Magyar Királyság

Ezt a “vic­cet” még Sch­ne­i­der Bélá­tól, gim­ná­zi­u­mi magyar­ta­ná­rom­tól hal­lot­tam elő­ször, és ma meg­ta­lál­tam a sajt­ké­szí­tő blo­gon. Elra­kom, hogy meg­le­gyen :)

I. Világ­há­bo­rú, Magyar­or­szág hadat üzen az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok­nak. Az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­ter meg­kér­de­zi a magyar nagy­kö­ve­tet.
 — Magyar­or­szág. Hol is van az?
 — Mi egy közép-euró­pai király­ság vagyunk.
 — Király­ság. És ki a kirá­lyuk?
 — Nincs kirá­lyunk, kor­mány­zónk van. Vitéz Nagy­bá­nyai Hor­thy Mik­lós ten­ger­nagy úr őfő­mél­tó­sá­ga.
 — Áh, tehát Önök egy ten­ger­par­ti ország!
 — Nem.
 — Hogy őszin­te legyek, nem egé­szen értem, miért akar­nak had­ba lép­ni elle­nünk. Van eset­leg az USÁ-val szem­ben terü­le­ti köve­te­lé­sük?
 — Nincs.
 — Vala­mi­lyen más ország­gal szem­ben?
 — Igen. Szlo­vá­ki­á­val, Romá­ni­á­val.
 — Értem. És azok­nak is hadat üzen­tek?
 — Nem, ők a szö­vet­sé­ge­se­ink.

FIFA World Cup 2010 — jóslatok

Höl­gye­im, ura­im, már csak pár óra van hát­ra, és kez­de­tét veszi a foci VB. Akit érde­kel, annak eláru­lom az összes meccs vég­ered­mé­nyét (sic!), a világ­baj­no­kot, érme­se­ket, egy­szó­val min­den tit­kot.

Csap­junk is bele rög­vest a lecsó­ba, ez a tip­pem a cso­por­tok vég­ered­mé­nyé­re:

A cso­port
Ahogy lát­szik, nem nagyon bízom a hazai pálya elő­nyé­ben… Abban sem, hogy Dom­e­nech, min­den idők leg­gyen­gébb fran­cia szö­vet­sé­gi kapi­tá­nya bár­mit is tud­jon csi­nál­ni min­den idők leg­gyen­gébb fran­cia válo­ga­tott­já­val (bocs, Franck, de egy fecs­ke nem csi­nál nya­rat). Uru­guay a csa­tá­ra­i­ban, Mexi­kó meg úgy álta­lá­ban a viszony­lag meg­bíz­ha­tó kere­té­ben bíz­hat, mind­két ország­nak sze­rin­tem elég lehet ez a nyol­cad­dön­tő­höz.

B cso­port
Úgy tip­pe­lem, az argentínok iga­zá­ból meg sem izzad­nak, és simán, 100%-osan kerül­nek tovább a cso­port­ból. A töb­bi csa­pa­tot annyi­ra egy­for­má­nak tar­tom, hogy sze­rin­tem kör­be­dön­tet­le­nez­nek egy­más­sal, és az fog dön­te­ni, kinek rúg keve­seb­bet Mes­si. Hogy mire lehet elég a három győ­ze­lem Argen­tí­ná­nak? Az egye­nes kiesé­ses rész­nél eláru­lom… :)

C cso­port
Rövi­den: akik tud­nak ango­lul, tovább­men­nek. Ang­lia ebben a cso­port­ban egy­ér­tel­mű favo­rit, simán nye­rik az összes meccset, talán még gólt sem kap­nak. Az ame­ri­ka­i­ak meg tud­ják ver­ni a másik két csa­pa­tot, így pedig sima ügy a leg­jobb 16. Ez lesz a leg­si­mább cso­port mind közül, sze­rin­tem.

D cso­port
Német első, szerb máso­dik helyet prog­nosz­ti­zá­lok. Disz­nó­hú­zó­ék (gyk. Sch­we­ins­teiger) vala­hogy min­den VB-re/EB-re össze­kap­ják magu­kat, és tegyük még azt is hoz­zá, hogy egy elég erős Bayern-re épít­het­nek idén. A szer­bek jó for­má­ban van­nak, övék a leg­ma­ga­sabb csa­pat (és játé­kos: sze­va, Zsi­gics), és ez dönt­het Ghá­na ellen. Az auszt­rá­lok hiá­ba ruk­kol­nak elő jóné­hány tak­ti­kai újdon­ság­gal (pl. Kewell egy ken­gu­ru erszé­nyé­ből ugrik majd elő szög­le­tek­nél), keve­sek lesz­nek ide.

E cso­port
A két évvel ezelőt­ti favo­ri­tom (Hol­lan­dia) könnye­dén jut tovább, csak Eto’o-ékkal dön­tet­le­nez­nek le. (Sne­ij­der vs. Eto’o, még ha nem is talál­koz­nak majd sok­szor a pályán, nya­mi.) Kame­run is tovább­megy, Japán és Dánia viszont kéz a kéz­ben utaz­nak haza. Ez is elég sima cso­port lesz.

F cso­port
Rég volt ennyi­re gyen­ge az olasz válo­ga­tott, de vol­tak akko­ra máko­sok, hogy egy olyan cso­port­ba kerül­tek, ami­ben még Magyar­or­szág is ver­seny­ben lehet­ne a tovább­ju­tá­sért. Sovány olasz győ­zel­mek­kel és paraguay‑i máso­dik hellyel szá­mo­lok, az új-zél­an­di­ak és a Magyar­or­szá­gon rend­kí­vül nép­sze­rű szlo­vá­kok meg szé­pen elkö­szön­nek Dél-Afri­ká­tól, és meg sem áll­nak hazá­ig.

G cso­port
A halál­cso­port. Nem, ez nem elég hatá­sos. A Halálcso­port! Itt aztán lesz harc ren­de­sen, bár a bra­zi­lok sze­rin­tem simán nye­rik a cso­por­tot, a ‘fánik és Céro­nal­do­ék jól meg­küz­de­nek majd egy­más­sal, sze­rin­tem Drog­ba örül a végén. Észak-Kore­á­tól nagy meg­le­pe­tést várok: lesz egy egész rúgott gól­juk :)

H cso­port
Az über­fa­vo­rit spa­nyo­lok nye­rik a cso­por­tot, mint Nadal a Roland Gar­rost. Svájc a deguk szü­lő­ha­zá­já­val (gyk. Chi­le) nagy csa­tát vív, a bics­ká­sok jobb gól­kü­lönb­ség­gel tovább­men­nek. Hon­du­ras nem sze­ret­né, hogy az auszt­rá­lok egye­dül legye­nek pont és rúgott gól nél­kül, ezért erős haj­rá­val bejön­nek a 32. hely­re.

Ezt várom az egye­nes kiesé­ses sza­kasz­tól:

Nyol­cad­dön­tők
Mexi­kó kive­ri Dél-Kore­át, mint schön­her­zes pén­tek estén­ként a …, hagy­juk. Az ango­lok még átjut­nak a szerb falon kis nehéz­sé­gek árán. Hol­lan­dia lazán inté­zi el Paraguay‑t, akik ekkor bán­ják meg vég­leg, hogy nem reak­ti­vál­ták José Luis Félix Chi­la­vert Gonz­ál­ez nevű, alig 44 éves cso­da­ka­pu­su­kat. A bra­zi­lok hason­ló sima­ság­gal ejtik ki a svej­ci ver­seny­ző­ket, Argen­tí­na pedig a dél-ame­ri­kai der­bin szo­mo­rít­ja az Uru­guay-druk­ke­re­ket. A néme­tek meg­szen­ved­nek a jen­kik­kel, de tizen­egye­sek­kel tovább­jut­nak, az ola­szok meg pont így buk­nak el Kame­run ellen. (Eto’o‑t úgy vár­ják majd Milá­nó­ban, mint Trezeguet‑t Tori­nó­ban a 2000-es EB után.) A spa­nyo­lok pedig végül elbú­csúz­tat­ják Ele­fánt­csont­par­tot.

Negyed­dön­tők
A nyol­cad­dön­tős sikert túl sok tequi­lá­val ünnep­lik a mexi­kó­i­ak, így Roo­ney-ék meg­álljt paran­csol­nak nekik. A hol­lan­dok meg­mu­tat­ják Bra­zí­li­á­nak, mi az iga­zi foci, Dun­ga lemond, Kaká vissza­vo­nul. A néme­tek meg­mu­tat­ják Argen­tí­ná­nak azt, hogy nem árt, ha egy válo­ga­tott­nál szö­vet­sé­gi kapi­tány dol­go­zik edzői képe­sí­tés­sel, nem pedig egy poca­kos drog­dí­ler. A spa­nyo­lok pedig meg­mu­tat­ják az ele­fán­tok­nak, hogy mer­re van észak.

Elő­dön­tők
Ang­lia len­dü­le­te egé­szen idá­ig kitart, azon­ban sze­rin­tem a hol­lan­dok­nak egy­sze­rű­en erő­sebb csa­pa­tuk van. Ha 10 Roo­ney és 1 Sea­man James (haha!) len­ne náluk, akkor nyer­het­né­nek, de így nem, bocs, Komcsy! A spa­nyo­lok meg­iz­zad­nak ala­po­san, de azért legyű­rik a néme­te­ket, akik hiá­ba van­nak 11-en, és hiá­ba néme­tek, még­sem nyer­nek.

Bronz­meccs
A csa­ló­dott Ang­lia tizen­egye­sek­kel kikap a török néme­tek­től, a leg­unal­ma­sabb meccs lesz, amit vala­ha TV‑n adtak. A tizen­egyes­pár­baj a 22. kör­ben vég­ző­dik, ami­kor James elun­ja az egé­szet, és a saját háló­já­ba sar­kaz­za Butt feje­sét.

Dön­tő
Ins­tant klasszi­kus meccs lesz, h.u. 3–3, aztán a bün­te­tők­nél kide­rül, miért Casil­las a tor­na leg­jobb kapu­sa. A végén Iker (érted!) kló­noz­za magát Sne­ij­der lövé­sé­nél, és a leve­gő­ben ket­tő­sza­ka­dó lab­da mind­két felét a kapu­fá­ra tol­ja. Tor­res annyi­ra örül, hogy egé­szen Milá­nó­ig fut, aztán ha már ott van, haza se megy töb­bet Liver­pool­ba. Del Bos­que bol­do­gan borot­vál­ja le a baju­szát és a szem­öl­dö­két, ami­ket aztán egy­más­sal meg­cse­rél­ve vissza­ra­gaszt az arcá­ra, nagy különb­ség nem lát­ha­tó. Spa­nyol­or­szág az EB után VB‑t nyer, hur­rá!

Nyugta

Még kará­csony előtt vol­tunk a Saturn­ban. Ven­ni akar­tunk tévé­ká­belt, de nem ám csak így, hanem úgy, hogy már koráb­ban vet­tem kábelt, csak rosszat. Szó­val irány a vevő­szol­gá­lat, vissza­ve­tet­jük a rossz kábelt, irány a kábel­osz­tály, lepe­csé­tel­tet­jük a kre­dit szám­lát, és már kez­dőd­het is a vásár­lás!

A gond a kasszá­nál tör­tént: pénz­tá­ros téve­dés­ből két­szer adta meg egy­más után a kre­di­tes össze­get, így a nyug­ta tanú­sá­ga sze­rint sike­rült majd’ 37 mil­lió forint kész­pénz­zel fizet­nünk. Saj­nos ész­re­vet­te a hibát, és nem adott vissza…

Kő, papír, olló, gyík, Spock, Britney, sör

Nem aka­rok ide­gen tol­lak­kal ékes­ked­ni, úgy­hogy elő­re köz­löm, hogy az aláb­bi­a­kat nem én talál­tam ki, csak köz­löm, mert tet­szik. Ha vala­ki­nek nem tet­szik, akkor vegye le az ingét.

Szó­val, kezd­jük talán ott, hogy van a jó öreg kő-papír-olló játék. Min­den­ki isme­ri, két­sze­mé­lyes “tár­sas­já­ték”, nem kell hoz­zá sem­mi, csak két (egy-egy) kéz. Én anno még lovas­tá­bor-baj­nok­sá­got is nyer­tem e ver­seny­szám­ban, büsz­kén hány­ko­ló­dik vala­me­lyik sarok­ban az erről készült okle­vél ott­hon. A kő-papír-olló gyen­gé­je az, hogy igen unal­mas rövid idő után, elég nehéz ben­ne tak­ti­káz­ni, mivel elég kevés a lehe­tő­ség, illet­ve nem támo­gat­ja a mul­ti­player-üzem­mó­dot.

Van egy soro­zat, The Big Bang The­ory a neve, én nem isme­rem, de néhány isme­rő­söm (hel­lo, Sza­ki!) igen. Abban állí­tó­lag kiter­jesz­tet­ték a kő-papír-ollót még két esz­köz­zel, név sze­rint a gyík­kal és Spock-kal. Így már lehet töb­ben is ját­sza­ni, több tak­ti­kai vari­á­ció van stb. Ezt a tovább­fej­lesz­tést fej­lesz­tet­te tovább megest csak Sza­ki, Lóri és Annus­ka (őket úgy­sem isme­ri­tek, de azért leír­tam a nevü­ket, hogy fenn­ma­rad­ja­nak örök­re, egyéb­ként meg — hel­lo!). Két újabb esz­köz lett imp­le­men­tál­va, még­pe­dig Brit­ney és a sör.

Namár­most úgy áll a hely­zet, hogy van egy töké­le­tes gráf, csú­csa­i­ban az esz­kö­zök. Min­den esz­köz legyőz 3 mási­kat, és kikap 3 másik­tól, így min­den oké rövi­den.

A sza­bá­lyok, avagy mi -> miket győz le (és hogyan)
-> olló (kicsor­bít­ja)
        -> sör (össze­tö­ri az üve­get)
        -> gyík (kila­pít­ja)

papír -> Spock (meg­cá­fol­ja)
        -> kő (bete­rí­ti)
        -> Brit­ney (nem ír róla)

olló -> papír (elvág­ja)
        -> gyík (levág­ja a far­kát)
        -> Brit­ney (levág­ja a nyel­vét)

gyík -> Spock (meg­mér­ge­zi)
        -> papír (össze­gyű­ri)
        -> sör (bele­pi­sil)

Spock -> Brit­ney (kimű­ve­li)
        -> olló (dez­in­teg­rál­ja?)
        -> kő (vapo­ri­zál­ja talán?)

Brit­ney -> sör (meg­issza)
        -> gyík (rálép)
        -> kő (elront­ja, érted!)

sör -> Spock (sze­rin­tem leütik az üveg­gel, mert rá nem hat az alko­hol)
        -> papír (eláz­tat­ja)
        -> olló (meg­rozs­dá­so­dik tőle)

És hogy mit hogyan kell mutat­ni? Nos, kő-papír-olló evi­dens. Gyík: négy ujj fölül, hüvelyk­ujj alul, össze­ér­nek, mint­ha árny­já­ték­ban mutat­nád. Spock: tenyér­rel elő­re mutat­ni, muta­tó- és középső‑, illet­ve gyű­rűs- és kis­ujj össze­ta­pad­va (ez vala­mi köszön­tés). Brit­ney: fityiszt mutatsz, mert vala­mi klip­ben Brit­ney kidug­ja a nyel­vét (ne kér­dezd, ki vit­te el hova…). Sör: mint­ha egy kor­sót fog­nál, úgy.

Ere­de­ti illuszt­rá­ci­ók

 

Agy­rém, mi? :)

Arab “MTV

Nász­utas élmé­nye­in­ket szép las­san fel­dol­goz­zuk, meg úgy­is rég blo­gol­tam — kezd­jük el!

Biz­to­san van arab kiadás az MTV-ből, de azt Egyip­tom­ban mi nem lát­tuk. Volt viszont egy csa­tor­na, ami hason­ló téma­kör­ben funk­ci­o­nál. Sem­mi ext­ra, sok klip megy, néhány jó ötle­tük van (pl. külön­bö­ző együt­te­sek azo­nos című szá­ma­it lead­ják egy­más után). Ami meg­ma­ra­dós: saját rek­lá­űm­ja­ik. Nem lövöm le a poént, tes­sék csak vide­óz­ni.

Madon­na

Brit­ney

Akon

Pus­sy­cat Dolls

Sha­ki­ra

50 Cent

15mp, mi?

Sza­vaz­ni lehet itt (zizz.hu), de inkább talán még­se.
A for­ga­tás alatt sen­ki sem sérült meg.
A hüvelyk­uj­jam magá­tól is vissza­haj­lik ennyi­re, a töb­bi csak show.
Figyel­jük a sap­ká­mat!

G

Ezzel a vide­ó­val pályá­zok éle­tem máso­dik break.com-os $400-jára.

Színészhangok a BKV járművein

Ma első alka­lom­mal volt sze­ren­csém “hasz­nál­ni” a BKV leg­újabb, komfort‑, kénye­lem- és kur­va­jó­kedv-növe­lő (ez az ún. KKK) szol­gál­ta­tá­sát, a “Szí­nész­han­gok a BKV jár­mű­ve­in” c. vala­mit.

Szó­val az ötlet az, hogy a régi (4–6‑oson utaz­tam, szó­val ez két egész évet jelent), unal­mas (hogyan lehet egyéb­ként nem unal­ma­san azt mon­da­ni, hogy “a Bla­ha Luj­za tér követ­ke­zik”?) bemon­dá­so­kat lecse­ré­lik szí­né­szek hang­ja­i­ra, mert az a fen­ti KKK-inde­xet növe­li. És tény­leg!

  • A jegy nél­kül uta­zó, néha maga alá hányó, kons­tans bűz­lő, alkesz haj­lék­ta­lan már­is szim­pa­ti­ku­sabb (és jobb illa­tú), ha Hegyi Bar­ba­ra duru­zsol­ja a fülem­be, hogy min­dig kapasz­kod­jak, mert ese­ten­ként hir­te­len féke­zünk.
  • Nem jön a busz/metró/villamos? Elké­sem emi­att a mun­ká­ból? Mit bánom én, ha az első hang, amit fel­szál­lás után hal­lok, Nagy-Kálózy Esz­ter szá­já­ból jön ki?
  • Szar­dí­nia-effek­tus reg­gel-dél­ben-este-éjsza­ka? Bele­áll a mel­let­tem álló könyö­ke a vesém­be, hogy csak ope­rá­ci­ó­val lehet kiszed­ni? Kit izgat, ha egy­szer Rudolf Péter meg­mond­ja a tutit (ti. az Okto­gon követ­ke­zik)?
  • (…)

Az is egy vic­ces ötlet, hogy ha a meg­ál­ló­hely kör­nyé­kén van vala­mi­lyen szín­ház, akkor azt is bemond­ják (csak pár lépés a Michel­fe­it Madách Szín­ház). Csen­de­sen meg­kér­dez­ném, hogy ha már ilyen rek­lám­hoz jut­nak a szín­há­zak, azt a cir­ka 5 mil­li­ót, ami­be ez az egész vicc került, miért nem ők fize­tik ki?

Ha már ehhez hoz­zá­nyúl­nak, nem lett vol­na több értel­me pl. ango­lul is bemon­da­ni a szö­ve­get? Hány­szor lát­ta­tok már fülét hegye­ző turis­tát vala­me­lyik BKV jár­mű­vön, hogy elkap­jon vala­mi azo­no­sít­ha­tó szó­fosz­lányt a magyar hab­laty­ból? (Kel­le­ne vala­mi­lyen sta­tisz­ti­ka arról, hogy Buda­pes­ten éven­te hányan szop­ják be a Vörös­mar­ty utca vs. Vörös­mar­ty tér prob­lé­ma­kört a kis­föld­alat­tin.) Sebaj, majd más­kor.

Ha a BKV gyűj­tést szer­vez arra, hogy Jack Bau­er (szül. Kie­fer Sut­her­land) mond­ja be ango­lul a meg­ál­lók nevét, hát eladom min­den ingó­sá­go­mat és ingat­la­no­mat. Mek­ko­ra len­ne már az, hogy
“We just left the Deák Ferenc squ­a­re, damn it!”

Két politikai félhang

1.) Hét­vé­gén szó­ba jött, most leraj­zol­tam, hát­ha én vagyok az első, aki­nek ez fel­tűnt. Vic­ces.

Orbán ViktOrbán ViktOrbán ViktOrbán ViktOrbán ViktOrbán Viktor

2.) Ma hal­lot­tam:

Olyan ország­ban aka­rok élni, ahol Gor­don­nak hív­ják a minisz­ter­el­nö­köt. De nem Baj­nai, hanem Brown.”