Kategória: vicc

 • A szmájli

  Még csak feb­ru­ár van, és már meg is van az első idei poszt. Teg­nap vol­tak nálunk ven­dé­gek. Kata és Zizi jó nagyot ját­szot­tak a gye­re­kek­kel, el is fárad­tak ala­po­san. Kata meg­le­he­tő­sen zeher­nyés lesz egy idő után, ami­kor az álmos­sá­ga elér egy bizo­nyos, kri­ti­kus szin­tet. Ilyen­kor tet­sző­le­ges, nem várt és nega­tív ese­mény hatá­sá­ra nem túl ked­ve­sen rea­gál,…

 • Bogyó és Babóca a valóságban

  Évek óta olva­sunk Bogyó és Babó­cát a gye­re­kek­nek. 5 éves koruk­ra las­san leszok­tak róla, kinőt­ték sze­ren­csé­re. Nem tudom, hány B&B‑mese van össze­sen, de annyi­fé­lét lát­tam már, olyan vál­to­za­tos fel­ál­lá­sok­ban sze­re­pel­nek a rova­rok és egyéb állat­faj­ták, hogy azt egy köze­pe­sen tehet­sé­ges Pri­vate Gold-ren­de­ző is meg­iri­gyel­het­né. Két dolog zavart rettentően: A sze­rep­lők hol akko­rák, mint iga­zá­ból (ld.…

 • Ez Svájc

  Miki (30) szto­ri­ja, és nekem annyi­ra tet­szett, hogy muszáj leje­gyez­nem. Mivel a tör­té­net tele van sze­rep­lők­kel, ezért ilyen drá­mai módon (már­mint úgy, mint egy drá­má­nál) fel­so­ro­lom, hogy kik lesz­nek benne.  — Miki, aki magya­rul és ango­lul beszél  — Vali, aki magya­rul és néme­tül beszél  — A bol­gár, aki­nek a fele­sé­ge kínai (a fele­ség nem sze­re­pel a tör­té­net­ben), nem beszél…

 • Meglepetés

  Bizo­nyá­ra sokan elgon­dol­koz­tak már azon, hogy milyen arcot vág Regi akkor, ami­kor egy békés szer­da esté­re Xbox One Fifa 14-ezést szer­ve­zek magam­nak, a für­de­tést még ott­hon töl­töm, de utá­na lát­vá­nyo­san nem aka­rok még este 8 óra­kor elin­dul­ni, sőt, egy egész órát várok fölös­le­ge­sen, lát­vá­nyo­san unat­koz­va, de egy­re gyak­rab­ban néz­ve az órá­mat, majd nagy nehe­zen elin­du­lok,…

 • The Rong way to do Agile

  Jövő héten megyek Scrum Alli­ance-os tré­ning­re, majd mesé­lek róla, de nem is ez az érde­kes. Vala­hol talál­tam egyet a len­ti vide­ók közül, és annyi­ra meg­tet­szett, hogy meg­néz­tem min­det. Ha vala­ki­nek van 5 fölös per­ce, akkor aján­lom eze­ket, mert igen vic­ces mindegyik. Spe­ci­fi­ca­tions Team Struc­tu­re Plan­ning Stand-ups Ret­ros­pec­ti­ves Érde­kes lehet az Atlas­si­an­nál dol­goz­ni, biz­tos water­fall­ban dol­goz­nak,…

 • A leves

  Nem annyi­ra új, talán már más­fél hete is, hogy tör­tént, azért megosztom. Ott­hon vol­tunk, Magyar­or­szá­gon, anyó­so­mék­nál (szer­vusz, Évi!), Gödön. A lányok ebéd­re levest kap­tak, ami — szo­kás sze­rint — nagy­já­ból egyen­lő arány­ban került elosz­tás­ra az asz­ta­lon, a ruhá­za­tu­kon, a gyom­ruk­ban és a föl­dön. Tör­té­ne­tünk szem­pont­já­ból az utób­bi (a föld) az érde­kes, konk­ré­tab­ban a pad­lót borí­tó…