Kategória: regi

 • Alvás luxuskivitelben, #1

  Szó­val, íme az első jelen­tés a New York Palace hotel­ről, némi fény­ké­pes és vide­ós bizo­nyí­ték­kal, hogy mi tény­leg ott vagyunk. És nem is költ­jük el több­ha­vi fizun­kat két éjsza­ká­ért, ami plá­ne jó. Szó­val kezd­jük ott a tör­té­ne­tet, hogy miként fog­lal­tuk el helyün­ket ott, e. Becso­ma­gol­tunk, aztán sétál­tunk egy kicsit Cse­pe­len, fel­száll­tunk a HÉV-re, leszáll­tunk a Bor­áro­son, […]

 • Mit lehet venni $19.28-ért?

  Nem ker­te­lek: ennyi pénz­ből (mos­ta­ni árfo­lya­mon cir­ka 4200 forint) lehet ven­ni egy éjsza­kát vagy 100 luxus­szál­lo­dá­ban szer­te az egész vilá­gon. Per­sze csak akkor, ha az ember jókor volt jó helyen, ld. lhw.com. Szó­val Regi­vel ráug­rot­tunk a net­re a regiszt­rá­ci­ós idő­szak 80 per­ce alatt, és sike­rült is sze­rez­ni két-két éjsza­kát. Saj­na az első nem jött össze, […]

 • Heti (havi?) összefoglaló

  Nem lehet azt mon­da­ni, hogy “hej, de sokat blo­gol ez a Laci mos­tan­ság”. Mert tény­leg nem. Min­dig van vala­mi ok, hogy miért nem, de leg­fő­képp az, hogy 1.) nap­köz­ben van más, 2.) hála a csúcs­ka­te­gó­ri­ás lap­to­pom­nak, kvá­zi olyan, mint­ha nem is len­ne lap­to­pom (10 kilós vas, wifi nél­kül — érzed). De most blo­go­lás van. Mai blo­gunk […]

 • Hello

  No, volt egy kis hall­ga­tás, usque 10 nap. Sebaj, a hall­ga­tó­sá­gunk olyan nagyon úgy­sem tud elfogy­ni, lévén az 5%-os küszö­böt ugyan­úgy nem éri el, mint az MDF és az SZDSZ — együtt­vé­ve. Ha ha, mek­ko­ra poli­ti­kai poén így kora délelőtt. Szó­val az elmúlt napok­ban volt sok min­den, érde­kes és kevés­bé érde­kes tör­té­nés. Vol­tunk néha-néha buliz­gat­ni, […]

 • Megkésett köszöntés

  A blog.markert.hu szer­kesz­tő­sé­ge min­den­ki­nek kel­le­mes augusz­tus 21., csü­tör­tö­köt kíván! Jaja, mos­ta­ná­ban egy­foly­tá­ban Scrabble‑t játszunk.

 • Limp Bizkit: Bowlin’

  Én nem annyi­ra sze­re­tek bow­lin­goz­ni, mint mond­juk fociz­ni. Ezúton is sze­ret­ném üzen­ni Regi­nek, hogy bocsá­nat ezért, meg azért is, hogy ked­vet­len vagyok bow­lin­go­zás köz­ben (ld. fenn). Igyek­szem vál­toz­tat­ni a hoz­zá­ál­lá­so­mon, és sze­ret­nék meg­ta­nul­ni bow­lin­goz­ni is. (Eddig három­szor for­dult elő a szö­veg­ben az, hogy bow­lin­go­zás vagy bow­lin­goz­ni, sebaj. Lesz még több, figyeljetek!) De. De nem is ezért […]

 • Péntek estétől vasárnap estig

  Lász­ló And­rás és Regi­na bará­ta­ink éle­tét és mun­kás­sá­gát bemu­ta­tó hír­adónk két nap után új adás­sal jelentkezik. Ott hagy­tuk abba, hogy jor­ky­ball. Megyünk “jor­kiz­ni” vagy mi, hú, milyen lesz. Nos, a jor­ky­ball min­den vára­ko­zá­so­mat felül­múl­ta. Ez eddig a leg­jobb sport, amit vala­ha próbáltam/ismertem, meg úgy álta­lá­ban a leg­jobb sport­tal kap­cso­la­tos dolog (ez azért nagy szó, mert […]

 • Gabó szülinapi bulija…

  … jó volt :) Regi­vel debü­tál­tunk, mint buda­pes­ti fia­tal­ság, és vég­re egy­szer nem kel­lett vala­me­lyi­künk­nek józan­nak marad­nia ahhoz, hogy haza­me­hes­sünk. Per­sze lehet, hogy jobb lett vol­na, mert nagyon nehéz egy nap ez a mai mind­ket­tőnk szá­má­ra, de sebaj. Úgy fél 3‑ig vol­tunk a Drönk­ben ( tánc! :) ), aztán meg­in­dul­tunk haza­fe­le gya­log, de nagyon hamar (a Gold­mann téren) […]

 • Greetings from Tschephel

  Sze­vasz­tok. Ez itt az első bejegy­zés Cse­pel­ről, ami nem­so­ká­ra — nem tud­ni mennyi­re, de átme­ne­ti­leg — az ott­ho­nunk lesz. Szó­val most min­den izgi, mert új lakás, új hely, új minden. Épp men­tünk le a kocsi­hoz, mikor a ház­ból kilép­ve lát­tunk vala­mi kis moz­gó izét. Mint utóbb kide­rült, ez vala­mi lüke egér­ke volt, ami össze-vissza mász­kált […]

 • Regi és Laci közlekedik

  Teg­nap 5 körül végez­tem, szó­val szé­pen haza­in­dul­tam. Nem kocsi­val men­tem, így vonat­tal kel­lett haza­jön­nöm Göd­re. 17:25-kor indult a gyors­vo­na­tom a Nyugatiból. 17:25: Laci felül a vonat­ra. Elő­ző­leg meg­kér­de­zi a kala­uzt és Regit is, hogy a Vác-Szob gyors megáll‑e Fel­ső­gö­dön. Meg ám. 17:26: Laci elme­rül a JAVÁ‑s Sudo­ku gyönyöreiben… 17:55: Laci fel­eme­li a fejét, hisz las­san le […]