Kategória: élet

 • Szél

  A teg­na­pi hóvi­hart ma szél­vi­har követ­te. Min­den pálya tisz­ta jég, mivel a szél lefúj­ta a friss havat. Majd­nem mind­egyik fel­vo­nót és pályát lezár­ták, így nagy­részt a hütt­ében pihe­nünk. Az elöbb Regi lement egy piros pályán, de nem esett baja. Jó len­ne, ha eláll­na a szél, mert ma még csak ket­tőt csúsz­tam, kel­le­ne gya­ko­rol­ni a fordulást.

 • 2500

  Post két és fél­ezer méter magas­ból. Tök jól megy a snow­boar­do­zás. Üdv.

 • Buszon

  Már a buszon ülünk. Kis késés­sel, de neki­vág­tunk. 650km, a cél Kap­run. Regi meg fog taní­ta­ni snow­boar­doz­ni, per­sze csak akkor, ha sike­rül min­den hoz­zá­va­lót kinn bérel­ni. De állí­tó­lag ezzel nem lesz prob­lé­ma. Huh. Ope­ra Mini: köszi. Pá.

 • Szervasztok

  Focik­víz nincs, mert korán kel­lett kel­ni. Sebaj. Vigyáz­za­tok maga­tok­ra, mi is megpróbálunk. Irány Kap­run!

 • Fogadalom

  Tehet­sé­ges éne­kes és dal­szer­ző vagyok. Ha megyek a “Ki mit tud?”-ra, biz­tos vagyok ben­ne, hogy nyer­ni fog a dalom. Há há! Egyéb­ként meg tet­tem foga­dal­mat, ami a test­sú­lyom radi­ká­lis csök­ken­té­sé­re vonat­ko­zik, kiegé­szít­ve egy nagyon kel­le­met­len “mi lesz akkor, ha nem tel­je­sí­tem” dolog­gal. Pszt.

 • Póker

  Megint elkezd­tünk ját­sza­ni EuroPoker.com-on, per­sze csak játék­pénz­ben. Peter Sze­ga is back! Regi teg­nap csi­nált egy ilyet. Én meg az előbb az első két hand­ből csi­nál­tam két full house‑t, aztán a negye­dik leosz­tás­ban egy flush‑t ászig. Ej.

 • Hétvége…

  Mesé­lek a hét­vé­gé­ről, mert sze­rin­tem jól sike­rült, meg hasz­nos is volt. Pén­tek: este, mun­ka után bemen­tünk fél órá­ra egy kocs­má­ba. Ez a rövid idő is töké­le­te­sen elég volt ahhoz, hogy tel­je­sen magunk­ba szív­juk a kocs­mák jel­leg­ze­tes füs­tös-büdös illa­tát. Siet­tünk, mert­hogy este 10-re men­tünk a Rudas­ba, ahol pén­tek és szom­bat estén­ként éjsza­kai für­dő­zés van. Nos, én éle­tem­ben…

 • Chanbara

  Hol­nap este ide megyünk, mert Ger­gő kapott aján­dék­ba négy jegyet, és meg­hí­vott min­ket. Ha fele olyan jó lesz, mint a Yama­to volt, akkor már örülünk.

 • Ma nem esett az eső…

  …, de ha az ember dol­go­zik, akkor nagyon hamar el tud men­ni egy egész nap. Aztán egy egész hét. Sőt, akár egy hónap is. Vala­ki kocog­tas­sa meg a vál­lam, ha har­minc leszek! Köszi!