Havas éjszaka

Éjfél­kor gon­dol­tunk egy nagyot, és lemen­tünk a havas utcák­ra sétál­ni-hógo­lyóz­ni-hóan­gya­lo­kat lét­re­hoz­ni. Ennek ered­mé­nye e klip.

És itt egy kis havas csend­élet, Regi hóangyalával.

Havas csepeli sétálóutca

U.i.: rak­tam fel képe­ket a kocsi­ról a ket­tő­vel ezelőt­ti posztba.

Kaprun Vol. 2.

A sielés/snowboardozás vala­hogy olyan, hogy tény­leg csi­nál­ni kell, nem olyan jó doku­men­tál­ni, néz­ni, meg­blo­gol­ni, ilye­nek. Szó­val a sí/snowboard tisz­ta poresz. Utol­só nap kivit­tük magunk­kal a fény­ké­pe­ző­gé­pet, és csi­nál­tunk 40+ képet, a Kap­run­ban lőtt képek 90%-át, mert­hogy a mara­dék napo­kon — snow­boar­doz­tunk, és kész. És hiá­ba vol­tunk kül­föl­dön, hiá­ba vol­tunk gyö­nyö­rű helyen, egy­szer sem volt ben­nünk az, hogy de kéne már egy kicsit fotóz­ni, vide­óz­ni. Nem, inkább csúsz­tunk még egyet.

Azért lesz egy kis fotó­blog, sőt, a poszt végén lesz egy fan­tasz­ti­kus videó, amin snowboardozom.

Vonat
Kap­run neve onnan lehet isme­rős, hogy itt volt 2000 novem­be­ré­ben az a kataszt­ró­fa, ami­kor a bar­lang­ban kigyul­ladt a gleccser­vo­nat, és meg­halt sok sielő. A sín­pá­lya azóta is meg­van, csak a bejá­ra­tot falaz­ták be.

Felvonó
A hat nap alatt men­tünk vagy 15 külön­bö­ző fel­vo­nó­val. Két ugyan­olyan se volt, volt “két­szo­bás nagy”, “egy­szo­bás kör­be­ülős nagy”, “négye­sü­lős”, “fütött ülé­ses ötös- és hatosü­lős”, meg ezek­nek min­den­fé­le kom­bi­ná­ci­ó­ja. Mind­egyik­ben közös, hogy nagy szél­ben fur­csán len­ge­nek, és időn­ként megállnak.

Mink
Men­tünk fel­fe­lé a pályá­ra a “kör­be­ülős­sel”, fotóz­gat­tuk egy­mást, aztán egy hol­land srác csi­nált rólunk közös képet. Köszi.

Kitzsteinhorn
Ilyen volt utol­só nap az idő Kap­run­nál (a hegy neve Kitzs­te­in­horn). Note: min­den pálya, fel­vo­nó, üzlet, étte­rem stb. megy, az idő töké­le­tes. Bez­zeg a máso­dik napon akko­ra szél­vi­har volt, hogy ment kb. két fel­vo­nó, és lezár­ták majd’ mind­egyik pályát — nem is volt más lehe­tő­sé­gem, mint éle­tem máso­dik snow­boar­dos nap­ján, 7 kék pályás csú­szás után lemen­tem egy hepe-hupás piros pályán…

A hegyen
Vala­mi­lyen isko­la­szü­net volt a héten Német­or­szág­ban, ezért az utol­só napok­ra ren­ge­te­gen let­tek a sípá­lyá­kon. Hatal­mas tömeg, hosszú sor — sze­ren­csé­re ekkor mi már csak fotóz­gat­tunk meg sétál­tunk. Hát­tér­ben éle­tem első tel­je­sí­tett sípá­lyá­ja (kék 1‑es @ Kitzsteinhorn).

Kaprun
Kap­run, Kitzs­te­in­horn. Két fel­vo­nó, a szel­lem­vo­nat, hegyek, fák, hüt­te, sielők és boar­do­sok. Ennyi.

Kaprun Vol. 1.

Nincs nálam a kár­tya­ol­va­sóm, így nem tudom lemen­te­ni a képe­ket a fény­ké­pe­ző­gép­ről. Sőt, a leg­fon­to­sab­bat, a kanya­ro­dá­sa­i­mat meg­örö­kít vide­ót sem. Cse­ré­be itt van pár tele­fo­nos kép.

Regi a hegyen
Ő itt Regi. A hát­tér­ben meg Kitzs­te­in­horn egy kis része.

Laci a városban
Ő itt Laci. Kicsit szo­mo­rú, mert éppen vissza kell vin­nie a fan­tasz­ti­kus Maf­fia snow­board­ját a kölcsönzőbe.

Szép seb
Még har­ma­di­kán sike­rült egy kicsit fej­jel bele­fú­ród­nom a jég­be. Lett ilyen szép foltom.

Royal flush
Aznap este póke­rez­tünk is. Az egyik srác­nak lett egy ilyen high card-ja. Kicsit örült neki.

Utolsó nap

Elér­ke­zett a “sítá­bor” utol­só nap­ja. Bő szám­ve­tés és fény­ké­pes-vide­ós beszá­mo­ló csak hol­napután lesz, addig is legyen elég annyi, hogy nagyon jó volt majd­nem min­den. Teg­nap már viszony­lag sta­bi­lan tud­tam kanya­rod­ni az eny­he lej­tő­kön, és elesés nél­kül abszol­vál­tam egy hepe­hu­pás piros (közép­ha­la­dó) pályát. A mai napon már nem boar­do­zunk, inkább a hütt­ében pihen­ge­tünk. 3‑kor indu­lunk, éjfél­re érünk haza.

Szél

A teg­na­pi hóvi­hart ma szél­vi­har követ­te. Min­den pálya tisz­ta jég, mivel a szél lefúj­ta a friss havat. Majd­nem mind­egyik fel­vo­nót és pályát lezár­ták, így nagy­részt a hütt­ében pihe­nünk. Az elöbb Regi lement egy piros pályán, de nem esett baja. Jó len­ne, ha eláll­na a szél, mert ma még csak ket­tőt csúsz­tam, kel­le­ne gya­ko­rol­ni a fordulást.

2500

Post két és fél­ezer méter magas­ból. Tök jól megy a snow­boar­do­zás. Üdv.

Published
Categorized as élet, havas

Buszon

Már a buszon ülünk. Kis késés­sel, de neki­vág­tunk. 650km, a cél Kap­run. Regi meg fog taní­ta­ni snow­boar­doz­ni, per­sze csak akkor, ha sike­rül min­den hoz­zá­va­lót kinn bérel­ni. De állí­tó­lag ezzel nem lesz prob­lé­ma. Huh. Ope­ra Mini: köszi. Pá.

Szervasztok

Focik­víz nincs, mert korán kel­lett kel­ni. Sebaj. Vigyáz­za­tok maga­tok­ra, mi is megpróbálunk.

Irány Kap­run!