Wekerle, a “műemlékijelentőségű terület”

image

Most van a lom­ta­la­ní­tás. Ked­den kel­le­ne kirak­ni a lomo­kat, per­sze a leg­több okos helyi lakos már pén­te­ken kicuc­colt min­dent az utcá­ra, hadd jöj­jön egy egész gépe­sí­tett had­osz­tály gube­rá­ló.

Ugyan­itt két tár­gyi­la­gos szto­ri, amit aján­lok min­den ked­ves libe­rá­lis poli­ti­kus figyel­mé­be.

 1. Utcán iker­ba­ba­ko­csi, laví­ro­zás a sze­mét­ku­pa­cok között. Autó jön, nem tud elmen­ni azon­nal a baba­ko­csi miatt. A sofőr beszól, majd a gye­re­kek felé köp.
 2. Szi­tu­á­ció ld. fenn. A lomo­kat őrző egyik pol­gár­társ kom­men­tár­ja az ikre­ket lát­va: “na, íme meg egy magyar, aki elbasz­ta az éle­tét”.

Csányi Sándor

Sze­rep­lők:
* Csá­nyi Sán­dor, OTP elnök-vezér­igaz­ga­tó, MOL alel­nök, MLSZ elnök.
* Video­ton, magyar lab­da­rú­gó klub, főszpon­zo­ra a MOL.
* Ferenc­vá­ros, magyar lab­da­rú­gó csa­pat, “bal­sors, akit régen tép”.

Idé­zem Csá­nyi szer­dai (07.13.) nyi­lat­ko­za­tát (inforadio.hu):

A Video­ton meccse vasár­nap 16 órá­ra volt kiír­va, és szer­dán játssza, vagy­is ma a Baj­no­kok Ligá­ja meccset, tehát egy for­ró­ság­ban leját­szott meccs után viszony­lag rövi­debb pihe­nő­vel tudott vol­na ját­sza­ni. A Fra­di 18 órá­ra volt kiír­va, és csü­tör­tö­kön játssza az Euró­pa Liga mér­kő­zé­sét, tehát több idő állt ren­del­ke­zés­re. Ez a fő indok. (…) Baj­no­ki mér­kő­zé­sek módo­sí­tá­sa akkor jöhet szó­ba, ha a 72 óra a két mér­kő­zés között nincs meg.

Video­ton: vasár­nap (07.17.) 16:00 — szer­da (07.13.) 20:30 = 91,5 óra.
Ferenc­vá­ros: vasár­nap (07.17.) 18:00 — csü­tör­tök (07.14.) 19:00 = 71 óra.
Ezek a kez­dé­si idő­pon­tok. A Fra­di két tét­meccse között 69 óra telt el.

Ezek után a Vidi 0:2‑jének, és főleg a Fra­di 2:1‑ének határ­ta­la­nul örü­lök.

Írtam még vol­na töb­bet is, de egy veszé­lyes világ­ban élünk :)

LG Optimus 2X egy két hónapos használat után a szervízben van

Néhány hete gon­dol­tam arra, hogy írok egy Opti­mus 2X tar­tós­tesz­tet. Mert van miről. Meg mert én is szí­ve­sen olvas­tam vol­na egy ilyet: min­den­kép­pen hasz­no­sabb, mint egy cikk, amit mond­juk két nap (igaz igen aktív) hasz­ná­lat után ír vala­mi And­ro­id-guru.

Aztán olvas­tam tar­tós­tesz­tet az AndroidPortál.hu‑n, ami ugyan nem tet­szett (nem volt ben­ne sem­mi olyan sze­rin­tem, ami miatt egy tar­tós­teszt tar­tós), de a címét azért lelop­tam.

Most pedig követ­ke­zik egy olyan iga­zi lebe­szé­lős (?), sírós, dühös, de leg­in­kább csa­ló­dott össze­fog­la­ló az Opti­mus 2X-szel eltöl­tött közel két hóna­pom­ról.

Bel­becs, kül­csín, tech­ni­kai spe­ci­fi­ká­ció: na, ezek­ről nem írok, akit érde­kel, olvas­sa el lipi­lee — egyéb­ként fran­kó — cik­két.

Ami nem jó… (És itt nem tudom meg­mon­da­ni, hogy álta­lá­nos Opti­mus 2X hibák­ról van‑e szó, vagy csak én fog­tam ki egy selej­tes készü­lé­ket — de egy fel­ső kate­gó­ri­ás tele­fon­nál én ezt konk­ré­tan lesza­rom.)

GPS: sokat szen­ved­tem vele, több alkal­ma­zás­nál (pl. Endom­on­do, Fours­qu­a­re, de akár a gyá­ri autós navi­gá­ci­ós appot is mond­hat­nám) is elő­for­dult, hogy per­ce­kig nem talál­ta meg a műhol­dak jelét a tele­fon, és mind­ezt sok­szor, sok külön­bö­ző helyen — nem atom­bun­ker­ben, nem fel­hő­kar­co­lók között, hanem kert­vá­ros­ban — tapasz­tal­tam. Az is fur­csa, hogy a Nokia E51-em (ami­ben nincs is GPS!) gyor­sab­ban és pon­to­sab­ban lőt­te be a hely­ze­tét Fours­qu­a­re-nél, mint az Opti­mus 2X.

Wifi: itt­hon is, cég­nél is sok­szor pró­bál­koz­tam, néha jó, néha nem. Elő­for­dult, hogy vala­mi­ért egy­ál­ta­lán nem talált wifit a tele­fon, pedig volt (de van, de van!). Sem a gyá­ri, sem a Wifi Mana­ger nevű app segít­sé­gé­vel nem sike­rült csat­la­koz­nom több alka­lom­mal is háló­za­tok­hoz, ilyen­kor álta­lá­ban a reboot segí­tett. Az is fur­csa volt, hogy — megint csak az E51-hez hason­lít­va — mint­ha gyen­géb­ben érzé­kel­né a jelet a tele­fon, pedig viszony­lag kevés alka­lom­mal pró­bál­tam netez­ni ólom­ta­ka­ró alá búj­va.

3G: ha nincs Wifi (vagy van, csak nem klap­pol vala­mi, ld. elő­ző bekez­dés), akkor marad a 3G. Már ha van, mert sok­szor ezzel is volt gon­dom. Úgy értem, hogy nem vidé­ken, mobil­tor­nyok­tól távol, a ter­mé­szet lágy ölén pró­bál­tam netez­ni, hanem Buda­pes­ten, bel- és kül­vá­ros­ban, egyéb­ként tér­erő­vel tel­je­sen nor­má­li­san lefe­dett helye­ken. A tele­fon álta­lá­ban mutat­ta, hogy van háló­zat, de netez­ni vala­hogy nem sike­rült (se Ope­rá­val, se a gyá­ri bön­gé­sző­vel).

Tele­fo­ná­lás: hason­ló tapasz­ta­la­tok­ról tudok beszá­mol­ni, mint az elő­ző bekez­dés­ben. Ért­he­tet­len meg­sza­ka­dá­sok (TGV-vel való uta­zás nél­kül), hívás­kez­de­mé­nye­zés vagy ‑foga­dás siker­te­len­sé­ge — ezek vol­tak kb. napon­ta. Ezzel pár­hu­za­mo­san a háló­za­tot is szé­pen dobál­ta a tele­fon, hol nor­má­lis jel­erős­sé­get mutat­va, hol nem (inkább utób­bi).

Gyá­ri alkal­ma­zá­sok: ször­nyű­ek! Mivel most nincs nálam a tele­fon (ld. cím), lehet, hogy néhá­nyat kiha­gyok, de azért meg­pró­bá­lom őket fel­so­rol­ni: Twit­ter for LG, Face­book for LG, MyS­pace, Music, vala­mi Car-izé, és még szám­ta­lan app, amik feles­le­ge­sek, hasz­nál­ha­tat­la­nok, vagy csak hasz­nál­ni nem hasz­nál­tam őket soha. A leg­jobb, hogy unins­tal­lál­ni ugye nem lehet őket, és folya­ma­to­san fut­nak — ha vala­mi­lyen app kil­ler­rel ki is lövöd őket, pár másod­perc után vissza­jön­nek. Nem gyá­ri, de vala­hogy ide tar­to­zik a Teg­ra Zone: ez egy vicc, van ben­ne kb. 10 játék, azok közül 2 ingye­nes, na ezt a ket­tőt nem lehet letöl­te­ni, leg­alább­is nekem nem sike­rült.

Memó­ria: fura ezt leír­ni egy zász­lós­ha­jó-tele­fon­nál, de — kevés. Több helyen írták, hogy az oprend­szer és a fen­ti nem-opci­o­ná­lis alkal­ma­zá­sok­nak “hála” soha nem lehet 200 MB sza­bad memó­ri­á­hoz jut­ni, és tény­leg. Auto Task Kil­ler fél órán­ként agresszív beál­lí­tás­sal öli az appo­kat, és a nap végé­re kb. 100–110 MB marad, pedig nem ját­szom egy­szer­re hét teg­rás játék­kal. Mivel az Opti­mus 2X az első (utol­só?) and­ro­i­dos tele­fo­nom, egy­elő­re nem tudom, ez sok vagy kevés, kell‑e a sok sza­bad memó­ria, vagy bőven elég, ha annyi van, hogy még egy appot elin­díts, min­den­eset­re fur­csa.

Újra­in­dí­tá­sok: főleg a fris­sí­tés előtt (V10b-ről V10c-re fris­sí­tet­tem a tele­font) volt jel­lem­ző, de utá­na is meg­ma­rad az a “jó” szo­kás, hogy a tele­fon se szó, se beszéd, magá­tól újra­in­dul. Ez tör­tén­het nyu­gal­mi álla­pot­ban, vagy nyom­ko­dás köz­ben, nem iga­zán talál­tam kivál­tó okot. Per­sze az upti­me-mal ará­nyos volt a dolog, de azért volt olyan is, hogy a bekapcsolás/újraindítás/lefagyás után pár órá­val indult újra a tele­fon.

Lefa­gyá­sok: kb. mint az előbb, csak ez egy kicsit bosszan­tóbb jelen­ség. Ha újra­in­dul, hát újra­in­dul, leg­alább akkor újra 200 MB-ról indul a sza­bad memó­ria. De sok­szor csak fog­ta magát a tele­fon, és lefa­gyott. Játék, nete­zés vagy csak sima nyom­ko­dás köz­ben, de szám­ta­lan­szor elő­for­dult. Ilyen­kor álta­lá­ban a kikap­cso­lás sem műkö­dik, hanem hát­lap le, aksi ki, aksi vissza, hát­lap vissza. A ked­ven­cem, ami­kor kikap­cso­lás köz­ben fagyott le a tele­fon, ezt a mai napig nem tudom fel­fog­ni.

Tel­je­sít­mény: megint csak fur­csa erről írni, mert ugye két mag így, 1 GHz úgy, de a tele­fon las­sú. Alkal­ma­zá­sok tal­ló­zá­sa, nete­zés, de sok­szor játék (nem Cry­sis 2, hanem mond­juk Angry Birds) köz­ben is indo­ko­lat­lan las­su­lás lépett fel, amit más (egy­ma­gos) tele­fo­nok­nál nem nagyon tapasz­tal­tam. Nyil­ván az okok között nem elha­nya­gol­ha­tó az, hogy Froyo van a tele­fo­non, és még nem jött ki a Gin­gerb­re­ad, de akkor is (meg aztán ki tud­ja, hát­ha a Gin­gerb­re­ad még több memó­ri­át fog­lal majd, és akkor még las­sabb lesz a tele­fon).

SIM-lock: a végé­re hagy­tam a leg­ide­ge­sí­tőbb, leg­szá­nal­ma­sabb hibát, ami miatt végül szer­víz­be adtam a készü­lé­ket. Sok­szor, mit sok­szor, ren­ge­teg­szer for­dult elő az, hogy a SIM-kár­tya hasz­ná­lat köz­ben lock-oló­dott, azaz a tele­fon a bekap­cso­lás után isme­rős PIN-kód beké­rő kép­er­nyőt mutat­ta. Ez per­sze azzal jár, hogy ilyen­kor elér­he­tet­len vagy, nem tud­nak hív­ni, és te erről max. úgy veszel tudo­mást, hogy kapsz egy emailt — “már megint lefa­gyott a tele­fo­nod?”. (Ne mond­ja azt sen­ki, hogy vegyem le a PIN-kódot a SIM-ről, mert nem. Ebből nem enge­dek.) Ezek a hibák napi gya­ko­ri­ság­gal jelent­kez­tek, de volt olyan, hogy 2 óra alatt 6‑szor… Fel­me­rült, hogy talán a SIM-kár­tya a hibás, volt is egy kár­tya­cse­rém egy hete, de sem­mi sem vál­to­zott. Min­den áldott nap átlag 2–3 alka­lom­mal kel­lett meg­ad­nom a PIN-kódo­mat (az újra­in­dí­tá­so­kat nem szá­mít­va, ugye); attól füg­gő­en, hogy mennyi idő után vet­tem ész­re a lock-oló­dást, néha egy órá­ig nem tud­tak hív­ni; és mind­ez egy csúcs­mo­bil­nál, amit nyil­ván két év hűség­re vet­tem.

Elké­pesz­tő.

Ami jó: min­den más, de tény­leg. Szép a kijel­ző, jók a fény­ké­pek, erős a pro­ci stb., de ezt már min­den­ki olvas­ta szám­ta­lan­szor (én is, azért vet­tem meg).

Ennyit erről. Én még 22 hóna­pig biz­tos Opti­mus 2X hasz­ná­ló leszek, de aki tehe­ti, inkább válasszon vala­mi menő HTC‑t, vagy a non-plus-ult­ra Sam­sung Galaxy S II‑t (amit egyéb­ként volt sze­ren­csém nyo­mo­gat­ni — anyám!).

UPDATE
Két hét után jött vissza a tele­fon a szer­víz­ből. “Főrész cse­re” volt, ergó a kijel­ző és a borí­tás maradt, a töb­bi mind új. Egyéb­ként ez kicsit meg­le­pett, mert gon­dol­tam, ha már min­dent elvesz­tek, ami a tele­fo­non van, leg­alább szól­nak, hogy csi­nál­jak egy bac­ku­pot. Nem szól­tak, így pár kép, videó és SMS ment a lecsó­ba, ez van :)

Egy dara­big jó volt a hely­zet, keve­sebb gond volt a Wifi­vel, a 3G‑s nete­zés­sel, nem volt több újra­in­du­lás, sta­bi­labb lett min­den. Aztán szép las­san vissza­rom­lott min­den a szo­ká­sos szín­vo­nal­ra, annyi­val jobb (?) most a hely­zet, hogy leszed­tem a PIN-kódot, és így újra­in­du­lás­nál “gond nél­kül” fel­áll a tele­fon, és nem mara­dok elér­he­tet­len órá­kig. A 3G most már gya­kor­la­ti­lag hasz­nál­ha­tat­lan, a leg­rit­kább eset­ben tudok bön­gé­sző­ből netez­ni, a 4sq egy­foly­tá­ban time­o­u­tol.

A héten gon­dol­tam egy nagyot, és fel­rak­tam a Cya­no­gen­Mod 7.1 RC1-et — mivel már úgy­is roo­tol­tam a tele­font. (Előt­te ter­mé­sze­te­sen min­dent lemen­tet­tem Clock­work­Mod Reco­very-vel — három­szor.) Elő­ször nem sike­rült az egész, mivel elfe­lej­tet­tem tel­jes cache‑t meg min­dent ürí­te­ni. (Ehhez jó tud­ni, hogy a CwMR akkor indul el, ha a hal­kí­tás bil­len­tyűt bekap­cso­lás után folya­ma­to­san benyom­va tart­juk.) Aztán elin­dult a CM, nagyon jól nézett ki, 250 MB memó­ri­át hagyott meg, ami nem rossz, de. De kép­te­len vol­tam netez­ni, se a Wifi, se a 3G nem ment egy­ál­ta­lán, ahogy látom, ezzel nem vagyok egye­dül. Egy okos­te­le­fon­nál nem hát­rány, ha tudsz netez­ni, szó­val CwMR újra, és vissza­ál­lí­tot­tam a leg­fris­sebb men­tést, most az van. Nigthly buil­dek­kel sze­me­zek, azok­kal állí­tó­lag nincs annyi gond, de ki tud­ja. Elvi­leg — LG sze­rint — idén nyá­ron jön a 2.3.x Gin­gerb­re­ad, hát, így Q3 vége felé ezt egy­re kevés­bé hiszem :)

Szomszédok

Gye­re­kek, ezút­tal nem Olgá­ról mesé­lek.

Kb. egy hónap­ja új szom­szé­dok köl­töz­tek mel­lénk, a kis utca túl­ol­da­lá­ra. Ez azért lénye­ges rész­let, mert — ugyan iker­ház­ban lakunk — ez az az ingat­lan, ami hoz­zánk effek­tí­ve a leg­kö­ze­lebb van: a kapu­ink egy­más­sal szem­ben áll­nak, a házak között van kb. 8 méter. Szó­val ők azok, akik­kel elvi­leg a leg­gyak­rab­ban talál­ko­zunk.

Állí­tó­lag (az elő­ző lakó elmon­dá­sa sze­rint) az új szom­szé­dok­nál a fér­fi kami­on­so­főr, a nő szo­ba­lány, van­nak gye­re­kek, akik közül az egyik pap­nak tanul. Továb­bá a csa­lád mélyen val­lá­sos (?), ezért mond­ták, hogy óva­to­san károm­kod­junk. A kire­lej­zu­mát!

Ennél nagyobb prob­lé­ma, hogy kicsit furán visel­ked­nek. Mi itt Wekk­ker­lén más­hogy élünk, mint más­hol Buda­pes­ten szo­kás. Sok szem­pont­ból olyan ez, mint egy falu: az embe­rek isme­rik egy­mást, köszön­nek, van­nak plety­kák, estén­ként kuko­ri­cát mor­zso­lunk, nép­da­lo­kat ének­lünk (remé­lem, Kodály úr megint jön majd gyűj­te­ni). Az elő­ző szom­szé­dok (ua. a ház) ked­ve­sek vol­tak, havat lapá­tol­tak helyet­tünk, kukát húz­tak be, ilye­nek. Az újak meg

 • nem köszön­nek;
 • vissza se köszön­nek;
 • be se mutat­koz­tak (nem vár­tunk sütit, meg nem aka­runk össze­jár­ni velük, de azért egy “hel­lo, mi vagyunk a Kovács­ék” sze­rin­tem bele­fér — így meg marad­nak Kami­on Béla és Bélá­né);
 • hét­vé­gen­ként egész nap megy a par­ty;
 • de ami a lényeg: min­den reg­gel 7 óra előtt fog­ják, és kirak­ják a korcs, folya­ma­to­san uga­tó kutyá­ju­kat a kert­be.

Ma reg­gel ele­gem lett, fel­vet­tem a krav­ma­gás póló­mat (meg rá a BME‑s pul­csit, hogy meg ne fagy­jak), és átmen­tem beszól­ni. Oda­men­tem a kapu­hoz, ekkor jött egy úr, egy másik szom­széd, a másik utca túl­ol­da­lá­ról. Mint kide­rült, éjsza­ka dol­go­zik, most alud­na, de hála ennek a korcs­nak, nem tud. (Keb­lem­re, bará­tom!) Mond­tam neki, de jó, akkor ezek sze­rint nem én vagyok az egyet­len, akit zavar ez az uga­tás. Csön­ge­tünk. Sem­mi. Aztán a másik szom­széd egy­szer csak elkezd­te ver­ni az öklé­vel a kaput, és ordí­tott, ahogy csak bírt. (Egy­re szim­pa­ti­ku­sabb.) Ezzel elv­ol­tunk vagy 5 per­cig, aztán meg­ál­la­pod­tunk a tak­ti­ká­ban (majd szó­lunk, ha lesz kinek).

Szó­val ez a hely­zet szom­szé­di­lag.

Ταΰγετος +

Teg­nap Regi rósejb­nit sütött fri­tőz­ben. (Egyik leg­szebb magyar mon­dat ever.) A kony­ha­pul­ton a fri­tőz mögött állt a bébi­étel-mele­gí­tő beren­de­zés, ami az egyik leg­hasz­no­sabb baba­kel­lék, amit eddig vet­tünk. (A másik a mik­rós cumis­üveg-ste­ri­li­zá­ló.) Én kap­tam a nemes fel­ada­tot, hogy iva­dé­ka­im­nak ételt mele­gít­sek. Fog­tam hát a cumis­üve­get (jobb kéz­zel, mivel jobb kezes vagyok), és be akar­tam rak­ni mele­ged­ni. Alka­ro­mat sike­re­sen hoz­zá­érin­tet­tem a fri­tőz­höz, minek­utá­na 180 fokos olaj­ban sült ki bőröm egy kis része.


Sült Jobb (beke­rül­het­ne az alkot­mány­ba is)

Az embe­ri test jelen­tős mér­té­kű önvé­del­mi mecha­niz­mus­sal van ellát­va, így keze­met — ben­ne a cumis­üveg­gel — még jelen­tő­sebb mennyi­sé­gű károm­ko­dás mel­lett igen gyor­san elrán­tot­tam az olaj­sü­tő­től. A cumis­üveg tar­tal­ma hideg, a jobb alka­rom fájós maradt.

Mivel a mun­ka nem volt elvé­gez­ve, a cumis­üve­get átvet­tem bal kezem­be, majd óva­to­san benyúl­tam a fri­tőz mögé. Alka­ro­mat megest hoz­zá­nyom­tam a for­ró (181 fokos) olaj­sü­tő­höz, és az elő­ző bekez­dés­ben rész­le­te­zett módon jár­tam el ezt köve­tő­en.


Sült Bal (meg ez is)

Tanul­sá­gok

 • Hiá­ba az óva­tos­ság, az ember ügye­seb­bik kezét kevés­bé sér­ti meg, ha mind­ket­tő­vel ugyan­azt a tevé­keny­sé­get vég­zi — rosszul.
 • Ha annyi karom len­ne, mint Goró­nak, ez a poszt való­szí­nű­leg négy képet tar­tal­maz­na, nem csak ket­tőt.
 • Egé­szen addig hasz­ná­lom véges erő­for­rá­sa­i­mat (kezek), amíg ki nem fogyok belő­lük, majd ekkor átté­rek a vég­te­len erő­for­rás (agy) hasz­ná­la­tá­ra, gon­dol­ko­zom egy kicsit, majd arrébb rakom a fri­tőzt.

Nyugdíjtőzsde

Disc­la­i­mer: ezt a posz­tot feb­ru­ár 3‑án írtam. Nem akar­tam “meg­je­len­tet­ni”, mert egy­részt minek, más­részt pedig még meg­bán­ta­nék vele vala­kit, vala­ki­ket. Teg­nap viszont Orbán Vik­tor ezt talál­ta mon­da­ni: “meg­men­tet­ték a nyug­díj­rend­szert a tőzs­de­cá­pák­tól”, ezért én az aláb­bi­a­kat talá­lom írni.

Sen­ki nem köte­lez­he­tő arra, hogy pén­zét fel­te­gye a nyug­díj­tőzs­dé­re, és ott koc­káz­tas­sa a nyug­dí­ját” — Sel­me­czi Gab­ri­el­la (index)

Ezek sze­rint ez a tőzs­de vala­mi undo­rí­tó dolog. Be kel­le­ne til­ta­ni. Aki tőzs­dé­zik, az lop, csal, hazu­dik. A tőzs­dén szer­zett pénz mocs­ko­sabb, mint a bér­gyil­kos fize­té­se. Vér tapad hoz­zá.

Ha ebben egyet­ér­tünk, akkor lép­jünk tovább.

Soros György (szü­le­tett Sch­wartz György; Buda­pest, 1930. augusz­tus 2. – ) magyar zsi­dó szár­ma­zá­sú ame­ri­kai befek­te­tő, pénz­ügyi spe­ku­láns, köz­gaz­dász. … (Wiki­pé­dia)

Ezek sze­rint ez a Soros György nevű spe­ku­láns a tőzs­dé­sek min­ta­pél­dá­nya. Bedön­ti az OTP‑t, gyen­gí­ti a forin­tot, min­dent meg­tesz, hogy neki minél több pén­ze legyen. Bár­mi áron.

Ha ebben egyet­ér­tünk, akkor lép­jünk tovább.

… Tár­sa­dal­mi szer­ve­ze­te­ket támo­ga­tó nem­zet­kö­zi ala­pít­vá­nyá­ról is ismert.

Hop­pá. Ez a Soros annyi pénzt grün­dolt össze, hogy még ala­pít­vány­ra is telik neki. Biz­tos ezzel pró­bál­ja nyug­tat­ni a lel­ki­is­me­re­tét, ugye.

1988 ápri­li­sá­tól a Soros Ala­pít­vány támo­ga­tá­sá­val műkö­dő Közép-Euró­pa Kuta­tó­cso­port mun­ka­tár­sa volt. 1989 szep­tem­be­ré­től a Soros Ala­pít­vány ösz­tön­dí­já­val az oxfor­di Penbroke Col­l­e­ge-ben az angol libe­rá­lis filo­zó­fia tör­té­ne­tét tanul­má­nyoz­ta … (Wiki­pé­dia)

Ez utób­bi már nem Soros György­ről szól, hanem Orbán Vik­tor­ról. Arról az Orbán Vik­tor­ról, aki a Soros Ala­pít­vány támo­ga­tá­sa előtt egy szo­cio­ló­gus gya­kor­nok (!) volt, viszont

… tanul­má­nya­it az 1990-es magyar­or­szá­gi ország­gyű­lé­si válasz­tá­sok miatt fél­be­sza­kí­tot­ta.

Az ösz­tön­díj után, vagy inkább alatt, vagy inkább miatt ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő lett, onnan­tól pedig már isme­rős a tör­té­net.

Ha ebben egyet­ér­tünk, akkor lép­jünk tovább.

Lehet itt ócsá­rol­ni a magán­nyug­díj­pénz­tá­ra­kat. Rosszul működ­nek. Sokat köl­te­nek. Lehet­né­nek job­bak, ügye­seb­bek, gaz­da­sá­go­sab­bak. Ez mind igaz. De ezt a nyug­díj­tőzs­dé­zést felejt­sé­tek már el egy­szer és min­den­kor­ra. Ha nincs a tőzs­de (ez az undo­rí­tó fer­tő, a pokol 0. bugy­ra), akkor Vik­tor talán már alosz­tály­ve­ze­tő len­ne vala­mi vidé­ki hiva­tal alag­so­rá­ban. De van, így most másod­szor is minisz­ter­el­nök lehet. Éljen, éljen, éljen.

Bors

Néhány hete Ati (Regi anyu­ká­já­nak, Évi­nek a barát­ja) elment helyet­tünk a fan­tasz­ti­kus Mini Manó baba­cent­rum­ba, ami egy hatal­mas baba­bolt. Van ott min­den kelen­gyé­től baba­ágyig, pihe­nő­szék­től baba­ko­csi­ig. Első láto­ga­tá­som­kor tel­je­sen elve­szett vol­tam, de azóta már annyi­szor vol­tam ott, hogy 1.) minden­nek tudom a helyét; 2.) tudom, hogy a tej­bár­ban kell inni egy kapu­csí­nót; 3.) van törzs­vá­sár­lói kár­tyám 3 (!) szá­za­lék ked­vez­ménnyel. De vissza a szto­ri­hoz! Szó­val Ati elment a Mini Manó­ba, rek­la­má­lás cél­já­ból, mert a zize­gő pihe­nő­szék nem zize­gett. Aztán kide­rült, hogy zizeg az, csak elem kell bele, már­mint sima elem, a tölt­he­tős nem jó. Én ilyet még sosem lát­tam, de most sima elem­mel zizeg, ahogy az a nagy könyv­ben meg van írva. Szto­ri? Igen, szó­val Ati ott volt a Mini Manó­ban, és ez pont akkor tör­tént, ami­kor Fehér Anná­ról, a Szom­szé­dok Almá­já­ról kide­rült, hogy gyer­me­ket vár. Ez ugye azért volt nagy hír, mert Anna már, khm, ben­ne van a kor­ban, 52 éves. Na, és a szto­ri lénye­ge az, hogy a Bors objek­tív és intel­li­gens stáb­ja rög­tön rohant a Mini Manó­ba, mert ott sok a ter­hes vagy ter­hes anyu­ka pár­ja, és meg lehet őket kér­dez­ni, mit gon­dol­nak e fan­tasz­ti­kus hír­ről. (Ami­ről egyéb­ként én azt gon­do­lom, hogy Anná­ra és a pár­já­ra tar­to­zik. Sen­ki se pofáz­zon bele, magán­ügy.)

Ati inter­jú­já­ból ez lett.

Aki ismer min­ket és a csa­lá­dun­kat, rög­tön érez­he­ti, hogy itt vala­mi nem stim­mel. Ati Regi­ről beszélt, aki ugye nem a lánya, hanem max. a nevelt lánya. Ő ezt mond­ta, de Bor­sék­nál ez apró téve­dés, biz­tos a tör­de­lés miatt került ki a “nevelt” szó a kon­tex­tus­ból. Tegyük fel, hogy ez a 23 éve­sen szült lány még­is Ati lánya. Ati 46 éve­sen nagy­apa, 23 éve­sen szült a lánya, aki nyil­ván nem első­szü­lött, hiszen akkor Ati nem mond­ta vol­na, hogy 23 éves volt, ami­kor a fia szü­le­tett, hanem hogy X éves volt, ami­kor a lánya szü­le­tett. Másod­szü­lött sem lehet, mert akkor nem fér­ne bele Ati 46 évé­be. Már csak egy lehe­tő­ség van: iker­gye­re­kek­ről van szó, Ati­nak tehát fia és lánya szü­le­tett egy­szer­re. De ki az a hülye, aki ezt úgy közöl­né, hogy 23 éves vol­tam, ami­kor a fiam szü­le­tett — ja, meg rá öt perc­re egy lányom is, mert ikrek. A szto­ri­nak az lehet­ne a vége, hogy ennek nincs értel­me! És tény­leg nincs, ahogy annak sincs értel­me, hogy bár­ki is bul­várt olvas­son. Öl, butít és nyo­mor­ba dönt.

Tanul­ság: ne olvass bul­várt, mert annyi való­ság­tar­tal­ma van, mint egy tet­sző­le­ges év magyar GDP-jelen­té­sé­nek!

Tegeződés

Sok poszt ele­jén — jó ács­hoz mél­tó­an — leszö­ge­zek vala­mit. Most azt szö­ge­zem le, hogy nem vagyok egy tisz­te­let­igény­lő, kon­zer­va­tív, begye­pe­se­dett ikres apu­ka, csak egy ember, aki elvár­ja ugyan­azt a tisz­te­le­tet mások­tól, amit mások­nak meg­ad.

Nem tudom, ki hogy van vele, de mos­ta­ná­ban ren­ge­teg helyen kerü­lök a követ­ke­ző hely­zet­be:
Én: Jó napot (kívá­nok)!
Eladó/hivatalnok/éttermi dolgozó/stb.: Szia!/Hello!/Szevasz!/Mizu?

Ez az egyik. Vala­ki igyek­szik meg­tisz­tel­ni a mási­kat azzal, hogy pusz­tán azért, mert ügy­fél, nem hel­lóz­za le rög­tön, de azért vissza­hel­lóz­zák. Nem kell nekem kezet csó­kol­ni, de egy üdvöz­löm vagy jó napot sze­rin­tem bele­fér­ne, még akkor is, ha 26 éves nyik­haj vagyok.

A követ­ke­ző tör­té­net a Cor­vin­ban, a CBA Prí­má­nál ját­szó­dott le múlt héten:
Én: Jó napot kívá­nok! Azt sze­ret­ném meg­kér­dez­ni, hogy van‑e John­nie Wal­ker Black Label? (Nem fel­vá­gás­ból írom, hogy mit vet­tem, csak hogy tény­sze­rű­ek legyünk. Érez­zük, hogy nem egy 0,33-as Cola Ligh­tot vet­tem, hanem egy drá­ga, pré­mi­um italt.)
Pul­tos: Hel­lo! Per­sze, hogy van! Gye­re át ide a másik pult­hoz!

Lete­gez. Oké, tegez­ze­tek le! De nem igaz, hogy leg­alább egy mini­má­lis tisz­te­le­tet nem tud meg­ad­ni nekem. Mond­hat­ná azt, hogy “át tud­nál fárad­ni a másik kasszá­hoz?”, vagy “átjön­nél ahhoz a pult­hoz?” stb. De nem, pat­tanj át ide, gec’, és akkor meg­ka­pod a whisky‑t, amit kér­tél. Meg­áll az eszem.

Ennyi.

Nyik­haj: kis sze­ren­csét­len, élet­re nem való ember; sem­mi­re­kel­lő, fele­lőt­len, kör­nye­ze­te által lené­zett (férfi)személy.

Munkaidő-kedvezmény, ejtsd apasági szabadság

Újdon­sült ikres apu­ka­ként elő­ször a fen­ti témá­ban írnék pár sort. A Goog­le majd jól becache-el, és akkor ez lesz az az írás, ami alap­ján jöven­dő­be­li sors­tár­sa­im meg­tud­ják a fran­kót, nem pedig egy darab oldal a nagy meg­bíz­ha­tó­sá­gú gyakorikérdések.hu‑n.

Szó­val, a hely­zet az, hogy az apu­ka kap apa­sá­gi sza­bad­sá­got a mun­kál­ta­tó­já­tól, ami azért jár neki, mert gye­re­ke szü­le­tett. Ennek a hiva­ta­los neve mun­ka­idő-ked­vez­mény, idő­tar­ta­ma pedig öt mun­ka­nap. Az erre az idő­szak­ra járó fize­tést (pon­to­sab­ban a távol­lé­ti díjat) a Magyar Állam­kincs­tár (MÁK) térí­ti meg a mun­kál­ta­tó­nak, azaz az ikres apu­ka ugyan­úgy meg­kap­ja a fize­té­sét, a mun­ka­he­lye pedig a távol­lé­ti díjat vissza­kap­ja az állam­tól.

138/A. § (1) Gyer­me­ke szü­le­té­se ese­tén öt mun­ka­nap mun­ka­idő-ked­vez­mény ille­ti meg az apát, melyet leg­ké­sőbb a szü­le­tést köve­tő máso­dik hónap végé­ig kéré­sé­nek meg­fe­le­lő idő­pont­ban köte­les a mun­kál­ta­tó kiad­ni. A mun­ka­idő-ked­vez­mény tar­ta­má­ra távol­lé­ti díj jár.

A mun­kál­ta­tó az apát meg­il­le­tő és kifi­ze­tett mun­ka­idő-ked­vez­mény­re járó távol­lé­ti díjat (…) az erre a cél­ra rend­sze­re­sí­tett nyom­tat­vá­nyon (…) nyújt­hat­ja be a (…) regi­o­ná­lis igaz­ga­tó­ság­nak. Az igaz­ga­tó­ság (…) gon­dos­ko­dik a kimu­ta­tott összeg átuta­lá­sá­ról.

Eddig ez elég­gé egy­ér­tel­mű. Csa­var­junk egy kicsit a dol­gon, és adjunk hoz­zá még +1..n gye­re­ket. Azaz szü­les­se­nek ket­tes, hár­mas stb. ikrek.

A tör­vény nem fogal­maz egy­ér­tel­mű­en, “gyer­mek szü­le­té­sé­ről” ír, nem pedig gyer­me­kek szü­le­té­sé­ről vagy úgy álta­lá­ban szü­le­tés­ről. Ha len­ne egy táb­lá­zat vagy for­mu­la, ami alap­ján az apa­sá­gi sza­bad­sá­got ki lehet­ne szá­mol­ni gye­rek­szám függ­vé­nyé­ben, jó len­ne. Ilyen van pél­dá­ul a pót­sza­bad­ság­nál, ahol szé­pen le van írva, hogy egy gye­rek­nél ket­tő, ket­tő­nél négy, ennél több­nél hét nap pót­sza­bad­ság jár éven­te. De nincs!

Ha az ember bele­gon­dol, akkor nin­csen sem­mi ok arra, hogy ne annyi­szor öt nap apa­sá­gi sza­bad­ság jár­jon, ahány gye­rek van. Ha szü­le­tik egy gye­re­ked most, egy pedig pár év múl­va, akkor két­szer öt napot kapsz. Ha egy éven belül szü­le­tik két gye­rek, akkor is. (Risz­pekt az anyu­ká­nak.) Ha a két gye­rek szü­le­té­se közöt­ti időt teszem azt három perc­re csök­kent­jük (ld. Kata és Zizi), akkor mi vál­to­zik? Sze­rin­tem sem­mi. De ez saj­nos nincs így.

A kulcs­kér­dés ebben a kér­dés­ben az, hogy mit mond a MÁK. Mivel ők térí­tik meg a távol­lé­ti díjat a mun­kál­ta­tó­nak, nem elha­nya­gol­ha­tó, hogy mit gon­dol­nak a témá­ban. A hely­zet ekkor válik kel­le­met­len­né, mert­hogy a MÁK sze­rint a gye­re­kek szá­ma elha­nya­gol­ha­tó.

A gyer­mek szü­le­té­se ese­tén a szü­lői fel­ügye­le­tet gya­kor­ló vér sze­rin­ti vagy örök­be foga­dó apát — a szü­le­tett gyer­me­kek szá­má­tól füg­get­le­nül — öt mun­ka­nap mun­ka­idő-ked­vez­mény ille­ti meg, (…)

Tehát az ikres apu­kák­nak nincs mák­juk. Innen­től saj­nos ez egy­ér­tel­mű hely­zet: az apa­sá­gi sza­bad­ság öt nap, a mun­kál­ta­tó adhat ennél töb­bet, de a MÁK csak ennyit fog vissza­té­rí­te­ni.

Fel­me­rült kér­dé­sek:

 • Érdemes‑e har­col­ni az n‑szer öt napért (ese­tem­ben ez ugye plusz öt napot jelen­te­ne)? Én nem fogok, mert eddig végig nagyon jóin­du­la­tú volt velem a mun­kál­ta­tóm, és nem látom értel­mét egy ilyen csör­té­nek.
 • Van‑e joga a MÁK-nak értel­mez­nie a tör­vényt? Ha van, meg lehet‑e támad­ni? Ha nincs, akkor ki értel­mez­he­ti ezt a parag­ra­fust? Sze­rin­tem nem, nem és passz a vála­szok, bár­mi­lyen sor­rend­ben.

Rövi­den ennyi. Ha vala­ki­nek más tapasz­ta­la­ta van, eset­leg keresz­tes hábo­rút indí­tott egy apró költ­ség­ve­té­si szerv (Állam­kincs­tár) ellen, kom­ment­ben jelez­het.

Hivat­ko­zott doku­men­tu­mok:

UPDATE

Írtam egy leve­let a Magyar Állam­kincs­tár­nak, amit vál­toz­ta­tás nél­kül leköz­lök. Ha ezek után nem vál­toz­tat­nak a véle­mé­nyü­kön, akkor nincs szí­vük humor­ér­zé­kük.

Tisz­telt Állam­kincs­tár!

Amennyi­ben szük­ség len­ne a TAJ-szá­mom­ra: ___-___-___, bár kér­dé­sem inkább elmé­le­ti jel­le­gű.

Ezév janu­ár 20-án fele­sé­gem meg­szül­te iker­lá­nya­in­kat, Kata­lin Zórát és Iza­bel­la Han­gát (ne tévessze meg Önö­ket a sok kereszt­név, össze­sen két gyer­mek­ről van szó). A gyer­mek szü­le­té­se ese­tén járó mun­ka­idő-ked­vez­mény (vagy ahogy azt a hoz­zám hason­ló halan­dók hív­ják: apa­sá­gi sza­bad­ság) témá­já­ban olvas­tam a Mun­ka Tör­vény­köny­vét, illet­ve az Önök hon­lap­ján talál­ha­tó állás­fog­la­lást. Ezek alap­ján egy­ér­tel­mű­vé vált szá­mom­ra, hogy akár­hány gyer­me­ke is szü­le­tik egy­szer­re* egy édes­apá­nak, az apa­sá­gi sza­bad­ság min­den­kép­pen öt nap.

Rövi­den úgy fogal­maz­hat­nám meg a kér­dé­se­met: miért? Miért nem gyer­me­ken­ként öt nap? Miért nin­csen egy olyan jel­le­gű for­mu­la, mint pél­dá­ul a pót­sza­bad­ság­nál, ahol 1–2 gyer­mek ese­tén gye­re­ken­ként ket­tő, ennél több gyer­mek ese­tén pedig hét nap jár éven­te.

Eddi­gi tapasz­ta­la­ta­im (10 egész nap ikres apu­ka­ként), illet­ve több sors­tár­sam elmon­dá­sa alap­ján is úgy érzem, hogy az egy­szer­re szü­le­tő gyer­me­kek szá­má­nak függ­vé­nyé­ben a teen­dők nem­hogy line­á­ri­san, hanem inkább hat­vá­nyo­zot­tan nőnek. Per­sze ezzel nem azt aka­rom mon­da­ni, hogy két gye­rek­nél legyen az apa­sá­gi sza­bad­ság 5^2=25 nap, hár­ma­s­ik­rek­nél pedig 5^3=125 nap, de az n*5 sze­rin­tem egy mél­tá­nyos komp­ro­misszum len­ne.

*: Mi a hely­zet akkor, ha a két (vagy több) iker­gyer­mek világ­ra­jött között elte­lik egy nap­tá­ri év? (Pél­dá­ul dec. 31-én indul meg a szü­lés, az egyik gye­rek aznap meg­szü­le­tik, a másik csak az új évben.) Mi van akkor, ha több nap, hét, vagy akár egy hónap is elte­lik a két gyer­mek szü­le­té­se között? (Van erre is pél­da, ld. Guin­n­ess-féle rekor­dok köny­ve.)

Vála­szu­kat mind a magam, mind az elkö­vet­ke­zen­dő gene­rá­ci­ók kial­vat­lan ikres apu­ká­i­nak nevé­ben hálá­san köszö­nöm!


Üdvöz­let­tel:
Mar­kert Lász­ló And­rás
bol­dog ikres állam­pol­gár

(…)

FINAL UPDATE

Az LMP ígé­re­té­hez híven benyúj­tot­ta a módo­sí­tó javas­la­tot a Mun­ka Tör­vény­köny­vé­hez (sőt, még egy másik­hoz is), de saj­nos a Tisz­telt Ház nem sza­vaz­ta meg — ki hit­te vol­na… Szó­val min­den marad a régi­ben, ikrek (2, 3, 4, …) szü­le­té­se ese­tén pont ugyan­annyi nap jár apa­sá­gi sza­bad­ság­ként, mint egy gye­rek­nél.

Rész­le­tek (köszi, Zita!):

 • Ert­sey Kata­lin és Kau­fer Virág módo­sí­tó javas­la­ta a Mun­ka Tör­vény­köny­vé­hez: 04786–0190
 • ugyan­ez a köz­szol­gá­la­ti tiszt­vi­se­lők­ről szó­ló tör­vény­hez: 05002–0023
 • fel­szó­la­lás az MT vitá­já­ban erről: 132/162

Szó­val itt ért véget a tör­té­net.

FINAL FINAL UPDATE

Kom­ment­ben érke­zett (ld. lenn), köszö­nöm:

Az apá­nak gyer­me­ke szü­le­té­se ese­tén, leg­ké­sőbb a szü­le­tést köve­tő máso­dik hónap végé­ig, öt, iker­gyer­me­kek szü­le­té­se ese­tén hét mun­ka­nap pót­sza­bad­ság jár, ame­lyet kéré­sé­nek meg­fe­le­lő idő­pont­ban kell kiad­ni. A sza­bad­ság akkor is jár, ha a gyer­mek hal­va szü­le­tik vagy meg­hal.

For­rás: Mt. 118.§ (4)

Milyen vic­ces, hogy ezt pont ma tud­tam meg, ami­kor Kata és Zizi 3 éve­sek let­tek.

iPhone 4 Nokia N8

Én tény­leg komo­lyan gon­dol­kod­tam azon, hogy a követ­ke­ző tele­fo­nom iPho­ne lesz. Néz­tem össze­ha­son­lí­tá­so­kat, ámul­tam-bámul­tam az AppStore-on, az UI‑n, a dizáj­non, és egy­re köze­lebb sod­ród­tam a szi­fon­hoz. Aztán ugye meg­je­lent maga a készü­lék, és rög­tön jött az eddi­gi két fő gond: sár­ga pacás lesz a kijel­ző, illet­ve nem jó a vétel a tele­font kéz­ben tart­va.

Hm.

Erre per­sze lehet azt mon­da­ni, hogy majd meg­ja­vul, kija­vít­ják, nem annyi­ra fon­tos, gyár­tá­si prob­lé­ma stb., el is hiszem. De az, hogy ilyet meg­en­ged­jen magá­nak Ste­ve Jobs, már nekem is sok.


a fotót ebből a cikk­ből szed­tem

Érted, tartsd más­hogy. Bal­ke­zes vagy? (Én mond­juk nem.) Gye­rek­ko­rod­ban rúd­dal kel­lett vol­na a jobb­ra (vissza)szoktatni. Még beszólsz a szi­fon­ra? Vegyél vissza, suta gye­rek. Még eze­ket vár­tam vol­na SJ-tól, talán egy követ­ke­ző leve­lé­ben tovább­gon­dol­ja a témát.

De hogy mit is sze­ret­nék mon­da­ni: ez az iPho­ne azért még­is­csak egy tele­fon! Lehes­sen már tele­fo­nál­ni egy tele­fon­nal! Lehes­sen már a kép­er­nyőn meg­je­le­nő tar­tal­mat néz­ni, ne pedig sár­ga pacá­kat! Sze­rin­tem 2010-ben ez lehet, hogy nem hát­rány egy tele­fon­nál.

Grip­p­ing any mobi­le pho­ne will result in some atten­ua­ti­on of its anten­na per­for­mance, with cert­ain pla­ces being wor­se than others depend­ing on the place­ment of the anten­nas. This is a fact of life for every wire­less pho­ne. If you ever expe­ri­en­ce this on your iPho­ne 4, avo­id grip­p­ing it in the lower left cor­ner in a way that covers both sides of the black strip in the metal band, or simply use one of many ava­i­lab­le cas­es.

Nem! Az előbb per­ce­kig mar­ko­lász­tam a tele­fo­no­mat (Nokia E51), és egy han­gya­bo­ká­nyit nem vál­to­zott a tér­erő. Szo­rí­tot­tam egy marok­ba, ket­tő­be, bele­szo­rí­tot­tam a könyök­haj­la­tom­ba, és még­is maxi­mu­mon volt az anten­na­jel­ző. Lehet, hogy az N8-as nem lesz olyan csil­li-vil­li, nem lesz rá 200.000 alkal­ma­zás, nem lesz olyan “tak­nyom-nyá­lam egybefolyik”-szerűen menő, de az biz­tos, hogy tele­fo­nál­ni lehet majd vele jól. És ezért veszek majd N8-ast. Mert — nem győ­zöm ele­get ismé­tel­ni Janit — a tele­fon: Nokia. A csil­lo­gás: App­le. Ha sok pén­zem lesz, a kará­csony­fán iPho­ne lesz a csúcs­dísz.