Tüntetééés, szurkolááás

Teg­nap sike­re­sen bele­ke­ve­red­tünk a bel­vá­ro­si dugó­ba — több száz­ezer ember­hez hason­ló­an. Iga­zán örül­nék egy olyan tör­vé­nyi sza­bá­lyo­zás­nak, misze­rint az így kiesett bevé­te­le­ket a fan­tasz­ti­kus híd­le­zá­rók­nak kel­le­ne pótol­ni­uk. Ki lehet szá­mol­ni, hogy mennyi­be fáj a rend­őrök, tűz­ol­tók stb. moz­gó­sí­tá­sa, készen­lé­te. Azt is hoz­zá lehet csap­ni, hogy mek­ko­ra vesz­te­sé­get jelent (az embe­rek­nek és az állam­nak) a mun­ka­hely helyett a dugó­ban, busz­meg­ál­lók­ban vára­ko­zás­sal töl­tött idő is. Kiván­csi len­nék, ez a 100 (200, 300, tök mind­egy) ember ki tudja‑e fizet­ni ezt. Ez az iga­zi kér­dés, mert hogy ezzel sem­mi értel­me­set nem értek el, az biz­tos. Maxi­mum azt, hogy megint vesz­tett az a bizo­nyos poli­ti­kai oldal pár tíz­ezer sza­va­zót, akik­nek már a tökük tele van ezzel az egész bohóc­ko­dás­sal (ld. Balázs).

Elke­se­rí­tő, hogy mennyi­re nincs válasz­tá­si lehe­tő­ség ma Magyar­or­szá­gon. Van a jobb, van a bal, és ennyi. Miért nin­cse­nek zöl­dek, mint pl. Német­or­szág­ban? Ha már két oldal van — ami néhány helyen pl. Ame­ri­ká­ban a repub­li­ká­nu­sok­kal és a demok­ra­ták­kal elég jól műkö­dik -, akkor miért nincs nor­má­lis poli­ti­kai harc? (Nor­má­lis alatt azt értem, hogy nem bal­fasz­ko­dás­ban kell egy­mást alulmúlni.)

No mind­egy, ez a magyar föld. Fél óra múl­va a Fra­di ját­szik Tökö­lön (tőlünk 5 km-re). KFOR hívott, de mivel ma olyas­mi nap van, mint­ha mun­ka­nap len­ne, ezért nem jön össze. Sebaj, Sport2‑n megy, nye­rünk (már­mint a Fra­di) 3 góllal.

Közzétéve:
foci, politika kategóriába sorolva

Magyar egészségügy 2007

Ez tör­tént velünk meg a füle­im­mel az elmúlt napokban.

A múlt hét köze­pe felé elkez­dett bedu­gul­ni a fülem. Mind­ket­tő. Meden­ce és ugrá­lás, ugye. Vasár­nap­ra ez odá­ig foko­zó­dott, hogy már zava­ró­an süket vol­tam a bal fülem­re, és fájt is, és ugyan­ez eny­héb­ben meg­volt a jobb olda­lon is. Elmen­tünk tehát a váci kór­ház­ba, ahol elő­ször cél­ba vet­tük a fül-orr-gége osz­tályt, ahol sen­ki nem volt. Az ambu­lan­ci­án meg elza­var­tak, hogy hét­vé­gén nincs füles ügyelet.

Innen a gödi ügye­let­re men­tünk, ahol 1000 forint “indo­ko­lat­lan sür­gős­sé­gi ellá­tás” díjért cse­ré­be bele­néz­tek a fülem­be, meg­mond­ták, hogy bedu­gult, lehü­lyéz­tek, majd azt mond­ták, men­jek el a fülé­szet­re — Vác­ra. “Vol­tunk ott, de ott nincs hét­vé­gén ügye­let.” — “Ja, akkor más­ho­va.” — “Más­ho­va? Vala­ho­va az ország­ba?” — “Ja… De már nem kell ma több vizit­dí­jat fizet­ni!” — (anyád)

Szó­val eddig ket­tő­ből sem­mi. Viszont esté­re már sem­mit nem hal­lot­tam a bal fülem­re, és annyi­ra fájt, hogy az alko­hol­hoz Algopy­rin­hez nyúltam.

Hét­főn 6‑kor kel­tünk, és irány az SE fül-orr-gége kli­ni­ká­ja. Két és fél óra vára­ko­zás után más­fél perc alatt “meg­gyó­gyí­tot­tak”, és közel fél méter gézt töm­tek a bal fülem­be, ami­re tehát ugyan­úgy süket marad­tam, mint koráb­ban, de leg­alább job­ban fájt a tömí­tés miatt. Viszont este kipa­kol­tunk min­dent, és most hal­lok. Újra meg­van mind az öt érzék, je.

Tanul­sá­gok:

  • Hét­vé­gén ne légy beteg.
  • Ha bal­eset ér, meghalsz.
  • Kór­ház­ba ne menj, mert nem segítenek.
  • Ügye­let­re se, mert ott sem, de még pénz­be is kerül.

Szigethalom, a metropolisz

Szi­get­hal­mon nincs közép­is­ko­la, nincs rend­őr­ség, nincs tűz­ol­tó­ság, tele van a város poros föld­utak­kal, vagy más­hon­nan fel­mart asz­falt­tal leön­tött utcák­kal. Van egy pol­gár­mes­te­rünk, aki emlé­ke­im sze­rint gépész­mér­nök­ként vég­zett a BME‑n. Így aztán ért­he­tet­le­nül állok a követ­ke­ző vala­mi előtt, ami a leg­utób­bi Szi­get­hal­mi Hír­adó­ban jelent meg:

MAGAM?

Miért nagy betű az, hogy “magam”? És miért írja saját magát a kép­vi­se­lő-tes­tü­let elé? Ez vala­mi rej­tett hata­lom- és mega­lo­má­nia lehet. Mind­ez nem zavar­na, ha az elmúlt hét évben tapasz­tal­tam vol­na bár­mi­lyen pozi­tív vál­to­zást e nagy­sze­rű tele­pü­lés éle­té­ben. De nem.

Nem is ezért írok most. Hanem­hogy a fen­ti­ek (ti. mitől város egy város) mind le van­nak ejt­ve, nem kell nekem rend­őr­ség, se víz, se sem­mi. Egy város azért város, mert Net­Pin­cé­ren keresz­tül lehet piz­zát ren­del­ni, amit hely­ben állí­ta­nak elő, és nem dup­la áron hoz­zák Buda­pest­ről. Ha min­den igaz, két hét múl­va már ilyen is lesz nekünk. Addig is, marad a tele­fon, és most nem­so­ká­ra kide­rül, milyen a PIZ­ZA­ha­lom Her­ku­les pizzája.

UPDATE

Herkules pizza

A piz­za jó volt. Kel­le­me­sen csí­pős, olyan, ami­lyen­nek egy erős piz­zá­nak len­nie illik. Viszont nem értet­tem az egy darab mago­zat­lan olaj­bo­gyót a köze­pén. Azért köszönöm.