Kategória: munka

 • Munka előtt

  A mai nap hatal­mas rohan­gá­lás­sal és intéz­ke­dés­sel telt. START-kár­tya és erköl­csi bizo­nyít­vány igény­lé­se, diák­hi­tel tör­lesz­tés beje­len­té­se, de min­de­nek­előtt sze­mé­lyi iga­zol­vány beszerzése… Én nem iga­zán értem, hogy 14 éves kor­ban miért 4 évre kap­tam sze­mé­lyit, de anno ’98-ban 2002-ben, mikor lejárt, bosszú­ból nem igé­nyel­tem újat. Azóta nincs. Van helyet­te útle­vél meg jogo­sít­vány, diák­iga­zol­vány és most már…

 • Yuppieblog: Kész…

  Vég­re készen van ez a búval ked­ves dip­lo­ma­terv. Kicsit kés­tem, kicsit nem olyan, mint a töb­bi­e­ké, kicsit hosszú, de leg­alább kész. Nem hit­tem vol­na ezelőtt két és fél hónap­pal, hogy ez lesz belő­le. Most így vissza­néz­ve töb­bet tanul­tam magam­ról és úgy en bloc az egye­tem­ről, mint a koráb­bi évek­ben összesen. Az oldal­szám­ról… Ami­kor elkezd­tem, meg­cé­loz­tam…

 • Brókerblog: az első hét vége

  Nos, követ­ke­zik két nap, ami­kor — hála az égnek — nem fogunk azon izgul­ni, hogy mit csi­nál a MOL, miért esik ez a sze­ren­csét­len Syner­gon, meg hogy mi az a pia­ci ár. Az a hatal­mas sze­ren­csénk, hogy ez egy kife­je­zet­ten jó hét volt. Sem­mi hatal­mas krach, sem­mi nem­ze­ti ünnep (bár mond­juk azt sze­re­ti a BUX), az…

 • Tréd, déjtréd, meg ilyen hülyeségek

  Ugyan a Word­Press irány­el­vei sze­rint egy poszt címé­be soha nem kerül­het csú­nya szó, még­is meg­pró­bál­ko­zom. Ha hol­nap eze­ket a soro­kat a szám­ból hall­já­tok, akkor utol­ért WPad­min bosszúja. A mai nap min­den­fé­le fel­nőt­tes dolog­ról szólt. Nem, most nem poresz­ra gon­do­lok. Kez­dő­dött azzal, hogy írtam vagy 5 oldalt abba, amit mások dip­lo­ma­mun­ká­nak nevez­nek, de én álta­lá­ban csak…

 • Színház meg ilyenek

  A mai nap az egye­tem-szín­ház-tőzs­de három­szög körül ját­szó­dott: vol­tam órán, vol­tam szín­ház­ban, nyer­tem a tőzsdén:) Az egye­te­mi más­fél óra tanul­sá­ga: ne csalj a tőzs­dén, mert kirúg­nak a tőzs­dés játék­ból, plusz még a PSZÁF is meg­ha­rag­szik rád, ami meg köz­tu­dot­tan majd­nem olyan jó, mint­ha mond­juk az APEH ten­né ugyan­ezt. Volt egy nagy­sze­rű tip­pe­lé­ses játék is, leírom,…

 • Az első tőzsdei nap

  Igen, a mai nap­pal meg­kez­dő­dött a Tőzs­dei spe­ku­lá­ció c. tárgy­hoz kap­cso­ló­dó tőzs­dei játék keres­ke­dé­si része. Ennek lénye­ge az, hogy a saját pén­zed­del ját­szol. Cse­ré­be viszont saját magad­nak kere­sel pénzt, ráadá­sul a tárgy­nak köszön­he­tő­en ehhez nagy segít­sé­get kapsz (olcsó tranz­ak­ci­ók, ingyen real-time ada­tok). Ezt csak azért írtam le, mert az ember a saját stan­da­lo­ne blog­já­ban nem…