Kategória: politika

 • Hello

  No, volt egy kis hall­ga­tás, usque 10 nap. Sebaj, a hall­ga­tó­sá­gunk olyan nagyon úgy­sem tud elfogy­ni, lévén az 5%-os küszö­böt ugyan­úgy nem éri el, mint az MDF és az SZDSZ — együtt­vé­ve. Ha ha, mek­ko­ra poli­ti­kai poén így kora délelőtt. Szó­val az elmúlt napok­ban volt sok min­den, érde­kes és kevés­bé érde­kes tör­té­nés. Vol­tunk néha-néha buliz­gat­ni, […]

 • Tüntetééés, szurkolááás

  Teg­nap sike­re­sen bele­ke­ve­red­tünk a bel­vá­ro­si dugó­ba — több száz­ezer ember­hez hason­ló­an. Iga­zán örül­nék egy olyan tör­vé­nyi sza­bá­lyo­zás­nak, misze­rint az így kiesett bevé­te­le­ket a fan­tasz­ti­kus híd­le­zá­rók­nak kel­le­ne pótol­ni­uk. Ki lehet szá­mol­ni, hogy mennyi­be fáj a rend­őrök, tűz­ol­tók stb. moz­gó­sí­tá­sa, készen­lé­te. Azt is hoz­zá lehet csap­ni, hogy mek­ko­ra vesz­te­sé­get jelent (az embe­rek­nek és az állam­nak) a mun­ka­hely […]

 • Magyar egészségügy 2007

  Ez tör­tént velünk meg a füle­im­mel az elmúlt napokban. A múlt hét köze­pe felé elkez­dett bedu­gul­ni a fülem. Mind­ket­tő. Meden­ce és ugrá­lás, ugye. Vasár­nap­ra ez odá­ig foko­zó­dott, hogy már zava­ró­an süket vol­tam a bal fülem­re, és fájt is, és ugyan­ez eny­héb­ben meg­volt a jobb olda­lon is. Elmen­tünk tehát a váci kór­ház­ba, ahol elő­ször cél­ba vet­tük […]

 • Szigethalom, a metropolisz

  Szi­get­hal­mon nincs közép­is­ko­la, nincs rend­őr­ség, nincs tűz­ol­tó­ság, tele van a város poros föld­utak­kal, vagy más­hon­nan fel­mart asz­falt­tal leön­tött utcák­kal. Van egy pol­gár­mes­te­rünk, aki emlé­ke­im sze­rint gépész­mér­nök­ként vég­zett a BME‑n. Így aztán ért­he­tet­le­nül állok a követ­ke­ző vala­mi előtt, ami a leg­utób­bi Szi­get­hal­mi Hír­adó­ban jelent meg: Miért nagy betű az, hogy “magam”? És miért írja saját magát […]