Categories
oktatás

BMF, 2. félév

Ez is kész, illet­ve hát nem tel­je­sen kész, de vége a vizs­ga­idő­szak­nak, így nem vizs­gá­zom töb­bet.

Rövi­den: tárgy -> 8/9, kre­dit -> 26/31. (Mond­tam Bálint­nak, hogy ha nem csi­ná­lom meg a kre­di­tek 75%-át, abba­ha­gyom. Mák.)

Állam­igaz­ga­tá­si és jogi isme­re­tek (F, 3 kr.): ez ugye meg­lett, éppen­hogy (2, elég­sé­ges — nekem töké­le­tes). Tény­leg nem sokat tudok róla elmon­da­ni, egy­szer se vol­tam benn raj­ta, pedig lehet, hogy hasz­nos lett vol­na.

Anyag­is­me­ret (F, 2 kr.): szkip­pelt ZH, Lon­don miatt szkip­pelt pótZH — alap eset­ben itt van vége egy tárgy­nak. De írtam a tanár­nő­nek, aki fel­aján­lot­ta, hogy vizs­gáz­ha­tok nála egy másik vizs­gá­ján, és akkor majd vala­hogy beügyes­ked­jük a Nep­tun­ba. Viszony­lag sokat tanul­tam rá, meg is lett bőven (3, köze­pes — túl jó), most máso­dik hete azon küz­dök, hogy vég­re fel­ve­gyék nekem a múlt­ban levő vizs­gát, hogy a t.nő beír­has­sa a jegyet. Maga a tárgy hasz­nos és érde­kes, kicsit túl mély, de leg­alább tanul­tam kris­tály­rács-hibák­ról, acél­ké­szí­tés­ről, műanya­gok­ról — csu­pa érde­kes­ség, mi?

Embe­ri erő­for­rás menedzs­ment (F, 3 kr.): házi meg­volt, utá­na ZH is, ami szin­tén sike­rült (3, köze­pes — cso­dás). Szin­tén bizo­nyos fokig érde­kes tárgy, bár kis­sé bulls­hit-ízű, elég sok evi­dens dol­got tar­tal­ma­zott (talán ezért is sike­rült a ZH). Nem hit­tem vol­na, hogy vala­ha is örü­lök egy ehhez hason­ló tárgy­nak, de a szá­mo­lós-gaz­da­sá­gis tár­gyak között ez szin­te fel­üdü­lés volt.

Gaz­da­ság­sta­tisz­ti­ka (V, 4 kr.): brr. BMF-es éle­tem első bukós vizs­gá­ja. Per­sze ebben kis mér­ték­ben köz­re­ját­szott az, hogy Regi figyel­mez­te­té­se elle­né­re nemigen tanul­tam rá, vala­mint — ott­hon hagy­tam a szá­mo­ló­gé­pe­met… Azért nem adtam fel, két A4-es oldalt szá­mol­tam tele kéz­zel, három­je­gyű szá­mok osz­tá­sa, szor­zá­sa, össze­adá­sa, kivo­ná­sa, volt min­den; aztán ott hagy­tam abba az egé­szet, ami­kor köb­gyö­köt kel­lett vol­na von­ni, meg loga­rit­must szá­mol­ni. (Bez­zeg Anyu nyert logar­léc-baj­nok­sá­got isko­lás­ko­rá­ban, én meg nem is fog­tam még kéz­be logar­lé­cet.) Mind­egy, buk­tam. Aztán tanul­tam rá, meg­csi­nál­tam azo­kat a fel­ada­to­kat, amik a vizs­gán vol­tak (meg­bíz­ha­tó infor­má­ci­óm volt arról, hogy csak a szá­mok fog­nak vál­toz­ni a revizs­gán). Jött hát az IV, és tel­je­sen más fel­ada­tok vol­tak… De, volt szá­mo­ló­gé­pem, neki­es­tem mind­egyik­nek, és hál’ Isten­nek sike­rült (3, köze­pes — bra­vúr). Nehéz tárgy, sok gya­kor­la­ti hasz­nát nem látom, de tudok sze­zon­in­de­xet meg asszo­ci­á­ci­ós együtt­ha­tó­kat szá­mol­ni — vég­re.

Kémia (V, 3 kr.): Anyag­is­me­ret light? Volt némi átfe­dés, a két tárgy között, illet­ve sok átfe­dés a közép­is­ko­lás kémi­á­val, így annyi­ra nem ígér­ke­zett nehéz­nek. Meg is lett (3, köze­pes — uncsi, mi?), per­sze sokat tanul­tam rá (tény­leg), plusz még kel­lett hoz­zá a ful­le­ré­nek gyors kigug­li­zá­sa vizs­gán. Nem mon­dom, hogy nem érde­kes, mert érde­kes­nek érde­kes, de hasz­nos­nak nem hasz­nos. (Ha két­szer szó­is­mé­telsz, akkor azok kiütik egy­mást.) Inkább úgy fogal­maz­nék, hogy “inkább két kémia, mint egy mak­ro­ö­ko­nó­mia”.

Kör­nye­zet­vé­de­lem és ergo­nó­mia (F, 3 kr.): easy, mert a felét elő­ző fél­év­ben meg­csi­nál­tuk, így csak kör­nye­zet­vé­de­lem­ből kel­lett ZH-zni. Mivel nekem az ergo 5‑ös volt elő­ző fél­év­ben, így nem cso­da, hogy ez jól sike­rült (5, jeles — a stré­ber). Nem jár­tam be, de sokat tanul­tam, főleg hul­la­dék­ke­ze­lés­sel kap­cso­la­to­san, ami még akár jól is jöhet majd, egy­ko­ron.

Mak­ro­ö­ko­nó­mia (V, 5 kr.): no, ezt min­den szem­pont­ból átug­rot­tam. Egy-két elő­adá­son vol­tam, nem sok siker­rel, volt egy beadott házim is (lett is vagy 2 pon­tos a 10-ből), de vizs­gáz­ni nem men­tem el egy­szer sem. Követ­ke­ző fél­év­ben újra talál­ko­zunk!

Mar­ke­ting alap­jai (V, 4 kr.): ez nagyon szá­mo­lós volt. A köny­vet és a fel­adat­gyűj­te­ményt elol­vas­tam, tet­szett is, a vizs­ga már kevés­bé. Egy 300 fős terem­ben 200-an írtunk 5 (?) külön­bö­ző tárgy­ból vizs­gát, nem kicsit volt kao­ti­kus a hely­zet. De meg­lett (3, köze­pes — as always), ez a lényeg. Sze­rin­tem jó tárgy, bár hasz­nál­ni nem fogom sose.

Vál­lal­ko­zás­gaz­da­ság­tan I. (V, 4 kr.): túl sok emlék nem maradt, a téma itt is elég­gé tele volt evi­dens dol­gok­kal, ezért is sike­rült a vizs­ga (2, elég­sé­ges — fine). Min­den­fé­le “érde­kes­sé­gek” vál­lal­ko­zá­sok­ról, kft-rt-bt-kkt-…, ez még jó is len­ne, de a tan­anyag része az összes olyan infó is, hogy x ezer forint kell a kft-hez — ezek úgy­is pár éven­te vál­toz­nak, akkor meg minek?

Categories
oktatás

Ezt zéháztam tegnap

10:40-től 11:25-ig, Bálint­tal: EEM, azaz Embe­ri erő­for­rás menedzs­ment, rövi­den HR ZH volt az első, ami szom­ba­ton elle­nünk tört. A tárgy­ból volt házi, ami jó volt, meg a néni is ren­des volt, de a ZH nem annyi­ra. Ked­venc kér­dé­sem: “Mi a különb­ség a tel­je­sít­mény­elem­zés és a mun­ka­kör­elem­zés között?”. Igen!

12:20-tól 13:55-ig (inkább 12:55-ig), Bálint nél­kül: Állam­igaz­ga­tá­si és jogi isme­re­tek ZH, az. A kér­dé­se­ket egy­szer majd­nem átol­vas­tam, de aztán a tulaj­don­jog olyan unal­mas volt, hogy abba­hagy­tam. Per­sze a tulaj­don­jog volt az egyik ZH kér­dés, hát per­sze. Ked­venc kér­dé­sem: “Jogi sze­mé­lyi­ség nél­kü­li gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok”. Vért izzad­va meg­nyi­tot­tam a pus­kát a tele­fo­non, és meg­ke­res­tem ben­ne kikö­vet­kez­tet­tem.

16:25-től 18:00-ig (inkább 17:00-ig), Bálint­tal: Komcsy nyert, Ger­gő vesz­tett, a Kör­nye­zet­vé­de­lem lett a nye­rő az Anyag­is­me­ret elle­né­ben. Ex-vil­lany­ka­ros­ként nagyon ciki lett vol­na egy alap­kép­zé­ses vil­la­nyos tárgy­ból sem­mit se tud­ni (mert ez a hely­zet), még akkor is, ha infós vol­tam. Ked­venc kér­dé­sem: “A toposzfé­ra jel­lem­zői”. Betip­pel­tem, hogy a toposzfé­ra az a lég­kör alsó része, és írtam néhány vic­ces gon­do­la­tot.

Jövő héten kide­rül, hogy mire jutot­tunk.

Categories
nem jó oktatás

BMF status report

Nos, a hely­zet az, hogy nem állunk túl rózsá­san. Ma van szom­bat, az utol­só olyan szom­bat ebben a sze­mesz­ter tri­mesz­ter fél­év­ben, ami­kor így effek­tí­ve be kell men­ni, tanul­ni kell, elő­adá­sok van­nak. Ebből kifo­lyó­lag — ha min­den igaz, akkor — most lesz min­den F‑es (fél­év­kö­zis, aki már nagyon elfe­led­te vol­na) tárgy­ból ZH. Az 4, azaz négy darab.

Lesz tehát Anyag­is­me­ret, Állam­igaz­ga­tá­si és jogi isme­re­tek, Embe­ri erő­for­rás menedzs­ment és Kör­nye­zet­vé­de­lem ZH. Bálint­nak az első ket­tő nem, mert akk­re­di­tál­ta, a máz­lis­ta. Az első három tárgy­ból házi is volt, végü­lis így kiló­ra mind­egyi­ket meg­ír­tam, de az EEM kivé­te­lé­vel mind­egyik olyan szin­ten szar, hogy erő­sen gon­dol­kod­tam, nem a saját, hanem inkább Sze­ga Péter neve alatt kéne bead­ni… Mind­egy, majd meg­lát­juk, hogy mi lesz.

A leg­vic­ce­sebb része a mai nap­nak egyéb­ként fél 5 körül vár­ha­tó, ami­kor egy­szer­re két tárgy­ból fogok vizs­gáz­ni. Kom­men­tek­ben akár lehet­ne is sza­vaz­ni, hogy az Anyag­is­me­ret vagy a Kör­nye­zet­vé­de­lem legyen a nye­rő, bár úgy­is én dön­tök.

Erő­sen át kel­le­ne gon­dol­nom ezt az egész BMF-es kér­dés­kört, mert most nem érzem magam túl jól.

És a leg­vic­ce­sebb: hol­nap (vasár­nap) céges eve­ző­ver­seny lesz a Mar­git­szi­ge­ten. Nem len­nék én — magam, ha ebbe se ugrot­tam vol­na bele, én. Rész­le­tek itt, a szur­ko­ló­tá­bo­rom meg­je­le­né­sé­re ezút­tal is szá­mí­tok.

Categories
oktatás

BMF, 1. félév

Így szum­má­zom, hogy mit kell tud­ni az első fél­évem­ről, amit a BMF-en töl­töt­tem.

(Anyu­kám mond­ta, hogy ne írjak rossza­kat a tár­gyak­ról, és hogy milyen könnyű­ek, mert azzal csak a leen­dő (?) dip­lo­mám és a mos­ta­ni erő­fe­szí­té­se­im érté­két csök­ken­tem. Így lesz tehát; szia, Anyu!)

Ami nem igé­nyelt sok ener­gi­át: akk­re­di­tál­tam első kör­ben 58 kre­di­tet. (Köszö­nöm Regi, Mihók Zsu­zsi és Bálint segít­sé­gét ebben.) Továb­bi ~40 van terv­be véve, ami­vel igen szép 100/210-es arányt érnék el a “nem kell meg­csi­nál­ni” / összes kre­dit játsz­má­ban. Per­sze elvi­leg már nincs erre lehe­tő­ség, mert lecsúsz­tam a határ­idő­ről, de majd egy szép kér­vényt írok, ami­nek kb. az a lénye­ge, hogy nem értem, miért nem lehet a BMF-es tan­tár­gyi adat­la­po­kat fel­rak­ni egy olyan hely­re, ahol azo­kat el lehet érni, lehet keres­ni stb. Konk­ré­tan a tár­gya­im dön­tő több­sé­gé­nek tar­tal­má­ról lövé­sem sincs, így meg nehéz a tárgy­meg­fe­lel­te­tés. Per­sze ami­óta az Elekt­ro­ni­kám­ból Elekt­ro­tech­ni­ka lett, nem panasz­ko­dom.

Ami több ener­gi­át igé­nyelt:
Menedzs­ment alap­jai: volt már róla szó. Ha egy kicsit tanul­tam vol­na rá, akkor jobb lett vol­na hár­mas­nál.
Műsza­ki ábrá­zo­lás: volt már róla szó. Ahhoz képest, hogy én éle­tem­ben nem raj­zol­tam még úgy iga­zán sem­mit se koc­kás­fü­lű négy­zet­há­lós rajz­la­pon kör­ző­vel, vonal­zó­val, szer­keszt­ve-szá­mol­va — a hár­mas igen hízel­gő jegy, meg vagyok elé­ged­ve.
Szo­cio­ló­gia: ebből csi­nál­tam házi fel­ada­tot. (Egy­szer, majd ha nem érde­kel sen­ki­nek a véle­mé­nye, fel­töl­töm vagy csak simán beko­p­izom ide a Szoc. házi­mat. Vala­mi hihe­tet­len.) A leg­na­gyobb pozi­tí­vu­ma a házim­nak, hogy idő­ben készen lett, egyéb­ként a t. tanár nő így jel­le­mez­te: “nem tudom végül is nyertünk‑e az Uni­ó­val”. Nos, a házi alap­ján én se, de a +10 pont azt jelen­tet­te, hogy nyu­god­tan mehe­tek vizs­gáz­ni. (10 pon­tot kapsz, ha a házi fel­adat 3 olda­las, 11-et, ha van némi értel­me, …, 15-öt, ha jó, ere­de­ti és érde­kes.) Itt jött egy olyan fur­csa dolog, hogy a vizs­gá­ra — fél­ve, de azért leírom — tanul­tam. Olvas­tam a köny­vet. Kidol­goz­tam a meg­adott tétel­sort. Kinyom­tat­tam a kidol­go­zá­so­mat. Azt is elol­vas­tam. A köny­vet is még egy­szer átla­poz­tam. Szó­val őszin­tén szól­va tény­leg lel­ke­sen és becsü­le­te­sen készül­tem, ami­nek két ered­mé­nye lett. 1.) Ötös lett a vizs­gám (bocs). 2.) Rájöt­tem, hogy a Szo­cio­ló­gia ilyen dózis­ban nem csak hogy emészt­he­tő, még érde­kes is. Sok min­dent meg­ta­nul­tam, és némi olyan művelt­ség­re tet­tem szert, ami­re soha nem gon­dol­tam vol­na, hogy lesz nekem. Majd a Legyen Ön is milliomos!-ban bril­lí­ro­zok az 5000-es kér­dés­nél.
Ergo­nó­mia: no, ez egy érde­kes tárgy volt. Mert pél­dá­ul BME‑s jegy­zet volt hoz­zá, ami­re Komcsy azt mon­da­ná: risz­pekt ( csak per­sze ő respect-nek írná :) ). Mert ez végü­lis, ha jól bele­gon­do­lunk, egy olyan tárgy, ami­nek így konk­ré­tan van értel­me. Hogyan néz­zen ki egy iro­da? Milyen színeket/anyagokat/felületeket lehet (és milye­ne­ket nagyon nem aján­lott) hasz­nál­ni? Hogy legye­nek elhe­lyez­ve a lám­pák? (…) Hogy kell ülni (!) jól? Ezek mond­juk egy­részt túl gya­kor­la­ti, más­részt álta­lam (való­szí­nű­leg) soha nem hasz­nált dol­gok, de attól még érde­ke­sek. Van az Ergo­nó­mi­á­nak egy elmé­le­tibb része is, na az annyi­ra nem jött be. Vissza­tér­ve magá­ra a tárgy­ra: készül­get­tem rá, két­szer átol­vas­tam a jegy­ze­tet. A vizs­gát már be akar­tam adni, mikor a t. tanár nő elkez­dett har­col­ni, hogy még mit írjak le és mit raj­zol­jak le. Én ezt nagyon nem sze­ret­tem már régen se, hát még most, szó­val írtam két sort, és bead­tam. És ez is ötös lett, ez a dur­va.

Szó­val most van 71 kre­dit, ehhez aka­rok akk­re­di­tál­ni kb. 40-et, és a követ­ke­ző fél­év­ben fel­vet­tem az összes tár­gyat, ami meg­je­lent nekem a Nep­tun­ban. Meg­lát­juk, mi lesz.