Utazás QC-be

Nos, vasár­nap neki­vá­gok, és eluta­zom egé­szen Kana­dá­ig. A cél Que­bec, amit én kono­kul Kve­bek­nek fogok mon­da­ni. Kve­bek­ről azt kell tud­ni, hogy kb. 500.000, agg­lo­me­rá­ci­ó­val együtt 1.000.000 ember lak­ja, akik leg­in­kább fran­ci­á­ul beszél­nek. Maga a város több mint 400 éves (est. 1608), ez Észak-Ame­ri­ká­ban nagy szó.

Ami első kör­ben vic­ces lesz, az az oda­út. Két átszál­lás, egy Mün­chen­ben, egy Mont­re­al­ban. Vissza ugyan­ez, csak éppen Mün­chen helyett Zürich lesz, úgy lát­szik, ha az ember Kana­dá­ba megy, min­den­kép­pen egy ü betűs váro­son visz keresz­tül az útja.

Ter­ve­zett napi­ren­dem vasárnapra:
BUD-MUC 7:00–8:15
MUC-YUL 11:50–14:15
YUL-YQB 16:00–16:51
Tehát magyar idő sze­rint 7:00-kor indu­lok, 22:51-kor érke­zem meg.

Vissza pedig ez lesz, szin­tén vasár­nap, illet­ve a vége hétfő:
YQB-YUL 14:20–15:11 13:20–14:13
YUL-ZRH 17:00–6:20
ZRH-BUD 7:25–8:55 12:30–14:00
Tehát magyar idő sze­rint 19:20-kor indu­lok, 14:00-kor érke­zem meg.

Nem ren­de­zek se búcsú­bu­lit, se wel­co­me party‑t, nem úgy, mint egye­sek! :P + :)

Közzétéve:
quebec kategóriába sorolva