Kategória: vicc

 • Rózsabokor legyilkolása — CHECK

  Lin­dá­val kimen­tünk a kert­be, és elő­re meg­fon­tolt szán­dék­kal meg­öl­tük a rózsa­bok­rot. Egy ekko­ra rózsá­val a kert nem kife­je­zet­ten gye­rek­biz­tos, mikor leg­utóbb két kis kölök fut­ká­ro­zott fel-alá, per­cen­ként akadt fenn hol egyi­kük, hogy mási­kuk. (Mond­juk addig leg­alább Lin­da pihen­he­tett, mert őt kergették.) Rég volt már JS-es fotó­cse­re, tehát tes­sék a kép­re men­ni egérrel. Lin­da, a rózsa­bo­kor­evő […]

 • PIXmania — a hely, ahol ingyen vásárolhatsz

  Az aláb­bi tör­té­net velem esett meg, min­den sza­va igaz, kiszí­ne­zést, fer­dí­tést, csúsz­ta­tást sehol sem tartalmaz. Regi egy koráb­ban elej­tett meg­jegy­zé­sé­ből arra a követ­kez­te­tés­re jutot­tam, hogy szá­má­ra ide­á­lis aján­dék len­ne egy mik­rosz­kóp. Néze­get­het­ne vele min­den­fé­le anya­go­kat, Lin­da sző­rét, ha újra meg­tet­ve­se­dik, akkor Lin­da tet­vét stb., szó­val csu­pa izgal­mas dol­got. Egy új világ tárul­hat­na fel így a […]

 • Hidegen tekerek

  Itt van az ősz, a hideg idő, viszont itt van az őszi BAM (gyk. Brin­gázz a Mun­ká­ba) is, tehát nye­reg­be kell pattanni! Nyá­ron egy­sze­rű a brin­gás dol­ga: cipő, boka­zok­ni (az a menő!), rövid­ga­tya, póló, sisak, kesz­tyű, és már mehe­tünk is. Beérsz a mun­ká­ba, gyor­san lezu­hany­zol, átöl­tö­zöl, és kisi­mult arc­cal ter­me­led a GDP‑t. Ugyan­ez hidegben, kis­sé […]

 • Magyar Királyság

  Ezt a “vic­cet” még Sch­ne­i­der Bélá­tól, gim­ná­zi­u­mi magyar­ta­ná­rom­tól hal­lot­tam elő­ször, és ma meg­ta­lál­tam a sajt­ké­szí­tő blo­gon. Elra­kom, hogy meglegyen :) I. Világ­há­bo­rú, Magyar­or­szág hadat üzen az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok­nak. Az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­ter meg­kér­de­zi a magyar nagykövetet.  — Magyar­or­szág. Hol is van az?  — Mi egy közép-euró­pai király­ság vagyunk.  — Király­ság. És ki a királyuk?  — Nincs kirá­lyunk, […]

 • FIFA World Cup 2010 — jóslatok

  Höl­gye­im, ura­im, már csak pár óra van hát­ra, és kez­de­tét veszi a foci VB. Akit érde­kel, annak eláru­lom az összes meccs vég­ered­mé­nyét (sic!), a világ­baj­no­kot, érme­se­ket, egy­szó­val min­den titkot. Csap­junk is bele rög­vest a lecsó­ba, ez a tip­pem a cso­por­tok végeredményére: A cso­port Ahogy lát­szik, nem nagyon bízom a hazai pálya elő­nyé­ben… Abban sem, hogy […]

 • Nyugta

  Még kará­csony előtt vol­tunk a Saturn­ban. Ven­ni akar­tunk tévé­ká­belt, de nem ám csak így, hanem úgy, hogy már koráb­ban vet­tem kábelt, csak rosszat. Szó­val irány a vevő­szol­gá­lat, vissza­ve­tet­jük a rossz kábelt, irány a kábel­osz­tály, lepe­csé­tel­tet­jük a kre­dit szám­lát, és már kez­dőd­het is a vásárlás! A gond a kasszá­nál tör­tént: pénz­tá­ros téve­dés­ből két­szer adta meg egy­más […]

 • Kő, papír, olló, gyík, Spock, Britney, sör

  Nem aka­rok ide­gen tol­lak­kal ékes­ked­ni, úgy­hogy elő­re köz­löm, hogy az aláb­bi­a­kat nem én talál­tam ki, csak köz­löm, mert tet­szik. Ha vala­ki­nek nem tet­szik, akkor vegye le az ingét. Szó­val, kezd­jük talán ott, hogy van a jó öreg kő-papír-olló játék. Min­den­ki isme­ri, két­sze­mé­lyes “tár­sas­já­ték”, nem kell hoz­zá sem­mi, csak két (egy-egy) kéz. Én anno még lovas­tá­bor-baj­nok­sá­got is […]

 • Arab “MTV

  Nász­utas élmé­nye­in­ket szép las­san fel­dol­goz­zuk, meg úgy­is rég blo­gol­tam — kezd­jük el! Biz­to­san van arab kiadás az MTV-ből, de azt Egyip­tom­ban mi nem lát­tuk. Volt viszont egy csa­tor­na, ami hason­ló téma­kör­ben funk­ci­o­nál. Sem­mi ext­ra, sok klip megy, néhány jó ötle­tük van (pl. külön­bö­ző együt­te­sek azo­nos című szá­ma­it lead­ják egy­más után). Ami meg­ma­ra­dós: saját rek­lá­űm­ja­ik. Nem lövöm […]

 • 15mp, mi?

  Sza­vaz­ni lehet itt (zizz.hu), de inkább talán mégse. A for­ga­tás alatt sen­ki sem sérült meg. A hüvelyk­uj­jam magá­tól is vissza­haj­lik ennyi­re, a töb­bi csak show. Figyel­jük a sapkámat!

 • G

  Ezzel a vide­ó­val pályá­zok éle­tem máso­dik break.com-os $400-jára.