogy ren­ge­teg (~1, én) foci­druk­ker olvas­sa a blo­go­mat, hát ezt a témát most szé­pen meg­lo­vag­lom.

Ha én len­nék Erwin (foci, nem krav-maga), akkor ezt csi­nál­nám:

              Szalai   Németh

     Huszti   Vadócz   Buzsáky   Gera

     Bodor    Juhász   Tímár     Bodnár

                  Gulácsi

Ha focista lennÁk …

Én olyan szí­ve­sen let­tem vol­na világ­sztár focis­ta, hogy még. Rúg­nám a gólo­kat, sze­rel­ném az ellen­fe­le­ket, fel­fut­nék a szög­le­tek­nél — már ha mi rúg­juk, mert egyéb­ként a rövid kapu­fá­nak dől­nék.

És per­sze átci­káz­nék az egész pályán, mint teg­nap Theo Wal­cott. Egy­sze­rű­en hihe­tet­len.

UPDATE 4: a video­meg­osz­tók bekap­has­sák.

Rendszeres foci

Huh, teg­nap is fociz­tunk egy jót, mely­nek ered­mé­nye­kép­pen ma víz­hó­lyag lett a kiszúrt víz­hó­lya­gom alatt — mind­ezt meg mind a két tal­pa­mon pro­du­kál­va. Sebaj!

Szó­val aki sze­ret­ne kis­pá­lyán (ami kisebb, mint a kézi­lab­da­pá­lya, hát még a kapu milyen kicsi!) fociz­ni, és még nem irat­ko­zott fel a fan­tasz­ti­kus Goog­leG­ro­ups-os cso­por­tunk lis­tá­já­ra, viszont sze­ret­ne, az meg­te­he­ti. Itt van a még fan­tasz­ti­ku­sabb fel­irat­ko­zós cuc­cos.

E‑mail:
Cso­port meg­lá­to­ga­tá­sa

0–1

Teg­nap a Fra­di, ma meg a válo­ga­tott kapott ki ennyi­re. Mind­ket­tő meccset töb­bé-kevés­bé végig­szen­ved­tem.

Fra­di: 10 perc alatt kap­tunk egy gólt, első fél­idő­ben nem rúg­tunk kapu­ra. Aztán beállt Lisz­tes (tény­leg olyan a kis kopasz folt­já­val, mint Zida­ne), és elkez­dett ötle­te­sen ját­sza­ni a csa­pat. Jó, hogy kicsit ciki egy másod­osz­tá­lyú angol csa­pat máso­dik gar­ni­tú­rá­já­tól kikap­ni, de maga a játék nem volt annyi­ra rossz. Ha így ját­sza­na min­den meccsen a Fra­di — füg­get­le­nül attól, hogy a Shef­field Uni­ted az ellen­fél, vagy pedig a Mező­kö­vesd, akkor biz­tos, hogy fel­jut­nak idén. Ami tovább­ra sem túl szív­de­rí­tő: az öre­gek jók, a fia­ta­lok meg olyan, khm, sem­mi­lye­nek. Nem len­ne ez baj, ha Lip­cse­i­nek, Dra­gó­ner­nek, Vin­c­ze Ottó­nak vagy az iste­ni Lisz­tes Krisz­ti­án­nak len­ne még 10 jó éve, de hát ez nem túl való­szí­nű. Sebaj, nyer­jük meg a másod­osz­tályt, aztán majd jöhet Agü­e­ro, Mes­si, Krkic és a töb­bi fia­tal, akik alig vár­ják, hogy a Fra­di­ban ját­sza­nak.

Válo­ga­tott: 80 perc után volt meg az első kapu­ra lövés, nevet­sé­ges gólt kap­tunk. A tak­ti­ka kész röhej, a játé­ko­sok jó része tel­je­sen alkal­mat­lan a rájuk bízott (?) fel­adat­ra. Vár­hi­di men­jen el haj­mo­dell­nek, vagy répát kapál­ni, nekem tel­je­sen mind­egy, de mon­ny­on le most. Tőzsér három éve nem ért lab­dá­hoz, Vass men­jen el hosszú­táv­fu­tó­nak, Vanc­zák tanul­jon meg fut­ni vég­re, Zsi­dai és Csiz­ma­dia fes­tes­sék be a haju­kat, Pris­kin nőjön fel, Juhász gon­dol­kod­jon, Fülöp mutas­son be bra­vú­ro­kat, Tisza men­jen vissza a nevet­sé­ges Újpest­be (hogy a franc­ba lehet válo­ga­tott egy ennyi­re for­mán kívü­li játé­kos???), a töb­bi­ek marad­hat­nak. Pfúj.

Kispályás foci!

Teg­nap vol­tunk fociz­ni a Gold­ban. Csak öten, de így is nagyon jó volt.

Nem az ered­mény és a tel­je­sít­mény szá­mít, de azért sze­ret­ném meg­je­gyez­ni, hogy 13 gólt rúg­tam. Köszö­nöm.

Jövő héten is lehet, hogy lesz vala­mi. Sza­vaz­za­tok itt: Doodle.ch!

Fújpest

Sze­ret­nék rövi­den meg­em­lé­kez­ni az álta­lam nagy­ra­be­csült (not) és sze­re­tett (not) Újpest FC leg­utób­bi 4 meccsen elért 4 vere­sé­gé­ről, illet­ve az ezek­re vonat­ko­zó 3–17-es gól­kü­lönb­ség­ről.

, , !