Sünet

Úgy dön­töt­tem, hogy szü­net lesz, egé­szen addig, míg tel­je­sen át nem köl­töz­tünk. Nem lesz több cse­pe­li bejegy­zés, egy­elő­re. (Nem mint­ha ez most Cse­pel­ről szól­na, vagy onnan írnék, de sebaj.)

Addig majd csak kibír­já­tok vala­hogy. Lehet néz­ni break-et (vég­képp elvesz­tet­tem, mert til­tott web­lap lett sze­gény), ját­sza­ni [ori­go] film­klub­bal (köszön­jük Brü­nót!), face­boo­koz­ni meg twit­te­rel­ni. Haj­rá.

Május

Szé­gyen­tel­jes májust zárt a blog.markert.hu szer­kesz­tő­sé­ge: 4, azaz négyes darab írás (írás?!) jelent meg össz-vissz!

Nem aka­rok bele­men­ni a hát­tér­ben folyó dol­gok­ba, mert az ember nem szí­ve­sen tere­ge­ti ki a szennyest, de itt és most meg­jegy­zem, hogy fejek fog­nak hul­la­ni! Még egy ilyen hóna­pot nem enged­he­tünk meg magunk­nak, mert las­san már én magam sem olva­som a saját blo­go­mat.

Pár hónap­ja volt ez a min­denki hoz­zon még egy embert nap­ra egy posz­tot akció, ezt kéne újra fel­fut­tat­ni. Ha nincs is miről írni, hát bera­kok egy break.com-os vide­ót vagy egy b0g.org-os képet.

Fel a fej­jel, ennél már csak jobb hónap jöhet!

Ciki

Mint azt bizo­nyá­ra min­den­ki ész­re­vet­te, nem volt lon­do­ni blo­go­lás. Nem ért meg nekem napi £15-öt az, hogy legyen net a szo­bá­ban, vagy órán­ként £6‑ot ugyan­ez a lobby-ban. (Nem értem, hogy miért kell min­de­nért fizet­ni, és miért kell min­de­nért ennyi­re sokat fizet­ni, főleg a szál­lás árá­nak tuda­tá­ban.)

Szó­val pén­te­ken haj­nal­ban haza­ér­tem, és ez jó.

Nem lesz­nek képek meg vide­ók, mert mind­egyik uncsi len­ne. Csak ez az egy, itt.

Laci, Shell, London Eye

Az ott én vagyok, aztán a nagy épü­let a lon­do­ni Shell Cent­re, végül pedig a Lon­don Eye. Ez utób­bi azért érde­kes, mert az egyet­len lon­do­ni neve­ze­tes­ség, ami­re sike­rült eljut­ni, mivel min­den más már (rég) bezárt, mire végez­tünk a tré­nin­gen.

13+1

Az nem lehet, hogy ápri­lis hónap­ra 13 bejegy­zés jus­son! Milyen május követ­kez­ne így ezután?

Szó­val akkor ez a 14., min­den­ki meg­nyu­god­hat. Nem vagyok babo­nás. Egy­szer pél­dá­ul más­na­pos vol­tam fájt a fejem, kér­tem Regit, hogy hoz­zon nekem egy Algopy­rint. Hozott is, én meg — most min­den kide­rül! — jó han­go­san meg­kö­szön­tem. És — hatott! Még­is hatott, pedig “gyógy­szert nem köszö­nünk meg, mert akkor nem hat”. Hát pedig igen.

A végé­re pedig még egy olyan sze­mé­lyes szössze­net (szsz), misze­rint nem értem, hogy ha már­cI­US, májUS, júnI­US, akkor miért ápri­lIS, miért nem ápri­lUS vagy ápri­lI­US.

Ért­he­tet­len.

Twitter, az is van már

Remé­lem, nem fog meg­sér­tőd­ni a Word­Press…

Szó­val akit érde­kel, az innen­től kezd­ve Twit­te­ren is követ­he­ti — hogy is volt az első poszt­ban? — az “unal­mas és szür­ke hét­köz­nap­ja­i­mat”.

Mint az lát­ha­tó, igen sok min­dent meg­te­szek, hogy ne kell­jen házi fel­ada­tot csi­nál­nom, de las­san elfogy­nak ezek, és kény­te­len leszek befe­jez­ni, amit elkezd­tem, és elkez­de­ni, amit még el se kezd­tem.

Twitter

2 éves a markert.hu

Ennek örö­mé­re reg­gel 7‑ig még műkö­dött a markert.hu‑s elérés, de aztán hopp!, meg­szűnt. Mert­hogy nem szólt a regiszt­rá­tor, így nem hosszab­bí­tot­tam meg a doma­int, így lejárt, ld. fenn.

Viszont a Bla­ze­Arts (ejtsd Forpsi.hu) ren­des volt, és egy-két óra alatt vissza­kap­csol­tak min­dent. 900Ft/év, az nem is sok.

Akkor vala­mi hason­ló vic­ce­set kívá­nok magam­nak egy év múl­va is :)

300

300
300


Ezt is meg­ér­tük. (Már­mint a 300. bejegy­zést.) Fan­tasz­ti­kus sebes­ség­gel hala­dunk az egy­mil­li­o­mo­dik felé!

Akismet, köszi

Sze­ret­ném itt és most meg­kö­szön­ni az Akis­metnek, hogy ma haj­nal­ban meg­fog­ta az ezre­dik (1000. !) spam hoz­zá­szó­lást is, ami a blo­gom­ba került (vol­na). Elég nehéz len­ne a WP‑s élet egy ilyen hasz­nos plu­gin nél­kül.

Akismet

Van pár olyan blog (pl. Φ Σ Ε), ahol az Akis­met cso­dá­kat ten­ne, így viszont rend­kí­vül láto­ga­tott és rend­kí­vül vic­ces blog lát­ha­tó.

Blog vs. Olimpia

Most mit mond­jak, egész nap olim­pi­át nézünk, nincs tar­ta­lom­fris­sí­tés, nem is lesz soha. De leg­alább­is nem ígé­rek sem­mit.

Eddig az olim­pia ször­nyű, nagyon nehéz kitar­ta­ni, de kitar­tunk. A vere­sé­gek­ben is meg kell talál­ni a pozi­tí­vu­mo­kat, pl. Bedák Pál­nak Szán­tó Imre szöv. edző kia­bál (“meg kell ütni, a k*rva any­ját”), a kom­men­tá­tor erre: “Szán­tó Öcsi bácsi boksz­nyel­ven buz­dít­ja Palit”. Bocz­kó Gábor is szé­pen arti­ku­lál­ta a b.meg-et, az is jól átjött. Ennyi jut nekünk, becsül­jük meg.

Haj­rá, magya­rok!

RSS-es (ejtsd ereseses) probléma

Több száz­ezer rend­sze­res olva­sóm jelen­tet­te, hogy a leg­utób­bi Word­Press ver­zió­vál­tást köve­tő­en a blog elér­he­tet­len­né vált RSS-en keresz­tül. Nos, ez tök igaz: a pala­csin­tá­ba nem tel­je­sen oda­il­lő töl­te­lék került.

Szó­val.

RSS a bejegy­zé­sek­hez: http://markert.hu/wordpress/?feed=rss2
RSS a hoz­zá­szó­lá­sok­hoz: http://markert.hu/wordpress/?feed=comments-rss2

És most, ezen­nel, ünne­pé­lye­sen és becs­szó­ra meg­ígé­rem, hogy a markert.hu/blog címen meg­va­ló­sí­tott béna, frame-es átirá­nyí­tást lecse­ré­lem, amint nyi­tott 21-es por­tot talá­lok. Ert­lik kol­lé­gá­val kon­zul­tál­va meg is talál­tuk az ide­á­lis, Ref­resh Meta Tag-es meg­ol­dást, amit a leg­több magyar fog­or­vos ajánl.