Kategória: vicc

 • Svájci Vöröskereszt logó

  A múlt­ko­ri home auto­ma­ti­on pro­jekt után áll­jon itt leg­újabb mun­kám, ami ezút­tal a design terü­le­té­ről szár­ma­zik. Ebből is lát­szik, hogy mek­ko­ra poli­hisz­tor vagyok én! Egye­sek sze­rint ez vicces.

 • Home Automation Project v1

  Aki ismer, az tud­ja, hogy én alap­já­ban véve egy mér­nök­em­ber vagyok. Min­dig van nálam egy col­stok (csak leír­ni nem tudom), ács­ce­ru­za (a magyar nyelv­ben az egyet­len szó, ami­ben elő­for­dul a CSC-betű­kom­bi­ná­ció, ha leszá­mít­juk a pöcs­cen­tit, mert az csú­nya szó) és fázis­ce­ru­za (sokat vet­tem már éle­tem­ben, de egyik sem fogott). Ennél már csak az nagyobb tri­vi­a­li­tás […]

 • A szmájli

  Még csak feb­ru­ár van, és már meg is van az első idei poszt. Teg­nap vol­tak nálunk ven­dé­gek. Kata és Zizi jó nagyot ját­szot­tak a gye­re­kek­kel, el is fárad­tak ala­po­san. Kata meg­le­he­tő­sen zeher­nyés lesz egy idő után, ami­kor az álmos­sá­ga elér egy bizo­nyos, kri­ti­kus szin­tet. Ilyen­kor tet­sző­le­ges, nem várt és nega­tív ese­mény hatá­sá­ra nem túl ked­ve­sen rea­gál, […]

 • Bogyó és Babóca a valóságban

  Évek óta olva­sunk Bogyó és Babó­cát a gye­re­kek­nek. 5 éves koruk­ra las­san leszok­tak róla, kinőt­ték sze­ren­csé­re. Nem tudom, hány B&B‑mese van össze­sen, de annyi­fé­lét lát­tam már, olyan vál­to­za­tos fel­ál­lá­sok­ban sze­re­pel­nek a rova­rok és egyéb állat­faj­ták, hogy azt egy köze­pe­sen tehet­sé­ges Pri­vate Gold-ren­de­ző is meg­iri­gyel­het­né. Két dolog zavart rettentően: A sze­rep­lők hol akko­rák, mint iga­zá­ból (ld. […]

 • Ez Svájc

  Miki (30) szto­ri­ja, és nekem annyi­ra tet­szett, hogy muszáj leje­gyez­nem. Mivel a tör­té­net tele van sze­rep­lők­kel, ezért ilyen drá­mai módon (már­mint úgy, mint egy drá­má­nál) fel­so­ro­lom, hogy kik lesz­nek benne.  — Miki, aki magya­rul és ango­lul beszél  — Vali, aki magya­rul és néme­tül beszél  — A bol­gár, aki­nek a fele­sé­ge kínai (a fele­ség nem sze­re­pel a tör­té­net­ben), nem beszél […]

 • Meglepetés

  Bizo­nyá­ra sokan elgon­dol­koz­tak már azon, hogy milyen arcot vág Regi akkor, ami­kor egy békés szer­da esté­re Xbox One Fifa 14-ezést szer­ve­zek magam­nak, a für­de­tést még ott­hon töl­töm, de utá­na lát­vá­nyo­san nem aka­rok még este 8 óra­kor elin­dul­ni, sőt, egy egész órát várok fölös­le­ge­sen, lát­vá­nyo­san unat­koz­va, de egy­re gyak­rab­ban néz­ve az órá­mat, majd nagy nehe­zen elin­du­lok, […]

 • The Rong way to do Agile

  Jövő héten megyek Scrum Alli­ance-os tré­ning­re, majd mesé­lek róla, de nem is ez az érde­kes. Vala­hol talál­tam egyet a len­ti vide­ók közül, és annyi­ra meg­tet­szett, hogy meg­néz­tem min­det. Ha vala­ki­nek van 5 fölös per­ce, akkor aján­lom eze­ket, mert igen vic­ces mindegyik. Spe­ci­fi­ca­tions Team Struc­tu­re Plan­ning Stand-ups Ret­ros­pec­ti­ves Érde­kes lehet az Atlas­si­an­nál dol­goz­ni, biz­tos water­fall­ban dol­goz­nak, […]

 • A leves

  Nem annyi­ra új, talán már más­fél hete is, hogy tör­tént, azért megosztom. Ott­hon vol­tunk, Magyar­or­szá­gon, anyó­so­mék­nál (szer­vusz, Évi!), Gödön. A lányok ebéd­re levest kap­tak, ami — szo­kás sze­rint — nagy­já­ból egyen­lő arány­ban került elosz­tás­ra az asz­ta­lon, a ruhá­za­tu­kon, a gyom­ruk­ban és a föl­dön. Tör­té­ne­tünk szem­pont­já­ból az utób­bi (a föld) az érde­kes, konk­ré­tab­ban a pad­lót borí­tó […]

 • Tüntetés

  Milyen lehet ugyan­ez a tün­te­tés Svájc­ban, ahol hát nincs miért tün­tet­ni? Ezért tört ki az anar­chia, mert sem­mi nem tör­tént 600 éve. Ül ott­hon a kis­pol­gár, Ulrich, élre vasalt pizsa­ma, élre vasalt arc, vas­hi­á­nyos fele­sé­gé­vel. Úgy néz­nek ki, mint egy jegy­bank­el­nök és Sólyom Lász­ló a pap­lan alatt. (…) És ülnek ott­hon: “Nem tör­té­nik sem­mi, hát […]

 • HírCsárda Challenge

  HCsCs defi­ní­ció: 1. here­csúcs­csip­pen­tő, kon­zer­va­tív nevén kapocs­ki­sze­dő (iro­da­szer); 2. Hír­Csár­da Chal­len­ge (magya­ro­san: Cse­lendzs), online hír­ol­va­só és ‑író játék (ala­pít­va 2011. ápri­lis 1.) Pár hónap­ja (újra) ráta­lál­tam a Hír­Csár­dá­ra, ami — aki nem tud­ná — a hazai inter­ne­tes újság­írás egyik leg­ere­de­tibb alko­tá­sa, konk­ré­tan álhí­rek van­nak, ame­lyek min­dig vala­mely tény­le­ges tör­té­né­sen ala­pul­nak. Ez volt az ötlet első for­rá­sa. […]